Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-208bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1526

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van een aantal personen om in zijn naam voor de wereldlijke autoriteiten te gaan verklaren dat een aantal renten die de abdij bezat te Roeselare ingelost werden

Beschrijving: De abt van Zonnebeke laat weten dat hij een aantal personen aangesteld heeft om in zijn naam voor heren en wethouders te gaan verklaren dat een aantal personen bepaalde renten, die de abdij te Roeselare had, gelost heeft (+ specifiëring van de renten). De verkregen sommen werden geïnvesteerd in een grondruil te Noordschote.

Tekst

test

Wij Willem van steelandt bijder ghedoghe gods abdt ende tghemeene conuent vander kercke ende cloost[er]e van zunnebeke He[er]en van zunnebeke vand[en] oordene van s[in]te augustijn Jnt bisscopdom van therremb[urg] doen te weetene allen lieden die dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of hooren lesen dat wij hebben moghende ghemaect spe[ci]al last ende beuel ghegheuen m[eeste]r Joos de Wale ons[en] Relig[ieus] dher pieter de dond[er]e ende malin bitereel ende elcken zonderlinghe toogher des[er] l[ett]ren o[m]me ouer ons te compar[er]ene voor alle he[er]en ende wethouders en[de] aldaer te verkennene dat lauwers ende Jan vande pitte Jeghens ons ghelost hebben xiiij scell[inghen] iiij d[enieren] paris[is] die wij Jaerlijcx ende eruel[ic] hadden Jn twee p[er]ceelen Jnde cro[m]me winkle ende Jeghen ou[er]e de p[res]b[it]resyage van roess[ela]re ende dat o[m]me de so[m]me van xvij £ iiij s[chellinghen] p[arisis] Jtem dat de wed[uw]e van lodewijck of [in de marge: loy va[n]] stamps Jeghens ons ghelost heeft iij s[chellinghen] iiij d[enieren] p[arisis] die wij Jaerlijcx hadden up thuus ende erue daer zoe wonen[de] es Jnde noordstrate te roess[ela]re ende dat o[m]me de so[m]me van iiij £ p[arisis] Jtem dat Jan colin Jeghens ons ghelost heeft xiiij s[chellinghen] viij d[enieren] p[arisis] die wij Jaerlijcx hadden vp een huus ende erue hem toebehoren[de] Jnde cro[m]mewijnkle te roess[elae]re ende dat o[m]me de so[m]me van xvij £ xij s[chellinghen] p[arisis] Jtem dat Ph[ilip]s veise Jeghens ons ghelost heeft ij s[chellinghen] p[arisis] die wij Jaerlijcx ende eruel[ic] hadden vp een huus ghenaemt de croone te roess[ela]re en[de] dat o[m]me de so[m]me van xlviij s[chellinghen] p[arisis] Jtem dat pieter stamps Jeghens ons ghelost heeft iij s[chellinghen] p[arisis] die wij Jaerlijcx ende eruel[ic] hadden vp een huus ende erue Jnde cattestrate te roess[ela]re ende dat o[m]me de so[m]me van iij £ xij s[chellinghen] p[arisis] Dewelcke so[m]men wij van elcken zonderlinghe kennen ontfaen hebben[de] bijder handt van ons[en] voorn[omden] Relig[ieus] m[eeste]r Joos de wale ende hebben de zelue so[m]men ooc gheJmployert ten prouffijte van ons[er] kercke Jn eene verlaghinghe van landen te noordschoote ghedaen [etcetera?] ende belouen bij dese ons[e] l[ett]ren de voors[eide] Renten Jn toecommen[de] tijden vanden voors[eijden] p[er]sonen ne[m]mermeer te heesschene ofte doen heesschene Jn eenigher mani[er]e want wij ons houden ou[er] danof wel vernoucht ende te vullen betaelen Jn kenness[en] der waerheit hebben wij abdt ende conuent bouen ghenoemt dese l[ett]ren doen zeghelen met ons[en] zeghelen vuthanghen[de] des[en] vj.en dach van wedem[aent] Jnt Jaer ons he[er]en duust vijfhondert ende xxvj

P. Dondere sec[retarius] [...?] absen[t...?]

test

Rousselaere

Procura[ti]e brief

Ghelost diuersche rhenten Jn roets[ela]re bin tijden Mijn heer wille[m] van stelandt wijlent Abdt deser kercke zaligher Memorie vp diuersche huusen alst blijct bijd[en] Jeghenwoordeghe[n] anno 1526

Rousselaere