Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-197

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-05-1519

Opmerkingen analytische datum: Het jaar 1519 had indictienummer 7; de laatste dag van mei is 31 mei. Leo X werd op 11 maart 1513 tot paus gekozen, dus op 31 mei 1519 was hij inderdaad bezig aan zijn zevende jaar als paus. // Bijkomende datering in de bron: "up deisen xiiien van meie xvC neghentiene" (13/05/1519; dag waarop het nederlandstalige document opgemaakt werd).

Type: Notariƫle oorkonde betreffende de overdracht van zekere erven te Zonnebeke en Langemark door Michiel Agarts aan de dis van Zonnebeke in aflossing van een schuld

Beschrijving: Notarisoorkonde door Judocus de Palude, priester van het bisdom Terwaan en apostolisch notaris, betreffende de overdracht door Michiel Agarts van zekere bezittingen aan de dismeesters van Zonnebeke. De Latijnse oorkonde bevat integraal de nederlandstalige overdrachtsoorkonde, daterend van 13 mei 1519. Omdat Michiel Agarts de dis van Zonnebeke 38 ponden groten Vlaamse munt schuldig is uit naam van jonkvrouw Kathelyne sBruuns, de weduwe van Jan de Wale, en van meester Joos de Wale, priester en religieus te Zonnebeke, geeft hij de dis zekere erven, gelegen te Zonnebeke en te Langemark (+ situering van de gronden)

