Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-88

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Zowel de datum van de kopie, als de datum van het oorspronkelijke register, zijn ons niet bekend. De documenten opgenomen in de kopie dateren van - respectievelijk - 08/11/1352, 31/12/1317 en 04/09/1341 (cf. BRU-AGSB-Z-88(1), BRU-AGSB-Z-88(2) en BRU-AGSB-Z-88(3)).

Type: Kopie van een aantal documenten in een register betreffende de stichting van een kapelanij te Beselare door ridder Ingelram Hauweel en zijn echtgenote

Beschrijving: Kopie uit een register van een aantal stukken betreffende een kapelanij te Beselare. Cf. BRU-AGSB-Z-88(1), BRU-AGSB-Z-88(2) en BRU-AGSB-Z-88(3).

Opmerking: Kopie / uittreksel uit een register. Drie documenten die met elkaar verband houden, werden uit het register gekopieerd. Aangezien de originelen niet bewaard werden, wordt elk van de drie teksten als een aparte ingang opgenomen in de databank, respectievelijk als BRU-AGSB-Z-88(1), BRU-AGSB-Z-88(2) en BRU-AGSB-Z-88(3). Ook de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen worden daar apart opgenomen.

Tekst

test

Extractum ex antiquo Libro cooperto Corio nigro cui titulus est Liber primus existente in archiviis Episcopatus Tornacensis in quo inter alia folio xxxij.° et sub initium xxxiij.° habentur sequentia

Capellania fundata per D[omi]num Jngelramum Hauweel et D[omi]nam Johannam De Bredelare eius vxorem in Ecclesia parochiali de Bersslaire

Vniueris presentes Litteras inspecturis Vicarii Generales in spiritualibus et temporalibus Reverendi in Christo Patris et D[omi]ni D[omi]ni Philippi Dei gratia Tornacensis Episcopi in remotis agentis salutem in Domino sempiternam Congaudentes exvltamus in Domino cum illius favente clementia qui super omnes gentes excelsus in altis habitans in Caelo et in terra respicit oculo pietatis mentes fidelium adeo divino amore succensas conspici- mus quod talibus devotionis et charitatis operibus se exercent per quae multorum crescit devotio et animarum prosperitas procuratur sane Nobilis vir bonae memorie defunctus D[omi]nus Ingelramus Hauweel Miles et D[omi]na Johanna D[omi]na de [in de linkermarge: 'fundatores'] Bredelare eius vxor dum adhuc agerent in humanis sana meditatione percogitantes fragili- tatis humane conditionem status certitudinem non habere sed quod esse videtur in ea tendere potius ad non esse providentia suadente discreta et discretione provida consulente terrena et transitoria cum spiritualibus et perpetuis bonis intendentes permutare Quamdam Capellaniam perpetuam ad laudem et Gloriam

BRU-AGSB-Z-88

Cunctipotentis Dei Beatae et gloriose Virginis [in de linkermarge: Titulus] Marie genitricis eius sanctorumque et sanctarum in Ecclesia parochiali de Bersslaire Tornacensis Dioecesis in nomine et honore dictae Gloriosae Virginis et ad eius altare fundare disposuerunt et fundant ad cuius Capellaniae dotationem plures et [in de linkermarge: dotatio] certos redditus de bonis sibi a Deo collatis pro animarum suarum remedio et salute dederunt contulerunt et perpetuo assignarunt provt inferius continetur

Et primo quinquaginta sex solidos parisienses [in de linkermarge: Reditus in Bersslaire] monete Flandrice annui et perpetui redditus super quemdam redditum perpetuum vulgariter appella- tum Meerwaerd quem habebant et possidebant dicti Coniuges in parochia et villa de Bersslaire praedicta solvendos Capellano dictae Capellaniae et eius successoribus Capellanis in perpetuum annis singulis in festo Nativitatis Beati Joannis Baptistae Jtem sexaginta solidos et tres denarios dictae monetae supra quemdam alium redditum perpetuum quem possidebant et habebant dicti Nobiles in villa praedicta appellata vulgariter Vliecoope solvendos singulis annis Capellano memorato in festo Beati Andree apostoli Jtem quadraginta tres solidos et novem denarios dictae monetae super quemdam alium redditum vocatum Monte quem habebant in villa de Bersslaire saepedicta in festo sancti Thomae Apostoli dicto Capellano solvendos et reddendos Jtem triginta Raserias avenae ad mensuram Curtracensem vna cum quatuor Libris pari- siensibus dictae monetae super omnibus et singulis redditibus emolumentis et bonis quos et quae habebant et possidebant dicti Coniuges in [in de linkermarge: in Iseghem] villa de Isenghem solvendis et reddendis dicto

