Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-194

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-05-1518

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van een grondruil te Zonnebeke tussen de abdij van Zonnebeke en Malin Brickelin en zijn echtgenote

Beschrijving: De schepenen van de abdij van Zonnebeke laten weten dat er een grondruil geweest is tussen de abdij van Zonnebeke en Malin Brickelin en zijn echtgenote, Kathelynen van Eecke (+ situering van de gronden).

Tekst

test

Wij Jan blo[m]me Lieuin Stoorm Wouter vand[en] menstere cornelis gheisin en[de] Jan de bailleul Scepen[en] Jn desen tijden mijns he[er]en sabds van zunnebeke en[de] zijns conuents van hueren heerscepe van zunnebeke met datter toe behoort Doen te wetene allen den ghonen die dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of hooren lesen dat voor ons co[m]men es mijn he[er]e den abdt voors[eit] en[de] heeft voor ons verkent dat hij ghemaect heeft een verlaghinghe van lande dat men heet wisselinghe tsijnen behouf en[de] tsijns conuents behouf eeuwelic en[de] eruelic Jeghen malin brickelin en[de] Kathelijnen van eecke zijnen wiue tewetene dat mijn voors[eide] he[er]e hebben ende behouden zal een ghemet en[de] xix Roeden meersch of daeromtrent vand[en] voors[eiden] mael brickelin en[de] Kathelijnen zijnen wiue ligghen[de] noordt vand[en] hulstwallekin mijnen voors[eiden] he[er]e toebehooren[de] Belast Jeghen der kercke van beselare met vj s[chellinghen] viij d[enieren] p[arisis] ts[iaer]s eruelicke Rente Jtem noch een half ghemet of daeromtrent meersch ligghen[de] zuut west en[de] oost vanden meersche ende lande van mijnen voorn[omden] he[er]e strecken[de] lijne Rechte van eenen paelsteene tot den and[er]en Ende de voors[eide] malin brickelin zal hebben en[de] behouden eruelicke te zijnen behouf en[de] te zijns hoirs en[de] naerco[m]mers behouf van mijnen voorn[omden] he[er]e en[de] conuente een ghemet meersch of e[m]mer al datter es ligghen[de] tusschen den landen en[de] meerschen van mijnen voors[eiden] he[er]e lieuin Stoorm en[de] passchier vand[er] gaghe ande westzijde der weesen van Willem van eecken frans[ois] zwanckaert en[de] malin brickelin ande oost- zijde der weesen van Jan brickelin ande noordtzijde vander welcker voors[eide] eruelicke verlaghinghe dat mijn voors[eide] he[er]e de voors[eide] mael brickelin en[de] Katheline van eecke zijn wijf hebben hemleden beeden p[ar]tien ghehouden ouer vernoucht elc van and[er]en en[de] elcand[er]en quijte ghescolden quijte lant o[m]me quijte landt behoudens sheren chens Jaerlicx daer vute gaen[de] halmen en[de] ghifte ghegheuen wel en[de] wettellic naer de costume en[de] vsaige vand[e] voors[eide] vierscare en[de] hebben belooft warandscip zuuer van allen calaeingnen Jeghen allen lieden Jn kennessen der waerheden zo hebben wij scepen[en] bouen ghenoomt dese p[rese]nte l[ett]ren ghezeghelt elc van ons met zijnen propren zeghele vuthanghen[de] Dit was ghedaen den xxvj.en Jn meye Jnt Jaer ons he[er]en als men screef duust vijf hondert en[de] achtetiene

test

mersch noordt van[den] heulst- wallekin Zonnebeke

verlaghinghe Jeghen malin brickelin