Tekst

test

Jn nomine d[omi]ni Amen Vniuersis ac singulis hoc p[raese]ns publicu[m] Jnstrume[n]tu[m] visuris lecturis ac audituris luculenter Innotr[?]at et sit notu[m] q[uod] a[n]no ei[us]dem d[omi]nj Millesi[m]o qui[n]ge[n]tesimo dece[m]nono Jnd[i]c[ti]one septima die vero me[n]sis may vltima po[n]tificat[us] s[an]c[t]issimj jn [christ]o p[at]ris et d[omi]nj n[ost]ri d[omi]nj Leonis diuina prouide[n]tia pape decimj a[n]no suo septimo Jn mei No[ta]rij publici ac testiu[m] jnfrasc[ri]ptoru[m] p[rese]ntia personal[ite]r [con]stitutj prouidj ac discretj virj Marco prie [eventueel: pue] et Balduino va[n]der gracht tanq[uam] dischm[a]g[ist]ri de Zi[n]nebeke ex vna et Michaele agarts laycis morinen[sis] dyoces[is] p[resen]tibus ex alt[e]ra Dict[us] michael no[n] vi Dolo aut metu induct[us] nec quis alia sinistra machinatio[n]e vt asseruit circu[m]ue[n]t[us] sed g[ra]tis sponte et ex ei[us] certa sc[ient]ia recognouit et in v[er]bo veritatis fuisse et esse veru[m] asseruit [et] affirmauit[?] se obligatu[m] et teneri p[rae]fatis dischm[a]g[ist]ris de zi[n]nebeke no[m]i[n]e domicelle kathe- rine sbruu[n]s relicte quo[n]d[am] Joh[ann]is de Wale et Religiosi viri M[a]g[ist]ri Judoci de Wale filij p[ro]tacte domicelle Jn su[m]ma[m] trigi[n]ta octo librar[um] grossor[um] monete fla[n]d[ri]e Et p[ro]pterea[?] eisde[m] dischm[a]g[ist]ris pro se et suis heredib[us] Jn solutu[m] dedisse assig[na]sse [et] [com]misisse ac a[n]i[m]o et Jnte[n]tio[n]e satisdandj ad eoru[m]d[em] dischm[a]g[ist]roru[m] [com]modu[m] reliquisse certas[?] terras et po[...?]es jnfrasc[ri]ptas sub modis formis aditio[n]ib[us] et r[e]seruatio[n]ib[us] Jn queda[m] donatio[n]is r[e]seruatio[n]is [et] [con]stitutio[n]is papirij cedula Jn vulgarj flamj[n]go p[er] me No[ta]riu[m] jnfrasc[ri]ptu[m] Jbide[m] de v[er]bo ad v[er]bu[m] publice alte et Jntelligibili voce p[er]licta lati[us] [con]te[n]tis [et] declaratis Cui[us] tenor s[u]bsequitur et e[st] talis Kenlijc zij alle[n] lie[?]de[n] dat Jc Michiel Agarts prochiaen[?] Jn Zinebeke[?] vuten dien en[de] o[m]me dies wille dat Jc vp deisen tijdt ghehoude[n] en[de] sculdich bem te betalene de dischmeesters va[n] Zi[n]nebeke vuter name va[n] Joncvr[auwe] kathelijne sbruu[n]s we[duw]e va[n] Jan de Wale en[de] meester Joos de Wale p[res]b[it]re en[de] Religieus va[n] zi[n]nebeke de so[m]me va[n] achte en[de] dertich ponde[n] groten vlae[m]scher mue[n]te va[n] gheleende[n] ghelde Soo hebbe Jc michiel boue[n] gheno[m]t ter oorbore bewaernesse en[de] v[er]zekertheide va[n]d[en] vorn[omden] dischmeest[er]s en[de] huerlieder naco[m]mers duschmeesters vor mij en[de] vor mijn nacom- mers ghegheue[n] en[de] ghelaten en[de] als nu gheue en[de] late Jn betalij[n]ghe vand[e] vorn[omde] achtendertich po[n]d[en] grote[n] de p[ar]tceelen van erue[n] hier naer volghen[de] tot acht ghem[eten] j l[ine] ij R[oeden] lands of Daer ottre[n]t w[aer]of de zes ghem[eten] ij R[oeden] of Daer ottre[n]t ligghe[n] onder mijn he[er]e va[n] Zi[n]nebeke Jnde p[ro]chie van Zinnebeke oost vand[en] straetkene strecken[de] naer den aendepoele neffens de hofsteide wijle[n] toebehoren[de] pieter traetsaert belast met sheere[n] cheijns en[de] met vj s[chellinghen] p[arisis] siaers v[er]hoghde Rente Jeghen den cloost[er]e va[n] zi[n]nebeke Jtem zeue[n] lijne[n] lands ligghen[de] ond[er] de heerlicheide va[n] vleijmca[m]bacht Jnde p[ro]chie va[n] La[n]ghemarct wa[er]of een ghem[et] licht tuschen den land[e] van[n]d[e] te[m]pliers ande zuutzijde en[de] den lande v[an]d[e] we[duw]e bollaerdts ande noortzijde Jtem een lijne tuschen den lande va[n]d[en] cloost[er]e va[n] gonay ande oostzijde en[de] de kijnderen va[n] cornlis [sic] muus ande westzijde Jtem twee lijne[n] en[de] vichtich R[oeden] elst tuschen den elsten va[n]d[en] Disch va[n] la[n]ghemarct ande zuutzijde en[de] Die va[n] sijnte Juliens ande noortzijde Jtem vichtich R[oeden] lands ligghen[de] ghe- meene Jn twee lijne[n] lands toebehoren[de] de we[duw]e va[n] Fluer melis benoord[en] pau[wel]s tierin Walle Jn deis[e] vorn[omde] p[ar]tceelen va[n] erue[n] zoo