Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-200

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1519

Type: Bekendmaking door jonker Charles van Luxembourgh van de ruil van gronden te Zonnebeke tussen hem en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Jonker Charles van Lucembourgh, heer van Leaufeernez, laat weten dat er een grondruil geweest is tussen hem en de abdij van Zonnebeke, met betrekking tot gronden te Zonnebeke (+ situering van de gronden, en bijkomende bepalingen).

Tekst

test

Jc Joncheere cha[er]eles van lucembourgh heere van beaufeernez [etcetera] Doen te wetene allen lieden dat vp den xxv.en dach jn hoymaent xv hondert ende neghentiene Bijden [con]sente ende wel wetene van mij Gillis de mey als moghende ouer mij Ende meester jo[o]s de wale p[res]b[yt]re ende als procureur ende moghende ouer mijnen heere den abt ende den ghemeenen abdie van onser vrauwe kercke van zunnebeke Waren vergadert jnde prochie ende heerlichede van zunnebeke voors[eijt] zuud van sat[...?]ents muelene vp eenen ghersbeilck toebehooren[de] den voors[eiden] [con]uente [en]de jnder ghelijcke vp twest hende van eenen bussche leen zijnde mij Joncheere charles voors[eijt] toebehooren[de] gheleghen van oosten anden zeluen ghersbeilck Ende hadden aldaer bij hemlieden wulfaert boeteman landmeter wulfaerts zoone ter p[rese]ntie van Jacob Velghe en[de] Jan angillis den welcken wulfaert boeteman landmeters beuolen was vut te legghene vp den zeluen beilck eene dreue commen[de] van zijnen bussche tot een[en] straetkin[ne] dat loopt van nunnebussche naer zunnebeke twelcke hij dede ende gaf die v[...?] groot wesen[de] en[de] vichtich roeden [...?]ds ghemeten totten vtersten cante vand[en] dijcken die ghedoluen zijn o[m]me de zelue dreue te behouverne Jnsghelijcx zo deden zij vut legghen vand[en] noordhende van mijnen voors[eijden] bussche vichtich roeden lands [Jn?] reco[m]pensen Vander zeluer dreue alder naest des voors[eijts] cloosters ende [con]uents ghersbeilck t welcke ooc af gheh[...?] veet[?] licht met een[en] houvere strecken[de] lancx mijnen voors[eijden] bussche De welcke laghe van lande ghedaen Jnder manieren voorscreuen Jc Jonche[er]e charles voors[eijt] bij vriendscepe en[de] o[m]me elcx anders soo[?] es gheconsenteert hebbe ende [con]sentere bij des[en] Behoudens dat tallen tijden alsmen mijnen voors[eijden] busch hauwen zal de waghenaers zullen moghen lijden met houte tot svoors[eijts] conuents muelene lijden[de] ter minst[er]ee[?] scade zonder heml[ieden] eenich belet of onghebruuc te moghen doene Jn eeneghen mani[er]en Es ooc bespreeck dat dese laghe van lande ghedueren sal also langhe alst [...?] en[de] mijn[en] he[er]e den abt en[de] [con]uente ofte ooc mijnen naerco[m]mers ghelieuen sal en[de] niet langhere Behoudens dat al tghuendt dat groyen ende wassen sal vp eeneghe van des[e] voors[eijde] v[er]laeghden gronden zal wesen ten proffite ende bate van hem die den grondt houden[de] es Ende omme dieswille dat dese laghe van gronde aldus warachteghelicke[n] ghedaen ghepasseert ende gheaccordeert es bijd[en] [con]sente van mij Jonche[er]e charles voors[eijt] en[de] den voorn[omden] abt en[de] [con]uente en[de] ter bewaernesse van ons beeden zo hebbic desen chartre ghezeghelt met mijnen zeghele vuthanghende Ende was ghedaen ten Jare daghe ende stede alsbouen

test

Zunnebeke

Laghe van lande zuit van onse meulene t Zunnebeke ghedaen deur t’conuent van Zunnebeke en[de] Joncker Charle van lucemborgh Jnt Jaer 1519