Capellano in festo sancti Martini hijëmalis tali Conditione super hoc addita quod ipsi Coniuges et eorum haeredes et successores in bonis praedictis pro- dictis triginta Raseriis avenae si possent acquuturae solvenda dicto Capellano quatuor Libras parisienses flandricas singulis annis in perpetuum Jtem quadraginta solidos dictae monetae assignatos in dicta ville de Jsenghem vt supra in festo sancti Paschae Jtem quadraginta solidos eiusdem monetae assignatos eodem modo in eadem villa in festo Beati Remigii in Capite octobris solvendos et reddendos Jtem quod plures Christi fideles Paro- chiani dictae Ecclesiae de Bersselaire acquisierunt et dederunt contulerunt et perpetuo assignarunt dictae Capellaniae in augmentationem reddituum praedictorum pro animarum suarum remedio et salute viginti solidos dictae monetae capiendos et recipiendos per Capellanum eiusdem Capellaniae in pluribus terris et diversis Locis Liquidius declaratis in Litteris super his confectis Qui quidem redditus omnes et singuli fuerunt et sunt dictae Capellaniae bene et sufficienter assignati adeoque Capellani eiusdem absque villa alia admortizatione bonis et redditibus praedictis gaudere et vti possunt et poterunt perpetuis temporibus pacifice et quiete valueruntque et valent ac valere possunt et poterunt annis singulis in perpetuum septemdecim Libras [in de linkermarge: in toto 17 libri[?] par[isienses]] parisienses monetae flandrie sicut de hiis omnibus et singulis tam per deligentem inqui- sitionem quam per Dilectum nostrum Decanum Christianitatis Rollariensis fieri mandavimus quam per Litteras et Cartas super his confectas sigillis dictorum fundatorum sigillatas vt prima

BRU-AGSB-Z-88

facie apparebat confirmatas et roboratas per Litteras et sigillum Nobilis viri Jngelrandi dicti de Bredelare filij et heredis eorumdem Coniugum sufficienter sumus informati Quocirca pro parte dictorum fundatorum nobis extitit humiliter supplicatum vt fundationi et dotationi praedictis nostrum consen- sum praebere vellemus auctoritateque dicti Reve- rendi Patris confirmare Nos igitur huiusmodi supplicationi favorabiliter inclinati valentes prae- [in de linkermarge: approbatio funda[...?] et Erectio in Beneficium E[cc]l[es]iast[icum]] dictorum Coniugum fundatorum tam pium tamq[uam] laudabile propositum quantum cum Deo possumus perducere ad effectum praefatam Capellaniam tamquam Beneficium Ecclesiasticum competens ac sufficienter fundatum et dotatum salvo Jure Religiosi viri Abbatis Monasterii de Zinnebeke Morinensis Dioccesis in cuius patronatu consistit [in de linkermarge: Patronatus abbatis Zunnebecani] auctoritate dicti Reverendi Patris confirmamus statuentes eadem auctoritate quod Capellanus quicumque in dicta Capellania canonice deinceps instituetur infra annum a die suae institutionis et pacificae possessionis eiusdem in Praesbiterum se [in de linkermarge: Possessor intra annum debet promoveri ad sacerd[otum]] faciat promoveri et personaliter resideat in eadem quoque tres missas qualibet hebdomada celebrare [in de linkermarge: onus missarum] nisi Legitimo impedimento fuerit occupatus quo casu per alium celebri facere necessario sit astrictus Collatione et provisione dictae Capellaniae quoties eam deinceps vacare contigerit ad praesentationem dicti Abbatis dicto Reverendo [in de linkermarge: collatione[m] Ep[isco]p[at]u[m] Tornac[ensem]] Patri et successoribus suis Tornacensibus Episcopis haeredibus vero seu haeredi dictorum fundatorum potestate et auctoritate Capellanum idoneum ad dictam Capellaniam ista primaria vice nobis debite praesentandi expresse et specialiter reservatis Jn quorum omnium testimonium praesentes Litteras

ad perpetuum rei memoriam fieri mandavimus sigilligue sedis Tornacensis munimine robaratas Datum Tornaci die octava mensis Novembris Anno Domini millesimo Trecentesimo quinquagesi- [in de linkermarge: 1352] mo secundo