hebbe Jc voor mij en[de] mijnen naco[m]mers de vors[eijde] dischmeesters ghestelt Jn paizijuel possessie va[n] dien en[de] noch stelle bij desen o[m]me die te bezittene en[de] te ghebruukene oft huerlied[en] eeghen en[de] prop[er]e erue ware metgaders alle[n] pro[?]fijte[n] of valle[n] en[de] bladij[n]ghe[n] die daer of co[m]men zulle[n] die te besteidene en[de] te be- legghene Jn huerleid[er] oorbore en[de] te verwisselene met and[er] erue of v[er]andere[n] ten besten en[de] ten oorboorlixsten dat zij moghen Huerleider daer toe gheuen[de] cause actie vulle[?] [...?] [aucthoriteit?] speciael en[de] g[e]n[er]ael be[...?][de] co[n]sent behouden dies dat Jc of mijn naco[m]mers de vors[eijde] acht ghem[eten] en[de] j lijne of and[er]e erue daer [...?]eghen van des[en] verwisselt w[...?][...?]ghe[n] lossen alzoot en[de] wa[n]neer dat mij en[de] mijn aeldij[n]ghe[n] ghelieue[n] zal vpleg- ghen[de] den vorn[omden] dischmeesters de achtendertich po[n]d[en] gr[oten] vorscr[even?] metgaeders alle[n] costen die daer vp ghedaen werdden o[m]me de vors[eijde] erue te weder- wisselene of te beiterre alzo wel va[n] wettelijke costen als va[n] brieue[n] en[de] Jnstrume[n]te[n] wel v[er]staen[de] dat de vorn[omde] dischmeesters zulle[n] de vorn[omde] erue noten en[de] ploten heffen en[de] ontfanghe[n] met alle[n] baten bladij[n]ghen en[de] profijten die daer of co[m]me[n] zulle[n] zond[er] mij[n]derij[n]ghe of afslach va[n]de p[ri]ncipale so[m]me en[de] costen vors[eijt] Ter welker ke[n]nesse en[de] ghedij[n]ckenesse hebbe Jc mijn prochipape ghebede[n] dit te scrijuene en[de] te hantteekene[n] vut mijner name twelke Jc dher Daniel de muelenare Jn deisen tijd prochipape van zi[n]nebeke ghedaen hebbe vp deis[en] xiij.en va[n] meije xv.C neghe[n]tiene aldus ghe- hantteeke[n]t [Sic est] D. Muelenaere [et]c[etera] Que o[m]nia et singula dict[us] michael agarts Nole[n]s q[uod] dischm[a]g[ist]ri p[rae]fatj Jn aliquo defraudentur pro se suis heredib[us] et successorib[us] p[rae]dictis modo et forma Jn p[rae?]sc[ri]pta cedula descriptis o[m]nj alia exceptio[n]e Juris et factj cessante Recognouit ac Jn solutione[m] dictar[u]m trigi[n]ta octo libr[arum] grossor[um] Necno[n] Jn cu[n?]ctum [re?]de[m]ptionis Jn d[i]cta cedula reseruate obue[n]tiones p[rae]fatas et o[m]ne plus valere p[er] modum exp[re]ssu[m] et ob causam p[rae]tacta[m] Jn d[i]c[t]a cedula dedit [com]misit et dictis dischm[a]g[ist]ris et eoru[m] successorib[us] [con]cipien[...?] sole[m]niter [et] stipula[n]tib[us] p[er]petua donatio[n]e p[rae]tacta donauit Sup[ra] quib[us] o[m]nib[us] et singulis dicte p[ar]tes peteru[n]t a me notario publico Jnfrascripto fieri et [con]fici vnu[m] u[e]l pl[ur]a jnstr[umentu]m vel Jnstr[ument]a astan[...?] Jnuocan[...?] testi[m]oniu[m] p[er]sonaru[m] Acta fueru[n]t hec Jn p[ar]ochia de la[n]ghemarct d[i]c[t]e dyoces[is] Jn Jntersignio cignj Sub a[n]no Jnd[i]c[ti]one me[n]se die ac ponti[fica]tu p[rae]sc[ri]ptis p[rese]ntibus ibidem prouidis ac discretis viris Joha[nne]m de palude p[res]b[ite]ro ac Curator[um] alte[r]o de la[n]ghemarct d[i]cte dyoces[is] Jacobo regis p[res]b[ite]ro Torna- cens[is] Dyoces[is] ac Walte[r]o meulart testib[us] ad p[re]missa vocatis p[er]iter at Rogatis

[In het notarishandmerk: Ju[docus] de Palude]

Et ego Judoc[us] de palude p[res]b[ite]r morinen[sis] dyoces[is] public[us] ap[osto]lica auct[oritat]e Notari[us] Quia p[rae]missis o[m]nib[us] et singulis dum sic vt p[ro]mittitur agere[n]tur et fiere[n]t vnicu[m] p[rae]no[m]i[n]atis testib[us] p[rae]sens fui Eaq[ue] sic feci[?] dici vidi sciui et audiui ac Jn nota[m] su[m]psi Jdcirco hoc p[raese]ns pub[li]cu[m] Jnscr[...?] prop[ri]a fide[...?] sc[ri]psi subsc[ri]psi et publicaui Jn fidem et testi[m]oniu[m] o[mn]i[u]m p[ro]missoru[m] requisitus atq[ue] Rogatus

test

dit es het jnstrument vande jarghetijde van meester joos de wale relijgues van Zinnebeke en[de] het ghescrifte dat hier jn es behorter toe

ghegheeuen Acht ghemeete[n] lants van[de] welcke ligghe[n] onder dese eerlickheit ses ghemete[n] en[de] de reeste onder langhemarck 1479