Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-269

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-07-1593

Opmerkingen analytische datum: Enkel in de marginale teksten worden data opgegeven; we kozen de eerste van de twee data. // Bijkomende dateringen: "Actum viii julij 93" (08/07/1593); "tsichtent Martens avene lxxvii" (10/11/1577).

Type: Processtuk in een geschil tussen de abt van Zonnebeke en een aantal renteplichtigen te Hooglede, voor de Hoge Raad te Gent

Beschrijving: De abdij van Zonnebeke bracht voor de Hoge Raad te Gent een zaak betreffende renten te Hooglede. De abdij was gewoon van Rougier Ruebrecht en anderen een kapoen- en geldrente te ontvangen. De renteplichtigen bleven in gebreke. Beide partijen moeten nu op 8 juli voor het hof verschijnen.

Tekst

test

[In de linkermarge: Thof co[m]mitteert te[n] e[...?]lcke va[n] des[en] de[n] Raetsheer wijtz act[um] iij Julij 1593 Pleurqu[...?]l]

[In de linkermarge: Co[m]miss[aris] ordonneert beede p[ar]tie[n] voor he[m] te [compareren?] binne[n] drie weke[n] naer d' Jns[inuati]e[?] te[n] ee[n] heur na noene act[um] viij Julij 93 Gulaume Wijtz]

Bij mijne heere[n] vand[en] D. Raede

Suppliere[nde] v[er]tooghe[n] Reuerentel[ijck] de[n] prelaet e[nde] conuent van[den] clooster van Zinnebeke hoe zij supp[lian]ten zij[n] Jn goede duechdel[ijcke] possessie van jaerlix thebbe[n] heffen e[nde] ontfaene va[n?] diuersche persoonen ende rentiers binne[n] der heerl[icheijt] van Hoichlede te wetene rougier ruebrecht cum suis ee[nen] rente van xv cappoen[en] iii £ p[ari]s[is] ts[iaer]s totten wijn e[nde] iiii s[cele] p[ari]s[is] vande sauche tot de zelue cappoe[nen] welcke rente v[er]achtert wese[nde] tsichtent martens auende lxxvij de suppl[ianten] daerva[n] ghee[nen] betalinghe en connen ghecrighe[n] e[nde] dat door Dien de zelue rentiers verstae[n] thebbe[n] groot quijtscheld[inghe] Bijd[en] welcke[n] belieue d[en] houe de[n] suppl[iante]n te[n] wel[cken?] co[m]missaries omm [...?] voors[eijde] quijtscheld[inghe] voor de[n] zelue[n] [com]missaris gheliquid[eer]t[?] en[de] v[er]accord[eert] te wese[n?] e[nde] [...?] wel [...?]

Wasteel

test

brieue[n] va[n] m[eester]e[?] Waesteel procuruer inde[n] hooghe[n] raet tot ghendt

1593