Sequuntur Litterae sive Cartae de quibus supra fit mentio

Wij Jngelram Hauweel Riddere ende vrauwe Jehanne mijns heeren Jngelram [in de linkermarge: Litterae funda[ti]o[n]is] voors[eits] wijf vrauwe vanden Bredelare doen te wetene allen den ghenen die dese Letteren sullen sien of hooren Lesen dat wij binnen onsen vijf zinnen ende bij ghemeenen Rade Mallijc van anderen ende van onse vrienden hebben ghemaeckt ende gheordineert dat wij willen over ons ende over onse voorouders omme de nupstepe ende te profijtte van onser zielen ende van onser voorouders zielen datmen segghe elckes Jaers eeuwelijck in elcke weke van elcken Jaere drie missen te Beselaere inde [in de linkermarge: tres missae hebd[omadariae] ad alt[are] B[eate] M[arie] V[irginis] in Beselare] kercke te eenen outaere voor de Jmagine van onser Vrauwen Marien der Moeder Godts ende omme over ons dese missen voors[eit] te segghene ende eene Capelrije te wesen ende te hebbene ter steden vorenghenomt Soo willen wij hier toe ghemeenelijck gheven van onsen goede ende wij gheven toe ghemeenelijcke mallijc mitsgaeders anderen van onsen goede [in de linkermarge: dotatio] sesthien ponden par[isis] onder munten elckes

BRU-AGSB-Z-88

Jaers te heffene ende te hebbene ervelijcke den pape die dese voors[eide] Capelrije ende dese messen voors[eit] ende verdienen sal ende omme dat Jngelram Hauweel Riddere voorseijt wille desen dienst wel ghedaen hebben ende wel vulghelden zoo gheve ick daer toe van mijnen propre Renten Ligghende in de prochie van Beselaere mamondelike zesse envichtigh schellinghen paris[is] te gheldene te sinte Jans- daeghe midden zomers vallende van der moer- nard ende ick gheve voort daer toe van mijne propre Renten Drie pont ende iij D[enie]rs gheldene te sinte Andries daeghe vallende vanden vlescepe ende voort soo gheve ick daer toe van mijne propre Renten Drie ende veertigh schellinghen ende neghen pene paris[is] vallende ende gheldende te sinte Thomas Daeghe voor midde winter vallende vanden monte ende soo ghelijck omme dat ick Jehane Mijns heeren wijf voors[eijt] vrauwe van den Breedenlare willende dat desen voors[eijden] dienst wel ghedaen zij ende wel verghelden den pape die dese messen segghen sal ende dese voors[eijd]e Capelrije verdienen soo gheve ick daer toe van mijne propre Rente Ligghende inde Prochie van ijsenghem acht pondt paris[is] onder munte te gheldene te sinte Martins daeghe inden winter Dertigh Rasieren Evenen te heffene ende te nemene vooren vuijtte mijne somme van mijnen Even Renten de welcke ick hebbe Ligghende inde prochie van ijsenghem

