Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-267

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-12-1592

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "ten ougste xvC drientneghentich" (08/1593); "kersmesse xvC drientneghentich" (25/12/1593).

Type: Pachtovereenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en Jan Gesquire filius Jaques betreffende tienden te Wervik en Linsele

Beschrijving: Nicolaus Ogiers, abt en heer van Zonnebeke, laat weten dat hij een deel van de tienden van de abdij te Wervik en Linsele verpacht heeft aan Jan Gesquire filius Jaques, voor een termijn van 6 jaar (ingaand augustus 1593) (+ bijkomende bepalingen).

Tekst

test

Wy dheer Nicolaus Ogiers Abt en[de] heere van Zunnebeke metsgaders heer Anthonis sanders[?] heer Jan clychthoue en[de] heer Pieter vanden bussche representeer[ende] ons ghemeene Conuent van Zunnebeke kenne[n] by dese[n] v[er]huert en[de] v[er]pacht te hebbene de gherechte helft van ons ses voorck[en] thiende metsgaders ee[n] denierrentge[n] bestreck[ende] in de prochie van Werueke[n] en[de] de helft van ons zes voorcke[n] thie[nde] bestreck[ende] in de prochie van leinsele binder casselrie van Rijsele onder tvrie en[de] by speciale de gherechtelicke helft dat met de ses voorck[en] thiende ons toebehoore[nde] es niet ghesondert noch vuytghes- steke[n] dit eene[n] termy[n] van zes Jare[n] lanck gheduer[ende] deen d[en] ander[en] achteruolghen[de] dese[n] pacht beghinnende en[de] ingaen[de] te[n] Ougste xv.C drientneghentich en[de] dit voor de so[m]me van hondert Lvj £ pares[is] tsiaers suuer ghelt boue[n] die[n] alle Jare dese[n] pacht gheduere[nde] xiij rasier[en] tarwe ypersche maete alle Jare te leuer[en] in specie binne[n] onse[n] Cloostere en[de] Conuent van Zinnebeke up twee stuuers naer het beste up elcke rasiere te leuere[n] soot voorseit es tons[en] v[er]maene en[de] beliefte voor ons en[de] onse naerco[m]mers naer elck[en] gheualle[n] ougst te kersmesse de dertie[n] rasier[en] tarwe zoet voorseit es emmers veerthie[n] daghe[n] voor kertsmesse ofte veerthie[n] daghe[n] daer naer danof deerste leuerijn[ghe] verschine[n] zal te kersmesse xv.C drientneghentich en[de] alsoo voort van Jare te jare tot de[n] expireeren[ne] van[den] voorn[omden] zes Jare[n] en[de] annope[nde] de derthien pon[den] groote[n] tsiaers sal de[n] pachtere die ghehoud[en] sijn alle Jare te betalene te kersmesse naer de upheue van elck[en] Ougst veerthi[en] daghe[n] voor kertsdach ofte veerthie[n] daghe[n] daer naer up v[er]buerte van[den] pacht indient ons belieft

test

en[de] boue[n] die[n] noch ee[n] rasiere apeweetz[?] mate alsvoore[n] welcke voorn[omde] helft vande thiende met het temerrentgin bestrecke[nde] in weruek[en] ghehuert en[de] ghepacht heeft Jan Gesquire f[ilius] Jaques dit de[n] voorn[omden] termij[n] gheduere[nde] in de voorme en[de] maniere voorschreue[n] desen pacht aldus v[er]huert bij mij[n] voorn[omde] heere van [...?] Zinnebeke metsgaders de voorn[omde] Religues[en] van den Conue[n]te aldaer en[de] alsoo ghehuert bij de[n] voorn[omden] Jan gesquire zij[n] huusvrauwe en[de] niemant anders te[n] ware by ons[en] Consente toorconde Zoo heeft Jan gesguire dese ghehandtheeke[n]t met zijn ghewone hanteek[en] desen vij.e[n] dece[m]b[er] xv.C tweentneghentich

Jan ghesquire

test

Leinceele en[de] Weruicke[n] thiende

pachtbrief va[n] een deel van[de] thiende Jn leynseele van[den] Jaere 1593