Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-74

Algemene gegevens

Type: Bevestiging door de heer van Beselare, zijn baljuw en zijn mannen, van de voortzetting van een rente ten voordele van de kapelanij van het gasthuis van Roeselare door Wouter van Schierevelde en zijn echtgenote

Beschrijving: Bekendmaking door Inghelram Hauweel, heer van Beselare, zijn baljuw en zijn mannen, dat Wouter van Schierevelde en zijn echtgenote, jonkvrouw Sare, laten weten dat Wouters grootouders een rente bezet hebben voor de kapelaan van het gasthuis van OLV te Roeselare. Een deel van deze rente werd bezet op een leen dat zij van de voorouders van Inghelram Hauweel hielden (+ situering van de grond te Roeselare). Voor het zielenheil van zijn grootouders, ouders, van zichzelf en zijn echtgenote en van zijn nakomelingen zorgt Wouter ervoor dat deze bezetting blijft voortduren. Inghelram Hauweel stemt hiermee in, zijn baljuw krijgt het bevel Inghelrams leenmannen te manen, en deze laatsten zijn aanwezig als getuigen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wie Inghelram Hauweel ruddre here van Beisslare, Ghiselm de Rode te dien tiden sin baillieu Jehan Hauweel Robrechts sone, Jehan Hauweel Stevenszone, Michiel de Struve, Jacop Dinghelsche ende Jehan de Clerc manne mijns here Inghelrams Hauweels vornomt doen te wetene tollen den ghonen die desen chartre zullen zien jof horen lesen dat up enen dach hier na ghenomt camen voer ons bi der goeder vorsienechden ende met willen Wouter van Schierevelde ende joncvrauwe Sare sin wijf met enen wetteliken voghet dats te wetene den vorseiden Woutre den welken soe koos tenen wetteliken voghet in onse presentie omme te doene voer ons al dat hier na ghescreiven staet. olreerst Woutre ende sine wijf verkenneden [voer?] dat mijn here Woutre van Sciereveld Wauters oudervader [vornomt?] ende min vrauwe Margriete sin wijf Wouters van Schiereveld oudermoeder ontfinghen up ene tijt die leden es ene somme van ghelde omme de welke si beloveden te bezettene bezetteden ende assigneirden vier pont ende achtien sceleghe par. ter capelrie bouf van den gasthuze tonser vrauwen te Roeslare euwelike siaers te heffene den capellaen van de vorseider capelrie ende dit assigneirden zie met haren [letteren?] gheseghelt met haren propren zeghelen ende met andren up een deel van haren lene, twelke zie hilden van den vorders mins here Inghelrams Hauweels vornomt ende twelke dat Woutre van Schierevelde ende Sare sin wijf noch houdende sin van min here Inghelramme vorseit, te tween sticken. teerst up een sticke lants ligghende in de prochie van Roeslare tusschen Zegharts huse vanden Viele of ene zide ende Heinrijcs Wickers huse of ander zide houdende [achte?] ymette lants ene line min lettel min jof meer na der Roeslaerscher mate elc ymet gheldende euwelike heffende den capellaen van der vorseide capelrie tien scheleghe parisis siaers telken sinte martins daghe in den winter. item tander stic lig ghende in de selve prochie van Roeslare twelke es yheeten Biest ende haut drie ghemeite lants ene line min lettel min jof meer gheldende elc ymet euweli ke heffende den vorseiden capellaen acht scheleghe parisis siaers ter vorseider. omme de welke ervelike rente vorseide Wouter van Schierevelde ende Sare sin wijf ende Woutre over Saren sinen wive ende als haer wettelike voghet bi haer ghekoren voor ons omme in dese zake te doene ol dat voerscreven es ende hier na ghescreven staet omme de ziele van minen here Woutre van Schierevelde Wouters vorseide oudervader omme de ziele van mire vrauwe Margrieten Wouters oudermoeder Wouters vader ziele sire moeder ziele Wouters ziele ende Saren sins wijfs ziele ende haerlieder navolghers ziele wel ende loyalike te quitene ende omme de zalicheit van hem allen der in te behoudene, hebben gheconformeirt gheottroijert ende wel ende loyallike ghegheven als navolghende hoir van minen here Woutre ende van sinen wive comende de selve ervelike rente vorseit te heffene euwelike siaers den capellaen van der vorseider capelrie up de vorseide bezettinghe ter vorseider termine ende in de selve maniere dat hier voorscreven staet. ende hebben voer ons de vorseide Woutre ende Sare sin wijf ende Woutre vorseit ols haer wettelike voghet gheottroijert ende ghewillekeurt met goede voorzienichede omme olle redene ende omme ol wel doen dat waert also dat men faillier de van gheldene den here Lambrecht Hauwele ols nu capellaen van der vorseider capelrie, jof enighen capellaen die naer hem wesen zal capellaen van onser vrauwen gasthuze te Roeslare, de vorseide ervelike rente ten vorseiden terminen van enighen paiemente, so ware der Lambrecht voorseit jof de ghone die naer hem wesen zal capellaen