even vier pond paris[is] onder munten ende waert oock alsoo dat ick ofte mijnen hoir ghaven ofte gheven de Capellaen die dese voors[eijd]e Capelrie verdienen sal de vier pond voors[eijt] ten daeghe vooreghenomt si mochten ick of mijn hoir Jof sal moghen heffen ende hebben de voors[eide] Dertigh Rasieren Evenen quijtte ende zuijver met mijne andere Evenen Ende dat wille ick dat zij vaste ende seker ghedaen ende ghehouden van Jaere te Jaere ervelijck ten daeghe voors[eit] ende voort soo gheve ick Jehane voors[eit] te dese Capelrien van mijne penninck Rente de welcke ick hebbe inde prochie van ijsenghem veertigh schellinghen paris[is] elckes Jaers te gheldene op den Paeschen dagh ende voort soo gheve ick daer toe veertigh schellijnghen paris[is] al onder munten te gheldene elckes Jaers op sinte Baves dagh ende emmer wille ick dat dese voors[eide] acht pondt paris[is] elckes Jaers vulcommen ende vulgolden zij van mijne Even Rente ende van mijne penninck Renten ende omme dat wij Jngelram Hauweel Riddere ende Jehanne mijns heeren Jngelrams Hauweels wijf vrauwe voors[eit] dese Capelrie ende dese messen voors[eit] hebben gheordineert ende ghemaeckt omme de nupstepe ende te profijtte van onser zielen ende inde eere van Godt ende van Marien sijne Weerde Moeder soo wille wij datte Pape die dese messen ende de Capelrie voors[eit] singhen ende verdienen sal hebben zonder zinen cost gheinnet van ons iof van onsen oijre de zesthiene pond

BRU-AGSB-Z-88

voornomt ervelijck elckes ten daeghe vanden paijemente voors[eit] elckes Jaers eeuwelijck ende omme dat wij Jngelram Hauweel Ruddere ende Jehane voors[eit] willen dat dese dinghen zij seker ende vaste ghehauden ende eeuwelijck duerende hebben wij dese voors[eide] desen Chartre dese Lettre ende dese dinghen gheseghelt met onser beeder vijthanghenden seghelen Dit was ghedaen in’t Jaer ons heeren als men schreef Duijst Drij hondert ende seventhiene op sinte silvesters Dagh de [in de linkermarge: 1317] achtersten dagh van December

Jck Jngelram Hauweel mijns heeren Ingelrams Hauweels sone ende hoijr ende heere [in de linkermarge: ratificatio per filium praeced[entis] fundator[is]] vanden Bredenlare doen te wetene allen Lieden dat ick wille ende octroijere over mij ende mijn hoir naer mij commende eeuwelijck ende telcken daeghe nimmermeer daer Jeghens te gaene bi eveghen engiens dat de Capelrie op de welcke D'heer Gillis vander haeghe gheordineert is de- welcke mijn heere mijn vaeder ende mevrauwe mijn moeder danof dat Godt de ziele moet hebben ghemaeckt ende gheordineert hebben inde kercke van Beselaere inde eere ende in de weerdigheijdt van der ghebenedijde Weerde Moeder Godts wie verbiddighe is voor ons allen al t'selve goedt ordinathe ende verbint alsoo zij hem selven hemlieden ende haer hoir naer hemlieden commende verbonden hebben daer in alsoo't claerelijck blijckt met haeren vuijt- hanghende Letteren ghezeghelt met haeren zeghelen door de welcke mijne presente Lettere

doorsteken ende gheannexeert zijn al t'selue goedt ordinanche ende verbint ende ten zelven paijemente alsoo al haer breeder Letteren mention maecken ende in de selve maniere vorme ende Conditie alsoo zijt verbonden hebben ick verbinde nu ende t'selve goedt ende mijn hoir naer mij commende euelijck ende tallen daeghe goet vast seker ende ghestade te haudene sonder nimmermeer daer Jeghens te segghen gaen noch te doen gaen bi neghenen engiene Jn oorcompstepe van desen voors[eiden] dinghen soo hebbe ick Jngelram voors[eit] dese Lettere ghezeghelt met mijnen propren zeghele vijthanghende Dit was ghedaen in't Jaers ons heeren Duijsent Drij hondert ende Eenenveertigh [in de linkermarge: 1341] op den vierden dagh van Septembre

Concordat cum suo Registro signatum est

F. De Coxuseve

BRU-AGSB-Z-88

Copie vande fondatie van eene Capelrie ghedaen bij M[ijnhee]r Jngelram Hauweel Ri[dde]r in de kercke van Becelaere ten Jaere 1317

ratificatio ejusdem a[nn]o 1341 et approbatio vicariatus Torn[acensis] Erectio in Beneficium Eccl[esiast]i[c]um etc[etera] anno 1352 ad Praesenta[ti]o[n]em Abbatis de Zonnebeke et ad Collationem Ep[isco]pi Tornac[ensis] et modo Iprensis