Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-199

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-05-1519

Opmerkingen analytische datum: Het jaar 1519 had inderdaad indictienummer 7, en was het zevende jaar van het pausschap van Leo X.

Type: Bevestiging door notaris Joos vanden Brouke van de stichting van een jaargetijde door Joos de Wale bij de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Notarisoorkonde waarin beschreven staat hoe de dismeesters van Zonnebeke de verplichting aanvaarden om het jaargetijde van meester Joos de Wale volgens diens wil te laten uitvoeren (+ bepalingen).

Tekst

test

Jnde name ons heeren Amen Kenlijc zij allen lieden die deise p[rese]nte letteren van Jnstrume[n]ten zullen zien of hooren leisen dat Jnt Jaer ons heeren duust vijfhondert neghe[n]tiene vpde zeue[n]ster Jndictie en[de] laetsten dach van meye en[de] Jnt zeue[n]ste Jaer van onsen heleghen vad[er]e Jn gode den paeus Leo de tienste So quamen en[de] [com]pareerd[en] Jn propere[n] p[er]sone[n] vor my Notaris en[de] oorcond[er] hier ond[er] gheno[m]t de eerbare en[de] notabele p[er]sone[n] Marx prien en[de] boudin vand[er] gracht en[de] dat als dischmeesters weisen[de] vand[er] prochie va[n] zi[n]nebeke Al daer zij bij huerlied[er] eighen vrie wille en[de] dancke v[er]kend[en] en[de] belofd[en] ouer hemleiden en[de] huerleider naco[m]mers dischmeesters va[n] Zi[n]nebeike Jaerlijx te doene en[de] te doen doene TJaerghetijde va[n] meester Joos de Wale bind[er] octaue va[n] sijnte vijncent En[de] zulle[n] de vorn[omde] dischmeesters of huerleid[er] naco[m]mers dischmeesters sondaechs daer voren den prior va[n]d[er] kerke va[n] Zi[n]nebeike doen leisen een messe van o[n]ser vrauwe en[de] gheue[n] hem twelf s[cele] p[arisis] En[de] sondaechs daer naer den meester vande Jonghers doen leisen een messe van Requie[m] en[de] gheue[n] hem ooc twelf s[cele] p[arisis] Jtem vpden dach dat men tvorn[omde] Jaerghetijde doen zal met vigilie van neghen lessen met [com]me[n]datien en[de] met een zij[n]ghen[de] messe met dyakene en[de] subdyak[ene] zulle[n] de vorn[omde] dischmeesters offeren ter messe Jnd[en] choor een[en] kerse va[n] een half pondt was en[de] vj s[cele] p[arisis] daer Jn En[de] zulle[n] gheue[n] den prochipape van dit Jaerghetijde te becondighene xii d[enieren] p[arisis] En[de] ten [con]ue[n]te waert drie pondt twelf scele p[arisis] vor twee pitansen deene vorde messe [com]me[n]datien en[de] vigilie En[de] dandere vor dat de Religieusen va[n]d[en] [con]ue[n]te offere[n] zulle[n] ter messe Jtem de dischmeest[er]e die da[n]ne de vorn[omde] disch decken zal vor zijn v[er][...?] en[de] moyte zal hebben vier s[cele] p[arisis] En[de] zulle[n] ooc de vorn[omde] dischmeesters deelen den aarmen va[n]d[er] vorn[omde] prochie vpd[en] dach dat men tvorn[omde] Jaerghetijde doen zal Jn brode toespijse of Jn ghelde toter so[m]me va[n] vijf lb p[arisis] of e[m]mer trenmena[n]t en[de] touerscot datter blijue[n] zal vand[en] huere of bladijnghe van onttre[n]t achte ghem[eten] een Lijne en[de] ij R[oeden] lands dat als nu zom houden[de] es michiel agarts [et]c[eter]a En[de] hebbe[n] de vorn[omde] marx prien en[de] boudin vander gracht dischmeesters vor hemleiden en[de] huerleid[er] naco[m]mers dischmeesters gheco[n]senteirdt waert bij en[de] alzo dat zijlieden niet en daden Jnder maniere vorscreue[n] of Jn fauten beuond[en] ware[n] of achterlaete[n] den vorn[omden] dienst ofte deelij[n]ghe dat mijn he[er]e die da[n]ne abt va[n]d[en] cloost[er]e va[n] Zi[n]nebeike zijn zal handslaen en[de] aneuaerd[en] zal moghe[n] en[de] houden vor zijn eeghen prop[er]e goet de vorn[omde] achte ghem[eten] een Lijne en[de] ij R[oeden] lands den vorn[omden] dischmeesters ghegheue[n] bij michiel agarts Jnder maniere als tJnstrume[n]t van dien bewijsen[de] en[de] mentioen maken[de] es Aldus ghedaen en[de] [g]hepasseirt te La[n]ghemarct Jnde zwane ten daghe en[de] Jare als boue[n] en[de] dat ter p[re]sentie van dher Jan va[n]d[en] brouke p[ro]chipape va[n] la[n]ghemarct dher Jacop le Roy cost[er]e va[n] la[n]ghemarct en[de] Wouter nieulaet als oorco[n]d[er] en[de] my Joos va[n]d[en] brouke p[res]b[yt]re als Notaris apostolijc daer toe v[er]zocht en[de] gheroupen En[de] Jn teeken der waerheit zo hebbe Jc Joos vors[eit] als Notaris deise lettere[n] va[n] Jnstrume[n]tien ghescreue[n] en[de] ghe- teeke[n]t met myne[n] hantteeken ten daghe en[de] Jare als bouen

[in het notarismerk:] Ju[docus] de Palude

Et ego Judoc[us] de Palude p[res]b[yte]r morinen[sis] dyoces[is] public[us] ap[osto]lica auct[oritat]e Notari[us] Quia p[re]miss[is] o[m]nib[us] et singulis du[m] sic vt p[ro]mittitur fiere[n]t et agere[n]tur vnacu[m] p[re]no[m]i[n]atis testib[us] p[rese]ns fui Eaq[ue] sic fieri dici vidj sciui et audiui ac Jn nota[m] su[m]psi Jdeo p[rese]ns hoc publicu[m] Jnstr[umentu]m manu p[ro]pria fidel[ite]r sc[ri]ptu[m] subscripsj et publicam Jn fidem et testi[m]on[iu]m o[mn]i[u]m p[re]missor[um] requisit[us] atq[ue] Rogatus

test

Zunnebeke

Jaerghetijde va[n] m[eeste]r Joes de Wale anno 1519