in sine stede machtich hant te slane an ol de vorseide bezettinghe ende te ghebrukene paisivelike euwelike van der vorseider bezettinghe sonder scemp sonder malengien ende zonder empechement ter capelrie bouf dit ghedaen de vorseide Woutre over hem selven ende Sare sin wijf ende Woutre over haer ende ols haer wettelike voghet baden mie Inghelramme vornomt ols over here van den vorseiden lene dat ic Ghiselin den Roden minen vornomden baillieu dade manen minen vornomden mannen die Wouters van Schierevelde huus ghenote sin up de zaken vorseit ende also ic deit dit ghedaen ic Ghiselm de Rode baillieu te dien tiden mins here Inghelrams vornomt uter bede van Wouters ende van Saren zinen wive ende bi den bevelne van minen here Inghelramme vornomt maende mins here Inghelrams mannen vorseit of Wouters van Schierevelde als navolghende hoir van minen here Wouter van Schierevelde sinen oudervader over hem selven ende joncvrauwe Sare sin wijf ende Wouter van Schierevelde haer man als haer wettelike voghet hier toe ghekoren ende over haer so wel ende so wettelike gheconfermert hadde dat min here Wouter sin oudervader ende min vrauwe Margriete sin ouder moeder bezet hadden ter vorseide capelrie bouf ende so wel ende so wettelike ghegheven ende gheoctroyert hadden alsoest vorscreven staet dat der Lambrecht Hauwel capellaen van den gasthuze tonser vrauwen te Roeslare jof de ghone die naer hem capellaen wesen zal van der vorseider capelrie soude moghen ghebruken paisivellike van der vorseider erveliker rente heffende euwelike siaers up de vorseide bezettinghe ten terminen vornomt up de selve capelrie die vorscreven staet ende die zie zelve omme ol wel doen voer ons verkennet hebben sonder scemp ender sonder empechement in eneghe zake Ende wie manne mins here Inghelrams Hauweels vornomt wijsden dat naer den verkenne van Woutre van Schierevelde onser lieven huusynoot ende van Saren sinen wive ende van Woutre haren man als haer wettelike voghet in dese zake ende hier toe van haer ghekoren voer ons over hare na der beveilnesse die min here Inghelram gaf sinen baillieu vornomt na der maninghe van den vorseiden baillieu den assente van minen here Inghelramme vornomt ende na den assente van den here Lambrecht Hauweele als capellaen van der vorseider capelrie ende dat de vorseide Wouter ende Sare sin wijf ende Wouter over haer ende als haer wettelike voghet alle dese vorseide rente ende bezettinghe so wel ende so wettelike gheconfermeirt hadden ende daer na gheoctroyert ende ghegheven hadden datter der Lambert Hauweel capellaen van der vorseider capelrie ende de ghone diere naer hem capellaens sin zullen euwelike wel ende suffissantelike souden moghen ghebruken van der vorseide ervelike rente te heffene up de vorscreven bezettinghe in de selve condicie ende in de selve maniere dat vorscreven staet euwelike tollen daghen sonder scemp sonder malengien ende sonder empechement ende waert oec dat men hem failgierde van enighen paiemente olsoest vorscreven staet der Lambert ende de ghone die naer hem capellane wesen zullen machtich waren hant te slane an de vorseide bezettinghe olsoest vorscreven staet ende daer of te ghebrukene olsoest vorseit es ende omme dat alle dese vorseide dinghen wel ende wettelike waren verkennet gheconfirmeirt ghegheven ende ghedaen voer ons ende met ons so hebben wie Inghelram Hauweel ruddre here van Beisslare ende ols over here van den vorseiden lene Ghiselm de Rode mins here Inghelrams vorseide bailliu Jehan Hauweel Robrechtssone Jehan Hauweel Stevenszone Michiel de Struve[?] Jacop Dinghelsce ende Jehan de Clerc manne mins here Inghelrams vornomt willen dat olle dese vorscrevene dinghen sin ende bliven goed vast ende ghestade ende wel ende loyallike ghehouden euwelike met ollen lieden so hebben wie dese lettre gheseghelt met onsen propren seghelen ute hanghende Ende in meerne versekertheide ende in kennessen van warachticheiden van allen den vorseide dinghen ende dat mense euwelike wel ende loyallike houde sonder scemp sonder malengien ende sonder empechement, so hebbic Wouter van Schierevelde over mie selven ende over Saren minen wive als haer wettelike voghet dese lettre gheseghelt met minen propren seghele ute hanghende dit was ghedaen int jaer ons heren duzentich drie hondert zevene ende twintich

test

Rousselaere. Littere capellanie hospitalis Rollariensis que Reuerendo patri[?] domino Guillielmo Steenlandt abbatj de Zunnebeke tamquam patrono[?] dicte capellanie de aliorum beneficiorum[?] Rollariensium [...?] per Magistrum Johannem de Spina tunc curatum Rollariensem deliberate fuerunt anno xv.C vicesimo primo.

Rousselaere. Donatio aliquorum reddituum facta per Dominum Walterum de Schireuelde anno 1327.