Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-196

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-11-1518

Type: Sententie door de magistraat van Ieper in een proces tussen Jan Debbout en Clays de Jonghe betreffende de verkoop van een hofstede

Beschrijving: Sententie betreffende een proces begonnen voor de magistraat van Ieper tussen Jan Debbout, eiser, en Clays de Jonghe, verweerder. Jan verkocht Clays een hofstede op grond van de abdij van Zonnebeke voor de som van 32 pond groten Vlaamse munt; 2 pond 12 schellingen groten moeten nog steeds betaald worden. De magistraat veroordeelde Clays tot het betalen van het resterende bedrag en de proceskosten. Clays bracht daartegenin dat hij het huis voor onbelast gekocht had, maar dat de voogden van de wees Loonys Scoonjans na de verkoop wel nog een schuld van 12 ponden groten kwamen innen. Clays spande dus voor de wethouders van Jan vander Gracht te Zonnebeke een zaak in tegen Jan om die kosten terug te krijgen. Geen overeenkomst werd bereikt, en Jan bleef het restbedrag opeisen. Hij werd echter door de bank van Jan vander Gracht en door de bank van de kasselrijk van Ieper veroordeeld tot het betalen van 54 ponden parisis aan Clays, als schadeloosstelling. Enkel wanneer die betaald zouden zijn, zou hij de rest van de koopsom mogen opeisen. Bovendien wordt Jan veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Opmerking: De bron spreekt over een 'appointement'; misschien een betere term dan 'sententie'?

