Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-113

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1419

Opmerkingen analytische datum: Martinus V werd paus op 21/11/1417; 20/12/1419 zou dus inderdaad in zijn derde pausjaar vallen. // Bijkomende datering: "Anno eiusdem Domini millesimo quadringentesimo decimonono indictione duodecima mensis augusti die vero decimatercia Pontificatus sanctissimj in Christo patris ac domini Martini diuina prouidentia pape quinti Anno secundo" (12/08/1419). // Bijkomende datering: "Sub Anno jndictione mense die et pontificatu sanctissimj in Christo ad domini nostri domini Martini diuina prouidentia pape quinti prescripti."

Type: Compositie bewerkstelligd door de scheidsrechters in een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en Balduinus vander Gracht betreffende de grenzen van hun respectieve heerlijkheden, in het voordeel van de abdij

Beschrijving: Bekendmaking door de scheidsrechters in een geschil tussen de abt van Zonnebeke en jonker Balduinus vander Gracht, heer van een heerlijkheid te Zonnebeke, van hun uitspraak ten voordele van de abdij. Balduinus claimde dat de gehele straat tussen zijn heerlijkheid en het kerkhof tot zijn heerlijkheid behoorde; de scheidsrechters oordelen dat de helft van die straat, langs de kant van het kerkhof, valt onder het wereldlijke gezag van de abdij van Zonnebeke. Indien Balduinus of zijn nakomelingen zich niet aan deze uitspraak zouden houden, dan zou er een boete volgen van 100 gouden Engelse nobels.

Tekst

test

In No[m]i[n]e d[omi]ni Amen Per hoc p[raese]ns publicu[m] instr[umentu]m Cunct[is] pateat euidenter et sit notu[m] Q[uod] Anno eiusde[m] D[omi]ni mill[es]imo Quadring[entesi]mo decimonono Jnd[i]c[ti]o[n]e decimatercia Mensis decembris die vero vicesima Pontificatus s[an]c[t]issimj in [christ]o p[at]ris ac D[omi]ni n[ost]ri D[omi]ni Martinj diuina prouiden[tia] pape quinti Anno tercio Jn mei notarij publici testiu[m]q[ue] infrascriptor[um] ad h[oc] vocator[um] sp[eci]aliter et Rogatoru[m] p[raese]ntia p[er]sonalit[er] [con]stituti Nobiles et circu[m]sp[e]c[t]i viri D[omi]nj laurenti[us] belle aduoatus michael van scoten milites Theodoricus vanden Walle pensionari[us] et ciuitaten[sis] ville ypren[sis] morinen[sis] dioces[is] ac iacob[us] venant arbitrj arbitrator[um] seu amicabiles co[m]positores in[fra] parte electi [et] assumpti per partes infrascriptas sub Certis modo [et] forma prout legitime constitit atq[ue] constat per quodda[m] publicu[m] instr[umentu]m signis et subscripto[r]ibus ve[ne]r[abi]lis et discreti virj petrj Slauaris sacerdot[is] morinen[sis] dioces[is] Bacallarij in decret[is] publici ap[osto]lica et imp[er]iali auctoritatibus Curieq[ue] [con]s[er]uato[r]is priuilegior[um] vniu[er]sitat[is] studii parisien[sis] iurati Meiq[ue] infrascripti notarior[um] pub[li]cor[um] signatu[m] et subscriptu[m] Cuiusquide[m] publici instr[ument]i tenor sequitur et est talis Jn nomine d[omi]ni amen Per hoc p[raese]ns publicu[m] instr[umentu]m Cunct[um] pateat euidenter et sit notu[m] Q[uod] Anno eiusde[m] D[omi]ni mill[es]imo quadring[entesi]mo decimonono Jnd[i]c[ti]on[e] duodecima me[n]sis augusti die vero decimatercia Pon[tifica]tus s[an]ctissimj in [christ]o p[at]ris ac D[omi]ni n[ost]ri D[omi]ni Martini diuina p[ro]uiden[tia] p[a]pe quinti Anno s[e]c[un]do Jn n[ost]r[oru]m notarior[um] publicor[um] Testiu[m]q[ue] infra[scrip]tor[um] ad hoc vocator[um] sp[eci]aliter et Rogator[um] p[raese]ncia p[er]sonalit[er] constituti Ven[erabi]lis in [christ]o p[ate]r D[omi]n[u]s ioh[ann]es p[er]mission[e] diuina h[u]m[i]lis abbas monasterij B[ea]te marie de Zinnebeka ordinis s[an]c[t]i Augustinj dioc[esis] morinen[sis] pro et no[m]i[n]e eccl[es]ie seu monasterij sui anted[i]c[t]i ex vna et nobilis ac discret[us] balduin[us] vand[er] gracht domicell[us] no[m]i[n]e ip[s]ius et pro seip[s][is?] p[ar]tibus ex altera de et super lite debato controu[er]sia seu questio[n]is mate[r]ia mota et suborta seu moue[r]i aut suborirj sperata int[er] d[i]c[t]as p[ar]tes ecia[m] cora[m] quibuscu[m]q[ue] Judicibus eccl[es]iastic[is] seu t[em]p[o]ralibus ad causa[m] q[uod] an[te]d[i]c[t]us balduin[us] ad et in[fra?] ac sub Dominio suo t[em]p[o]rali quod habet in p[ar]rochia de zinnebeke spectare dicit asserit ac manuten[er]e intitur vult et intendit vicu[m] integre et ad plenu[m] Jacen[tem] [et] situat[um] inter d[i]c[tu]m suu[m] Dominiu[m] t[em]p[o]rale et Cimiteriu[m] eccl[es]ie de zinnebeka et hoc vsq[ue] ad fossatu[m] ip[s]ius cimiterij in tanta longitudi[n]e qua[n]ta se extendit seped[i]c[tu]m cimiteriu[m] D[i]c[t]o D[omi]no abbate [con]trariu[m] asseren[...] medietate[m]q[ue] ip[s]ius vici in longitudine me[m]orata ad et versus ip[su]m cimiteriu[m] in ac sub t[em]p[o]rali Dominio suiipsius [et] eccl[es]ie seu monasterij sui an[te]d[i]c[t]i spectare et p[er]tinere dicen[...] [et] asseren[...] Necno[n] de et sup[er] o[m]nibus et singulis q[ue]stionibus cavillat[i]o[n]ibus violencijs Jniurijs ac da[m]pnis per altera[m] d[i]c[t]ar[um] p[ar]tiu[m] viciss[i]mi aut al[ia]s alteri sue parti an[te]d[i]c[t]e aut p[er] se vel suos ad causa[m] vici [et] dominior[um]

