Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-266

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-06-1586

Opmerkingen analytische datum: De datering zegt: 'vijfhonderd zesentachtig'; wellicht wordt 1586 bedoeld.

Type: Bevestiging door de abt van Zonnebeke van de aflossing van een rente door de kerk van Beselare, aan de abdij

Beschrijving: Nicolaus, abt van de abdij van Zonnebeke en heer van Zonnebeke, laat weten dat hij omwille van financiële noodzaak (voor het herstel van het klooster na de vernielingen in tijden van onrust) overeengekomen is met jonker Hector vander Woestijne, heer van Beselare, die optreedt in naam van de kerk van Beselare, dat deze laatste een rente mag lossen. De rente van 18 pond per jaar was de kerk van Beselare de abdij van Zonnebeke schuldig, en wordt gelost tegen twintig penningen de penning, wat in het totaal een lossom van 30 pond groten Vlaamse munt maakt. Voor deze transactie verkreeg de abt toestemming van Petrus, de bisschop van Ieper.

Opmerking: Kopie. // In het document staat dat de toestemming van de bisschop voor de beschreven transactie aan het origineel gehecht werd; een kopie van deze bisschoppelijke toestemming vinden we in BRU-AGSB-Z-266*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie van t’originele rustende onder mijn heere van Besselaere

Wij Nicolaus bider godlicker ghedooghe abt ende ghemeente van onser vrauwe kercke van Zunnebeke heere van Zunnebeke vanden ordine van s[in]t Augustijn int bisschopdomme van Therenburch, allen den ghone die dese presente letteren zullen toecommen, zien oft hooren lesen saluut doen te wetene dat omme de noodtsaeckelicke reparatien, schulden ende lasten van onsen voorseiden cloostere te weder staene overmidts de ruine ende tverbranden van diere bij de rebelle gheduerende dese voorlede troublen ons van noods gheweest heeft ende es eenighe paercheelen vanden incommene vanden selven cloostere alsrhenten ende anderssins te laeten lossene, alieneren oft belaestene, soo ist dat dien achtervolghende bijden consente ende octroye van onsen eerweerdeghen vadere in ghode mijn heere Petrus bisschop van Ypre daer up vercreghen als blickt bij zijnen opene lettere vande voornomde octroije ghezeghelt in dobbelen steerte van parchemine met zijnen zeghele in rooden wasse aen dese onse lettere gheattacheert ende deurzeghelt, wij zijn gheconveniert ende verleke met edele ende weerde heere joncheer Hector vander Woestijne heere van Beselaere intercederende over de kercke van Besselaere van eene rhente van achthiene pond parisis tsiaers die ons de voorseide kercke schuldich was, zonder redemptie voor ons recht in tderde van oblatie ende apporte van s[in]t Vincent, jaerlix te betaelene up s[in]t Nicasius dach achtervolghende de appointemente dien aenghaende ghemaect bij mijn heere van Fiennes staethoudere ons gheduchs heeren van zijne lande van Vlaendere, welcke voornomde rhente van xviii £ parisis tsiaers wij de voornomde heere hebben gheconsenteert ende consenteren midts desen uute voornomde onsen extremen noodt, oock achtervolghende toctroy van onse voornomde eerweerdighe vadere in ghode mijn heere den bisscop. Te laten lossen ende redimeren den pennink twijntich, beloopende t’capitael van dierre ter somme van dertich pond groot vlaemsch, van welcke voornomde somme xxx lb gr[ooten] vlaemsche metten achterstellen van diere totten daeghe vander voornomde lossinghe wij ons houden te vullen vernoucht ende betaelt vande voornomde heere van Besselaere, over ende uuter naeme vander voornomde kercke van Besselaere ende dien volghende zoo hebben wij, zoo over ons, als over onse naercommers, gherenunchiert, ende renunchieren bij desen teuwicheden van alsulck recht, cause ende actie als wij an voornomde kercke van Besselaere ter cause vande voornomde rechte hadden oft zouden moghen pretendere, In kennessen van desen hebben wij abt ende convent bovenghenoempt, dese presente letteren ghezeghelt met onsen zeghels hieranne hanghende, ghedaen in ons huus van refuge binnen der stede van Ipre int jaer vijf hondert zesentachtentich den zesthiensten van wedemaent

BRU-AGSB-Z-266

Besselaere Aenghaende die rhente van xviii lb p[arisis] die t’clooster van Zunnebeke hadde van die kercke van Besselaere lossinghen van die int jaer 1586