Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-209

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-08-1526

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: datum op de rugzijde van het document: "Actum anno Domini xv.c et xxvj Dominica die post assumptionem Marie" (19/08/1526).

Type: Brief van de ontvanger van de abdij van Zonnebeke aan de pastoor van Lichtervelde met een verzoek betreffende een getuigenis (m.b.t. een brand in de abdij), en het antwoord daarop

Beschrijving: De Wale, ontvanger van de abdij van Zonnebeke, verzoekt de pastoor van Lichtervelde om Lowijck vander Voorde, een oud en ziek man, te ondervragen betreffende gebeurtenissen van 50 jaar eerder, toen Eloy de Vacht abt van Zonnebeke was. Hij zoekt getuigen betreffende het feit dat de abt zich toen 'heer van Zonnebeke' noemde, dat de abt toen een aantal oorkonden verloor bij een brand in het archief, en dat het kerkhof van Zonnebeke toen deel uitmaakte van de heerlijkheid van de abt. De pastoor wordt gevraagd de getuigenis van Lowijck op schrift te stellen en te ondertekenen in het bijzijn van getuigen. Lowijck getuigt dat de abt inderdaad heer van Zonnebeke was, dat hij zich de brand herinnert en dat de abt het verloren gaan van de stukken betreffende het kerkhof zeer betreurde.

Opmerking: Bijkomende persoonsnamen op de rugzijde van het document: Jacobus de Keysere; Daniel vande Voorde, Franciscus Beere (priester).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

V myn heere de prochiepape van Lichtervelde sal ghelieuen te vraeghene Lowijck vande voorde / of hij gheen goede ghedinckenesse en heeft / dat ouer vichtich Jaeren myn heere Eloij de vacht Abdt van zunnebeke In dien tyden / hem zeijde ende schreef heere van zunnebeke

Item of selue Lowijck tghedinghen ouer den voors[eiden] Abdt niet vutgheroepen en heeft / ende of hij dat niet vutgheroepen en heeft In dese voorme / tghedinghe onder mijn heere den Abt en[de] Conuente van Zunnebeke heeren van Zunnebeke

Item of hem niet en ghedinct dat t’Contoir van mijnen voorn[omden] heere daer men de brieuen vanden Clooster leide / verberrent was / Item of hij selue te brande was Item of hij niet en hoorde dat de voorn[omde] heeren en Abdt meer Claeghde de briefuen die hij verloos / dan t’ghestichte

Item of hij ghehoort ouer vichtich Jaeren / dat den Abt In dien tijden / hilt tkerckhof van zunnebeke voor hem / als wesende van sijn heerlichede

Ick bidde mijn heere de prochiepape o[m]me betalen dat hij ghelieue den seluen Lowijck dit te vraeghene by Eede / en[de] sijn ghetughe daerof In gheschrijfte te stellene / en[de] te noterene met uwen handteken / In presentia testium / en[de] mij dat te sendene want hij een ouder en[de] Cranck man is / en[de] qualick ghestelt omme dickwils ouer en[de] weren te ghaene / Ick wilt gherne hu arbeit betalen en[de] den brijngher van desen zal hu betalen / te Zunnebeke desen xix.en In ougst xv.C ende xxvj

De aluwen dienaer J. de Wale Religieux ende ontfangher van tClooster van Zunnebeke

Respondit p[re]fatus Ludiuicus sub fide et Iuramento ad predictas questiones affirmatiue / videlicet abbatem de zunnebeke Dominum dictum de zunne-

test

beke / et nomine domini eiusdem seipsum ludouicum proclamasse agendas questiones et dicit vlterius se bene scire de combustione litterarum monas- terij / quas litteras dominus Abbas combustas magis doluit / dicit De cijmiterio quod dominus Abbas operari fecit in illo tanquam dominus nullo contradicente / hec acta sunt in ecclesia de lichteruelde presentibus Jacobo de Keijsere et Daniele vande voorde testibus ad premissa vocatis / et me Curato recipiente prefatum responsum nomine omnium et singulorum / In singnum veri / presentibus nomen proprium sub scripsi cum solito signeto / actum Anno domini xv.C et xxvj dominica die post assumptionis Marie / et erat subsingnatum franciscus Beere cum Certa signatura

Naer Collatie ghedaen Jeghens syn origineel is dese Copie daermede van woorde te woorde beuonden taccoorderen Actum In dAbdije van zunnebeke desen xxviij.en decembre 1655 mij Toorcon[den] als notaris sConijnx tIpre residerende

[...?] Annoot notaris

BRU-AGSB-Z-209

Attestatie van een Lodewick vande voorde aenghaende het verbrantheijt vant' Comptoir van Elegij de vacht abt als dan van Zunnebeke van t'kerchof en[de] van[de] Tijtele[n]

Zonnebeke