suor[um] p[re]dictor[um] aut al[ia]s quoscu[m]q[ue] ip[s]is seu eor[um] alte[r]i seu eor[um] dominijs quo[n]l[ibe]t fact[is] seu illatis pro bono pacis et concordie mote d[i]c[t]e partes vt [dice?]bant litiu[m] affectan[...] euitare affractus [si?] quibus suis no[m]inibus submiseru[n]t et co[m]promiseru[n]t et quil[ibe]t ip[s]or[um] submisit ac [com]promisit[?] de alto et basso videlicet d[i]c[t]us d[omi]n[u]s Abbas in ven[erabi]les et circu[m]sp[e]c[t]os viros d[omi]n[u]m laurentiu[m] belle militem ad p[raese]ns aduoatu[m][sic] ac Theodoricu[m] vanden Walle pensionariu[m] ville ypren[sis] d[i]c[t]e dioc[esis] d[i]c[t]usq[ue] balduin[...?] [...?] de scota militem ac iacobu[m] venant tamq[uam] in arbitr[atione] arbitrator[um] seu amicabiles [com]positores Quor[um] siquide[m] d[i]c[ta]m senten[tiam] et ordinat[i]on[em] in casu [con]cordie [et] in casu discordie volueru[n]t et expresse [con]cesseru[n]t d[i]c[t]e p[ar]tes [...?]par[um] quel[ibe]t q[uod] [niet goed leesbaar door plooi] qui[n]tu[m] assum[er]e valeant quor[um] om[n]j qui[n]q[ue] simul seu maior[um] [et] sanior[um] p[ar]t[ium] eoru[n]dem qui[n]q[ue] in vnu[m] [con]cordantiu[m] d[i]c[t]e p[ar]tes p[ro]miseru[n]t et quel[ibe]t earu[n]de[m] p[ro]misit in manib[us] n[ost]r[u]m notar[ium] p[re]dictor[um] infra[scrip]tor[um] legiti[m]e stipula[n]tiu[m] [et] percipien[tium] vice [et] nomi[n]e om[n]j [et] sing[u]lor[um] quor[um] interesse poterit ten[er]e [com]plere et Jnuiolabiliter obs[er]uare p[er]petuo et hoc in et ad pena[m] Centu[m] nobiliu[m] aurj purj cugni reg[is] anglor[um] ac ponderis legitimj applica[n]dor[um] a p[ar]te contradicen[...] senten[tiam] seu ordinat[i]on[em] d[i]c[t]or[um] arbitror[um] arbitrator[um] seu a[m]icab[i]liu[m] [com]positor[um] et ea[m] infringen[...] Pro t[er]cia p[ar]te illustrissi[m]o pri[n]cipi ac D[omi]no n[ost]ro D[omi]no duci burgu[n]die [et] comite flandrie seu protu[n]c comiti et principi fland[rie] exu[n]t[ibus] Pro alia t[er]cia p[ar]te eccl[es]ie s[an]c[t]e Dei ad locu[m] seu loca de quibus seu quo d[i]c[t]is arbitr[is] videbitur expedire Et pro vltima tercia parte parti parenti et senten[tiae] seu ordinat[i]o[n]i an[te]d[i]c[t]e obedire volen[...] Promiseru[n]t insup[er] d[i]c[t]e p[ar]tes et quel[ibe]t earu[n]dem bonafide lite h[uius]mo[d]i t[er]minata [et] decisa int[er] p[ar]tes an[te]d[i]c[t]as nullas nouas reconuen[...] fac[er]e seu lite[m] aut lites mou[er]e iniurias ingratuitat[es] aut al[ia]s obprobria inferre aut inferri procurare occ[asi]one p[re]missor[um] Nec alicui seu aliquib[us] quibuscu[m]q[ue] qui se t[em]p[o]re questio[n]is d[ic]tar[um] partiu[m] et in eade[m] quo[n]libet intromiseru[n]t aut ex p[ar]te alteri[us] d[i]c[t]ar[um] p[ar]tiu[m] alterj seu eius Dominio t[em]p[o]rali Iniur[ia] violen[tia] aut al[ii]s vt asser[er]e posset alt[er]a ip[s]ar[um] partiu[m] intuleru[n]t p[ri]mo o[m]nia [et] sing[u]la hincinde facta acta et gesta questione[m] h[uius]mo[d]i anted[i]c[t]am [con]cernen[...] quomo[do]cu[m]q[ue] [et] q[uo]litercu[m]q[ue] remiseru[n]t Durabit aut[em] h[uius]mo[d]i co[m]promissu[m] vsq[ue] ad Jnstans festu[m] natiuitat[is] D[omi]ni et no[n] vltra nisi per d[i]c[t]os arbitros arbitrator[um] seu amicabiles [com]positor[es] prorogetur