Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-222

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-10-1535

Type: Sententie door de schepenen van de Zaal en kasselrij te Ieper betreffende een proces voor de vierschaar van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke tussen Gillis de Vettere en Jan Debbout, in het voordeel van de laatste

Beschrijving: Hoofdvonnis van de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper betreffende een proces voor de schepenen en baljuw van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke tussen Gillis de Vettere (eiser) en Jan Debbout (verweerder). De eis van de eiser wordt afgewezen, en hij wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Tekst

test

Als vanden wettel[icken] Recoerde overbrocht Bij bailliu ende Scepenen van mijnen heere den Abdt van zu[n]nebeke van zijnder heerlichede tzu[n]nebeke voor bailliu ende Scepenen vander zale ende casselrie van ypre Ter cause van zekeren processe voor de zelve van zu[n]nebeke beleed gillis de vettere heesschere ouer een zijde ende Jan debbout v[erweerde]re ouer andere Spreecken[de] ter cause van arreste [et]c[etera] Ghezien tzelve proces Jn heessche ende andwoorde Oorcondscip beleed bij beeden p[ar]tien Reproch[...?] ende saluatien ende vp al ghelet met deliberatie van Rade De vorn[omde] Scepenen vander zale ende casselrie van yppre gheuen daerup Jn Rechten hooftvonnesse Den vorn[omden] Scepenen mijn she[er]en sabds van zu[n]nebeke Te wijsene ter manijnghe van hueren Rechten maenheere ten eersten dinghedag[...?] naer de date van des[en] ende dat voor eeneghe andere zaken Den heesschere niet ontfanghel[ic] met zijnen heessche ende [con]clus[ie?] absolueren[de] danof den vorn[omden] v[erweerde]re condempnerende den zeluen heesschere jn de costen van des[en] ter [tauxatie] Actum ter vorn[omde] vierschare den viij.e[n] jn octobre xv.C xxxv mij present

De Hazerrr

test

Zunnebeke. Hooftvonnesse Omme Scepenen vanden Abdt van Zunnebeke van zijnder heerlichede tZunnebeke. 1535. Ghevut den xxvijen jn octobre xv.C xxxv.