Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-217

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-06-1530

Type: De abt van Zonnebeke doet afstand van een deel van zijn tiende te Oostnieuwkerke ten voordele van de pastoor daar

Beschrijving: Sinds lange tijd is de abt gerechtigd om 3 vierden te heffen van de tiende te Oostnieuwkerke, en de pastoor van Oostnieuwkerke 1 tiende. Uit genegenheid voor meester Jan Pille, pastoor van Oostnieuwkerke, en opdat hij de limieten van het tiende beter in stand zou houden, staat de abt van Zonnebeke, Guillelmus de Steelandt, toe dat de pastoor tussen 1 derde en 1 vierde deel van de tiende houdt.

Opmerking: Onvolledig in het begin.

Tekst

test

[bovenkant onleesbaar] [...?] eist zo dat [...?]ijn he[er]e den abdt He[er]e van z[unn?]ebeke van ouden tijden Jn goede paisiuele possessie es bij hem of bij zijn pachters thebbene theffene ende te ontfaene de drie deelen vand[en] thiende vallen[de] Jnde prochie van oostnieukerke ende de prochiepape aldaer alleenlic Jn possessie es thebbene theffene ende te ontfaene tvierde vand[en] voors[eijden] thiende en[de] daertoe Jn ghelde iij l[ibra] xv s[chellingen] p[arisis] ten lasten van mijnen voorn[omden] he[er]e Nochtans mijn voorn[omde] he[er]e behouden[de] ende Reserueren[de] te hemwaert doude goede paisiuele possessie voorscreuen Vut goeder affectie die hij heeft tot m[eeste]r Jan pille vp des[en] tijdt prochiepape van oostnieukerke Hopende dat de voors[eijde] m[eeste]r Jan bij dien zijn deuoir nerenstelickere doen zal o[m]me de limiten vander voors[eijde] thiende Jn state te houdene midts dat ooc de voors[eijde] m[eeste]r Jan pille de lasten vp de voors[eijde] thiende commen[de] pro rata wederstaen zal heeft hem gheconsenteert vita sua comite dat hij hebben zal alzo verre als de voors[eijde] thiende van oostnieukercke gaet ende haer bestrect van zeuen pond[en] paris[is] de twee pond[en] paris[is] alzo verstaen[de] mediu[m] Jnter t[er]tia[m] et quarta[m] p[ar]tes aldus gheconsenteert bij mijnen voorn[omden] He[er]e en[de] gheaccepteert bij m[eeste]r Jan pille p[ro]chiepape voors[eijt] den xij.n Jn wed[emaent] a[nn]o xv.C dertich Et nos guill[ielmu]s de steelandt abbas et d[omi]n[u]s de zunnebeke vnacu[m] p[re]no[m]i[n]ato curat[o] M[a]g[ist]ro Johanne pille Jn fidem testi[m]oniu[m] et robur p[re]missoru[m] signa nostra manualia p[rese]ntibus apposuimus a[n]no mense et die p[re]scriptis

Sic est Pillin

test

Nieukercke

Contors[...?] decimaru[m] Jnter Abbatem Steelant de pastorem de Nieukercke anno 1530