quod facere et prorogare poteru[n]t si voluerint bina vice si opus fuerit et pro qualibet vice p[er] q[ua]dragi[n]ta dies et no[n] vltra nisi de consensu d[i]c[t]ar[um] p[ar]tiu[m] vlteri[us] prorogetur volueru[n]t insup[er] d[i]c[t]e p[ar]tes q[uod] d[i]c[t]i arbitrj arbitrator[um] in h[uius]mo[d]i co[m]promisso procedere arbitra[r]i cognosc[er]e decid[er]e et det[er]minare valea[n]t Juris ordine s[er]uato vel no[n] seruato audit[...] tame[n] hincinde testib[us] quos q[ua]libet p[ar]tiu[m] p[rae]d[i]c[t]ar[um] produc[er]e voluerit aut ecia[m] quos ip[s]i arbitri pro veritate Jndat[...]anda motu proprio audire voluerint su[m]marie et de plano sine strepitu et figura Judicij loco sacro vel no[n] sacro die vel diebus feriat[is] vel no[n] feriat[is] p[ar]tib[us] p[raese]ntib[us] vel absen[tibus] tame[n] deb[...?] p[rae]mitus vocat[...] aut vna p[ar]tiu[m] p[raese]nte [et] alia absen[te] prout ip[s]is seu maiori [et] saniorj parti eoru[n]dem si qui[n]tus eligatur videbitur expedire Cuiusquide[m] compromissi on[us] decision[is] [et] det[er]mination[is] d[i]c[t]i quatuor arbitri sup[er]i[us] nomi[n]ati p[raese]ntes [et] assisten[tes] in se susceperu[n]t [et] quilibet eor[um] [qu...?]tu[m] in eo erat suscepit Et quo ad p[re]missa o[m]nia et sing[u]la sic firmiter tene[n]da [com]plen[...] et Jnuiolabilit[er] obs[er]uanda d[i]c[t]e p[ar]tes hincinde [et] ip[s]ar[um] quel[ibe]t se [et] o[m]nia bona sua Jp[s]oq[ue] D[omi]n[u]s abbas eccl[es]ie [et] monasterij sui sing[u]la mobilia [et] Jmmobilia p[raese]ncia [et] futura vbicu[m]q[ue] existen[...] [et] poteru[n]t Jnuentuj[?] erga alt[er...]m obligaueru[n]t et ypothecaueru[n]t Renu[n]cian[...] ip[s]e p[ar]tes [et] ip[s]ar[um] quelibet hincinde o[m]nibus except[i]o[n]ibus doli mali fraudis lesionis deceptio[n]is [con]ue[n]tionis actionj in f[actu]m[?] rei sic no[n] geste et g[e]n[er]alit[er] o[m]nibus alijs et sing[u]lis except[i]o[n]ib[us] et allegat[i]o[n]ibus quibuscu[m]q[ue] ta[m] Juris q[uod] facti q[uam] [con]tra p[raese]ns pub[li]cu[m] instr[umentu]m dici possent quo[n]libet vel opponj Juriq[ue] d[a]nti[?] gen[er]ale[m] renu[n]ciatione[m] no[n] val[er]e nisi p[re]cesserit sp[eci]alis De et sup[er] quib[us] o[m]nibus [et] sing[u]lis sup[ra]script[is] p[rae]fate p[ar]tes et ip[s]ar[um] q[uarum]libet[?] a nobis notar[ium] pub[li]c[um] subscript[um] [et] n[ost]r[u]m quolibet sibi fierj petieri[n]t [et] petijt publicu[m] instr[umentu]m vna[m] aut plura f[a]cti[?] substancia no[n] mutata Acta fueru[n]t hec in Cap[itu]lo seu loco cap[itu]larj eccl[es]ie seu monasterij s[an]c[t]i martinj ypren[sis] d[i]c[t]e dioc[esis] mor[inensis] Sub Anno Jnd[i]c[ti]on[e] me[n]se die [et] pon[tifica]tu s[an]c[t]issimj in [christ]o p[at]ris ac D[omi]ni n[ost]ri D[omi]ni martini Diuina p[ro]uiden[tia] p[a]pe quinti prescript[i] P[raese]ntibus ven[erabi]lib[us] et discret[is] viris D[omi]no [christ]oforo de hoya p[res]b[yte]ro Ectore vand[er] gracht Balliuo mesinen[si] paulo bollaert clerico et Joh[ann]e sobbele eius ypren[sis] morinen[sis] [et] tornacen[sis] diocesu[m] Testib[us] ad p[re]missa vocat[is] sp[eci]aliter [et] rogat[is] Et ego olliuerus de beika p[res]b[yte]r morinen[sis] dioc[esis] pub[li]cus auc[torita]t[e] ap[ostoli]ca [et] Jmp[er]iali notari[us] quia p[re]miss[is] o[m]nibus et sing[u]lis sup[ra]script[is] du[m] sic [et] quoadmodu[m] sup[ra]scribu[n]tur vnacu[m] discreto viro mag[ist]ro petro slauaris uel pub[li]co subscripto ac testibus sup[er]ius no[...?] p[raese]ns int[er]fui Eaq[ue] sic fierj vidi [et] audiui Jdcirco p[raese]nti publico instr[ument]o exinde [con]fecto manu aliena me alijs p[re]pedito negocijs scripto Signu[m] meu[m] solitu[m] [et] fierj [con]suetu[m] apposui hic me p[ro]pria manu subscriben[...] Jn testi[m]oniu[m] p[re]missor[um] requisit[us] [et] rogat[us] Et ego Petrus Slauaris Sacerdos morinen[sis] dioc[esis] Bacallarius in decret[is] pub[li]cus Ap[ostoli]ca [et] Jmp[er]iali auc[torita]tib[us] Curieq[ue] [con]s[er]ua[ti]o[n]is priuilegior[um] vniu[er]sitat[is] studij parien[sis] notari[us] iurat[us] Quia p[re]miss[is] o[m]nibus et sing[ul]is du[m] sic vt sup[ra]scribu[n]tur dic[er]entur agere[n]tur [et] fierent vnacu[m] not[ario] pu[bli]co [et] testibus sup[ra]script[is] p[raese]ns interfui Eaq[ue] sic fierj vidj [et] audiuj Jdcirco huic p[raese]nti publico instr[ument]o exinde [con]fecto manu aliena me aliis legiti[m]e occupato negocijs scripto hic me p[ro]pria manu subscribens signu[m] meu[m] solitu[m] [et] fierj [con]suetu[m] vnacu[m] signo [et] subscriptio[n]e notarij sup[ra]scripti requisit[us] apposui Jn testimoniu[m] om[n]i [et] sing[u]lor[um] veritat[is] p[re]missor[um] prefati arbitri Arbitrator[um] seu amicab[i]les [com]positor[um] volen[...] [et] affectan[...] in h[uius]mo[d]i co[m]promissi negocio proced[er]e sup[er] on[er]a[?] in se suscept[a] [et] int[er] p[ar]tes ac de et sup[er] sing[u]lis [con]tent[...] in p[rae]scripto submissio[n]is instr[ument]o pro viribus t[er]minare Audit[is] hincinde d[i]c[t]is d[omi]no abbate de zinnebeka ex vna Et balduino vander Gracht Do[m]icello p[ar]tibus p[rae]narrat[is] ex alt[er]a de et super o[m]nibus [et] sing[u]lis in d[i]c[t]o instr[ument]o submission[is] seu [com]promissi p[rae]scripto [con]tent[ijs] [et] alijs quibuscu[m]q[ue] f[a]ct[u]m h[uius]mo[d]i [con]cernen[...] que quel[ibe]t ip[s]ar[um] partiu[m] vel sui aut quiuis alius pro p[ar]te alt[er]ius eoru[n]de[m] dic[er]e p[ro]pon[er]e vel allegare voluerit cora[m] ip[s]is arbitris Visis ecia[m] intell[ec]tis attent[is] [et] [con]siderat[is] per d[i]c[t]os arbitr[os] vniu[er]s[is] [et] sing[u]lis circa h[oc] vidend[is] intelligend[is] attendend[is] [et] considerandis debita informat[i]on[...] p[ri]mitus f[a]c[t]a [et] audita testiu[m] quor[um]cu[m]q[ue] o[m]ni [et] sin[gu]lor[um] p[er] qua[m]libet ip[s]ar[um] p[ar]tiu[m] cora[m] ip[s]is arbitr[is] productor[um] et alior[um] probor[um] p[ro]prio motu et pro veritate indagenda rone.[afgekort] suscepti oner[is?] p[er] eosde[m] arbitr[os] examinator[um] vt vnicuiq[ue] quod suu[m] erat prebere valerent De probor[um] [con]cilio p[ar]iter [et] assensu solu[m] Deu[m] pre oculis haben[...] vt dicebant d[i]c[t]i quatuor arbitri arbitrator[um] seu amicab[i]les [com]positor[es] per sua[m] s[ente]n[t]iam arbitrale[m] qua[m] de ip[s]or[um] o[mn]i[u]m quatuor vnacum [con]sensu parit[er] et assensu[m] d[i]c[t]is p[ar]tib[us] [et] ip[s]ar[um] qual[ibe]t primitus debite ad co[m]parendu[m] loco [et] die infrascript[is] eisde[m] assignat[is] ad sing[u]lam submission[is] [et] f[a]ct[u]m h[uius]mo[d]i et ea tangen[...] [con]cernen[...] terminarj [...?]denden[dum] [et] audiendu[m] vocat[is] et personalit[er] [com]parentibus dixeru[n]t t[er]minaru[n]t sentenciaru[n]t [et] arbitrati sunt [et] fueru[n]t d[i]c[t]i arbitrj arbitrator[um] seu amicabiles [com]positor[es] in hu[n]c modu[m] videlicet D[i]c[t]o balduino vand[er] gracht Domicello ad causa[m] d[i]c[t]i fui dominij t[em]p[or]alis in d[i]c[t]o submission[is] instr[ument]o p[rae]narrati nullu[m] Jus co[m]petusse aut sibi vel successoribus suis in eode[m] Dominio succeden[tibus] [com]pet[er]e debere quo[n]libet in medietate vici ad cimiteriu[m] de zinnebeke [con]tigua in tali [et] tanta longitudine quali et qua[n]ta se extendit ip[su]m cimiteriu[m] Cuius vici medie[ta]te[m] ip[s]e balduin[us] postulau[er]at et sibi aut sub d[i]c[t]o suo Dominio applicare nisus fuerat vt p[rae]fertur ymo ip[s]ius vici medietate[m] pro qua questio h[uius]mo[d]i suborta exstitit Eide[m] D[omi]no abbati et eius [con]uentui eccl[es]ie ac monasterio ad ca[usa]m Dominij t[em]p[or]alis ip[s]ius eccl[es]ie seu monasterij quod habet in d[i]c[t]a p[ar]rochia de zinnebeka cu[m] o[m]nibus [et] singul[is] suis Juribus acciden[tijs] pertinen[tijs] p[ro]prietatib[us] [et] soglis.[afkorting] Ac sub eoru[n]dem abbatis [et] co[n]uentus ac eccl[es]ie seu monasterij p[rae]dict[orum] dominio p[rae]tacto spectare de iure et p[er]tin[er]e debere p[er]petuis t[em]p[o]ribus duratur[is] Eide[m] balduino et suis successor[ibus] an[te]d[i]c[t]is silentiu[m] p[er]petuu[m] in et ad pena[m] in d[i]c[t]o submission[is] instr[ument]o [con]tent[am] sup[er] h[oc] Jmponen[dam] Cui[us] pene tercia[m] p[ar]tem eccl[es]ie s[an]c[t]e Dei ad ordinat[i]on[em] ip[s]or[um] arbitror[um] Jus tenore[m] d[i]c[t]e submission[is] Jnstr[ument]i p[rae]scripti conuerte[n]da[m] hospitali vander Belle in ypris submittatur decreueru[n]t [et] ordinaru[n]t p[er]soluen[...] d[i]c[t]as p[ar]tes in expen[...] in f[a]c[t]o h[uius]mo[d]i co[m]promissi per ip[s]os D[omi]nos arbitr[os] et al[io]s p[er] suos fact[...] quas ad su[m]mam sex coronar[um] aurj taxaru[n]t mediatim soluend[...] legiti[m]e vt dixeru[n]t [con]de[m]pnantes d[i]c[t]is p[ar]tibus videlicet D[omi]no abbate et balduino vand[er] gracht p[rae]d[i]c[t]is p[raese]ntibus p[er]sonaliter [et] audien[...] et non contradice[n]tib[us] p[ri]mo h[uius]mo[d]i d[i]c[ta]m senten[tiam] seu ordinat[i]on[em] vt videbatur prima facie tacite licet no[n] expresse p[er] solutione[m] et satisf[a]c[t]ione[m] d[i]c[t]ar[um] expensar[um] in prompt[is] hincinde p[er]solutar[um] laudan[...] et approban[...] Acta fueru[n]t h[ec] in domo [...?]strj [et] si[tu]m[?] ordinis s[an]c[t]e trinitat[is] de hondescota d[i]c[t]e dioc[esis] morinen[sis] sita ypris prope Vicu[m] meridionalem Sub anno Jnd[i]c[ti]on[e] me[n]se die [et] pon[tifica]tu p[rae]script[is] P[raese]ntibus ven[erabili]bus et discret[is] viris [...?] martinj [christ]ofora [sic] de hoya p[res]b[yte]ris paschario lozier clerico ioh[ann]e sobbele [et] michaele van Werkene laicis d[i]c[t]e dioc[esis] morinen[sis] Testibus ad p[rae]missa vocat[is] sp[eci]aliter et Rogat[is]

