Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-88(2)

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-12-1317

Type: Schenking door Jngelram Hauweel en Jehanne vanden Bredelare van een jaarlijkse rente ten voordele van een kapelanij voor OLV in de kerk van Beselare

Beschrijving: Ridder Jngelram Hauweel en vrouwe Jehanne vanden Bredelare laten weten dat zij voor hun zielenheil en dat van hun voorouders eeuwig 3 missen per week laten doen in de kerk van Beselare, op het altaar voor het beeld van OLV. Hiertoe geven zij de som van 16 pond parisis jaarlijks (+ specificatie van de herkomst van deze som).

Opmerking: Kopie van de tekst van de oorkonde zoals die opgenomen werd in een register van het bisdom Doornik (cf. BRU-AGSB-Z-88).

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-88

Sequuntur Litterae sive Cartae de quibus supra fit mentio

Wij Jngelram Hauweel Riddere ende vrauwe Jehanne mijns heeren Jngelram [in de linkermarge: Litterae funda[ti]o[n]is] voors[eits] wijf vrauwe vanden Bredelare doen te wetene allen den ghenen die dese Letteren sullen sien of hooren Lesen dat wij binnen onsen vijf zinnen ende bij ghemeenen Rade Mallijc van anderen ende van onse vrienden hebben ghemaeckt ende gheordineert dat wij willen over ons ende over onse voorouders omme de nupstepe ende te profijtte van onser zielen ende van onser voorouders zielen datmen segghe elckes Jaers eeuwelijck in elcke weke van elcken Jaere drie missen te Beselaere inde [in de linkermarge: tres missae hebd[omadariae] ad alt[are] B[eate] M[arie] V[irginis] in Beselare] kercke te eenen outaere voor de Jmagine van onser Vrauwen Marien der Moeder Godts ende omme over ons dese missen voors[eit] te segghene ende eene Capelrije te wesen ende te hebbene ter steden vorenghenomt Soo willen wij hier toe ghemeenelijck gheven van onsen goede ende wij gheven toe ghemeenelijcke mallijc mitsgaeders anderen van onsen goede [in de linkermarge: dotatio] sesthien ponden par[isis] onder munten elckes

BRU-AGSB-Z-88

Jaers te heffene ende te hebbene ervelijcke den pape die dese voors[eide] Capelrije ende dese messen voors[eit] ende verdienen sal ende omme dat Jngelram Hauweel Riddere voorseijt wille desen dienst wel ghedaen hebben ende wel vulghelden zoo gheve ick daer toe van mijnen propre Renten Ligghende in de prochie van Beselaere mamondelike zesse envichtigh schellinghen paris[is] te gheldene te sinte Jans- daeghe midden zomers vallende van der moer- nard ende ick gheve voort daer toe van mijne propre Renten Drie pont ende iij D[enie]rs gheldene te sinte Andries daeghe vallende vanden vlescepe ende voort soo gheve ick daer toe van mijne propre Renten Drie ende veertigh schellinghen ende neghen pene paris[is] vallende ende gheldende te sinte Thomas Daeghe voor midde winter vallende vanden monte ende soo ghelijck omme dat ick Jehane Mijns heeren wijf voors[eijt] vrauwe van den Breedenlare willende dat desen voors[eijden] dienst wel ghedaen zij ende wel verghelden den pape die dese messen segghen sal ende dese voors[eijd]e Capelrije verdienen soo gheve ick daer toe van mijne propre Rente Ligghende inde Prochie van ijsenghem acht pondt paris[is] onder munte te gheldene te sinte Martins daeghe inden winter Dertigh Rasieren Evenen te heffene ende te nemene vooren vuijtte mijne somme van mijnen Even Renten de welcke ick hebbe Ligghende inde prochie van ijsenghem

even vier pond paris[is] onder munten ende waert oock alsoo dat ick ofte mijnen hoir ghaven ofte gheven de Capellaen die dese voors[eijd]e Capelrie verdienen sal de vier pond voors[eijt] ten daeghe vooreghenomt si mochten ick of mijn hoir Jof sal moghen heffen ende hebben de voors[eide] Dertigh Rasieren Evenen quijtte ende zuijver met mijne andere Evenen Ende dat wille ick dat zij vaste ende seker ghedaen ende ghehouden van Jaere te Jaere ervelijck ten daeghe voors[eit] ende voort soo gheve ick Jehane voors[eit] te dese Capelrien van mijne penninck Rente de welcke ick hebbe inde prochie van ijsenghem veertigh schellinghen paris[is] elckes Jaers te gheldene op den Paeschen dagh ende voort soo gheve ick daer toe veertigh schellijnghen paris[is] al onder munten te gheldene elckes Jaers op sinte Baves dagh ende emmer wille ick dat dese voors[eide] acht pondt paris[is] elckes Jaers vulcommen ende vulgolden zij van mijne Even Rente ende van mijne penninck Renten ende omme dat wij Jngelram Hauweel Riddere ende Jehanne mijns heeren Jngelrams Hauweels wijf vrauwe voors[eit] dese Capelrie ende dese messen voors[eit] hebben gheordineert ende ghemaeckt omme de nupstepe ende te profijtte van onser zielen ende inde eere van Godt ende van Marien sijne Weerde Moeder soo wille wij datte Pape die dese messen ende de Capelrie voors[eit] singhen ende verdienen sal hebben zonder zinen cost gheinnet van ons iof van onsen oijre de zesthiene pond

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-88

voornomt ervelijck elckes ten daeghe vanden paijemente voors[eit] elckes Jaers eeuwelijck ende omme dat wij Jngelram Hauweel Ruddere ende Jehane voors[eit] willen dat dese dinghen zij seker ende vaste ghehauden ende eeuwelijck duerende hebben wij dese voors[eide] desen Chartre dese Lettre ende dese dinghen gheseghelt met onser beeder vijthanghenden seghelen Dit was ghedaen in’t Jaer ons heeren als men schreef Duijst Drij hondert ende seventhiene op sinte silvesters Dagh de [in de linkermarge: 1317] achtersten dagh van December