Tekst

test

Vp de questie gheresen bij ghescriften voor mijn He[er]en vooghd ende scepenen vander stede van ypre Jn haere ghemeene camere tusschen Jan Debbout heesschere vp ende Jeghens clays de Jonghe verweerere Spruutende ter cause[n] dat de voors[eide] heesschere zeide ende leide Jn faite dat zek[er]en tijdt was lede[n] die te nomene ombegrepe[n] hij heesschere vercochte de[n] verweerere een hofstede te wetene de huuse[n] en[de] catheile[n] metgaders de brauwerie ende talame daermede gaende staende vp den grondt van mijn he[er]e den abdt ende he[er]e van Zinnebeke o[m]me de so[m]me van tweendertich ponde[n] groo[te]n vlaemscher mu[n]te[n] vanden welcken coope de voors[eide] verweerere hem heesschere sculdich ende tachter bleef de so[mm]e van twee ponde[n] twaelf scell[ingen] groo[te]n Nemende conclusie dat bijd[en] verwe[erer]e ghekendt of and[er]s ghebleke[n] zijnde dat voors[eit] es dat bij vonnesse van mijn voors[eide] He[er]en de voorn[omde] verwe[erer]e ghecondampne[er]et wardt vp te Legghene en[de] te betaelne de voors[eide] so[mm]e van twee ponde[n] twaelf scell[ingen] groo[te]n ouer de Reste ende vulle betalinghe vand[er] voors[eide] so[mm]e van tweendertich ponde[n] groo[te]n ter caus[e] voorscreuen ende voort de costen scaden ende Jnterresten van des[en] processe vand[en] beghinselle totter diffinitiue presenterende preuue bij protestacien naer coustume Vp twelcke de voors[eide] verweerere andwoorde ende zeide dat warachtich es dat de voors[eide] heesschere hem verweerere vercochte tvoorn[omde] goedt zuuere ende onbelast van allen sculden en[de] lasten te dien daghe gheuallen dat den coop ghebuerde dien nietJeghenstaende de vooghden vanden wees[e] loonijs ScoonJans hebben onlancx naer de[n] zeluen coop vercreghe[n] ende gheJnt de so[m]me van twaelf ponde[n] groo[te]n die men den voors[eiden] wees[e] sculdich was verzekert vp de zelue vercochte huuse[n] Jtem dat te dier cause en[de] o[m]me Reparacie ende verghelt thebbene vanden scaden ende Jnterresten die hij v[erweere]re om tfurniere[n] vanden voors[eiden] peninghe[n] hadde ghesupporte[er]et Jntenteerde hij v[erweere]re zeker actie ende betreck vpde[n] voors[eiden] heesschere voor de wethoud[er]s Jans vander gracht Jn Zinnebeke daer hij Justiciable was hanghen[de] tvoors[eide] litigie de voorn[omde] heesschere volghde zo verre an hem v[erweere]re als dat hij d[aer]of sceeden wilde Ende belofde de voors[eide] heesschere de voors[eide] twee ponde[n] twaelf scell[inghen] groo[te]n Jof hier questie es niet te heesschene voor anderstont dat tussche[n] hemlieden appointeme[n]t ende accordt vand[er] voors[eide] scade[n] ende Jnterreste[n] ghemaect zoude zijn Ende hoe wel dat om daer toe te co[m]mene zij partien sichtent met manne[n] ghestoffeert v[er]gad[er]t hebbe[n] ghesijn nochtans en waeren zij als noch d[aer]of niet v[er]eenst al twelcke de voors[eide] heesschere v[er]zwighende compt nv heesschen de voors[eide] so[mm]e van twee ponde[n] twaelf scell[ingen] groo[te]n concluderende midsdie[n] de[n] voors[eiden] heesschere als noch niet ontfanghelic Jn zijnen heesch ende betrec ende midts hem verweerere anghewijst woorde oorlof van houe en[de] coste[n] bij protestacie[n] presenterende preuue daers noodt zij met meer ghelijcke Redenen Jnde scriftuere[n] van heesch ende andwoorde vanden voors[eiden] p[ar]tien verhaelt versouckende daerup Recht So was bij mijn voors[eide] he[er]en die Jnt Langhe ghesie[n] metgad[er]s de l[ett]ren ende bewijse[n] bijde[n] heesschere ouergheleit bijden welcken hij dede souffijssantelic blijcke[n] vande[n] vonnesse Ende appointeme[n]te tusschen de voors[eide] p[ar]tien ghegheue[n] bijder voors[eide] wet van Jan vander gracht ende die vand[en] casselrie van ypre sichtent den Jnstellene van dese[n] betrecke ende processe vp de voors[eide] scade[n] en[de] Jnterreste[n] Jnde andwoorde vand[en] v[erweere]re hier voore[n] begrepe[n] ghesien oic de Reprootse ende saluacien bijde[n] voors[eide] partien daerup ghemaect ende ouerghegheuen metgaders dacte van conclusie Jn Rechte Ende vp al met deliberacie van Rade Rijpelijc ghelet ghewijst ende gheappointiert wijs[en] en[de] appointieren bij dese[n] ouer Recht dat de heesschere wel ontfanghelic es vp den verweerere om vpgheleit ende betaelt thebbene de voors[eide] Reste van ij £ xij s. g[roten] oft dat die den voorn[omden] heesschere betalinghe ende payme[n]t doen zulle[n] vp de so[mm]e van liiij £ p[arisis] die de zelue heesschere naer den voors[eiden] appointemente vand[en] wet vand[en] casselrie van ypre den v[erweere]re sculdich es te betaelne Jndien die niet betaelt en zijn condampneren[de] nietmijn de voors[eide] heesschere Jnde coste[n] van des[en] processe thuerl[ieder] tauxacie vut caus[en] dat hij dit proces en[de] betrec ghedaen ende Jnghestelt heeft voor pron[un]chi[er]en vand[en] voors[eide] appointeme[n]te vand[en] wet vand[en] casselrie tussche[n] hemliede[n] ghegheuen Actum den twintichste[n] Jn nouembre vichtienhond[er]t achtiene

J. Steenrut[?]

test

Nope[nde] de brauwerie stae[nde] opde[n] grondt en[de] Cloosters erfue

1518