Et ego oliuer[us] de beika p[res]b[yte]r morinens[is] dioc[esis] pub[li]c[us] auctoritate ap[ostoli]ca [et] Jnp[er]iali notari[us] quia p[re]miss[is] o[m]nib[us] [et] singulis sup[ra]sc[ri]pt[is] du[m] sic [et] que[m]admo[du]m su sup[ra]sc[ri]buntur vnacu[m] discreto viro m[a]g[ist]ro petro slauar[is] notario pub[li]co subsc[ri]pto ac testib[us] sup[er]ius no[m]i[n]at[is] p[raese]ns Jnt[er]fui eaq[ue] sic f[ec]i vidi [et] audiui Jdcirco p[raesen]ti pub[li]co Jnstrumento exinde [con]ferto manu aliena me a[ij?]s p[ro]pedito negocijs sc[ri]pto Signu[m] meu[m] solitu[m] [et] f[ieri?] [con]suetu[m] apposui hic me manu p[ro]p[ri]a subsc[ri]bendis testimo[niu]m p[rae]missor[um] requisit[us] [et] rogat[us]

test

Nopen[de] dhelft van[de] Straete Sententie van Arbitres ten voordeele van den Abt van zonnebeke [contra] Boudewijn vander Gracht a[nn]o 1419

A. Sonnebeke +