Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-134

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-10-1456

Type: Bevestiging door een notaris betreffende de pandstelling van gronden te Zonnebeke door Nicholaus Delfschat, ingevolge een schuld aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Latijnse notarisoorkonde betreffende een Middelnederlandse oorkonde, die volledig werd overgenomen: Nicholas Delfschat, poorter van Ieper, was de abt van Zonnebeke, Jacobus van Campen, en de abdij de som van 28 pond groten Vlaamse munt schuldig; hij had dit bedrag van hen geleend. Ter inlossing van die schuld schenk hij een aantal gronden (33 gemeten groot) te Zonnebeke aan de abdij (+ situering van de gronden). De abdij kan vrij over deze gronden beschikken; Nicholaus en zijn erfgenamen zullen deze gronden (of de gronden waarvoor ze gewisseld werden) wel mogen lossen, op het tijdstip van hun keuze, mits betaling van de 28 pond groten en alle bijkomende kosten, en mits betaling van de renten waarmee de gronden belast zijn.

Tekst

test

Jn Nomine D[omi]ni Amen Tenore p[rese]ntis publicj Jnstrumenti cunctis pateat euidenter Quod Anno eiusdem millesimo quadringentesimo quinquage- simosexto Jndictione qui[n]ta die vero sabbati sextadecima mensis Octobris Pontificatus sanctissimj Jn [christ]o p[at]ris et d[omi]ni n[ost]ri d[omi]ni Calisti di[ui]na p[ro]uiden[tia] p[a]pe tercij anno s[e]c[un]do Jn mis[?] notarij publicj et testiu[m] Jnfrascriptor[um] ad hoc sp[eci]alit[er] vocator[um] et rogator[um] p[rese]ncia Personalit[er] constitut[...] Reuerendo in [christ]o p[at]re d[omi]no et mag[ist]ro Jacobo de campen decretor[um] doctore Abbate venerabilis monasterij de zinnebeike canonicor[um] Regulariu[m] ordinis sanctj Augustinj morinen[sis] dioc[esis] ex vna et p[ro]uido viro nicholas Delfschat Burgen[se] de Ypris eiusd[em] dioc[esis] partibus ex alt[er]a dictus vero nicholaus non vi dolo aut metu Jnductus nec aliqua sinistra ma- chinatione vt afferuit circu[m]uentus Sed gratis sponte et ex eius certa sciencia Recognouit et in verbo veritatis Juramenti sui Jnfrascripti virtute fuisse et esse ver[um] affirmauit Se Retroactis t[em]p[or]ibus a p[re]fato d[omi]no Jacobo abb[at]e et eius co[n]uentu so[m]mam viginti et octo libr[arum] gross[orum] monete flandrie ex presto et mutabili mutuo Recepisse Et p[ro]pterea eidem d[omi]no Abbati et dicto co[n]uentui pro se et suis h[er]edibus Jn solutu[m] dedisse assignasse et Remisisse ac no[n] et Jntentione satisdandj ad eor[um]d[em] d[omi]nor[um] abbatis et conue[n]tus et : successor[um] suor[um] quor[um]cumq[ue] Reliquisse Res terras et possessiones Jnfrascriptas Sub modis formis conditionibus et Reseruationibus Jn quad[am] Donationis Reseruationis et constitu[...] papiri cedula Jn vulgari flamingo per me notariu[m] Jnfrascriptu[m] ibidem de verbo ad verbu[m] publice alta et Jntelligibile voce p[er]lecta latius conte[n]tis et declaratis Cuius tenor sequitur et est talis Cond zij allen den ghonen die deise cedule zullen zien of hooren leisen dat ic claeys Delfschat poort[er]e typre huute dien ende o[m]me dies dat Jc vp tiden verleiden ghehouden en[de] schuldich was te betaelne den eerwerdighen vader in gode minen he[er]e meester Jacob van Campen abbet van zinnebeike en[de] zinen co[n]uente de so[m]me van achtentwintich lib[ra] gro[ten] vlaemscher mu[n]ten van gheleenden ghelde zo heb ic ten oorbore bewaernesse en[de] zeikerheide van mine[n] voors[eiden] he[er]e den abt zine[n] co[n]uente en[de] haerlieder naco[m]mers voor mi en[de] minen aeldinghen ghegheiuen en[de] ghelaten en[de] als nu gheiue en[de] late Jn betalinghen van den voors[eiden] xxviij lib[ra] gro[ten] de parcelen van eruen tot drieendertich ghemeiten groot en[de] breet lettel min of meer ligghende Jn de prochie van zinnebeike onder de vierschare van minen he[er]e de[n] abt voors[eit] ende onder theersceip van Dentrigheem Eerst onder de vierschare van minen he[er]e den abt van zinnebeike thof daer clement de blonde plach te wonene metten sticke bezuiden der an groot ziinde achte ghemeiten en[de] zestich Roeden lettel min of meer en[de] strect zuud en[de] noord pasins vander haghe leen ant zuud hende de strate an de west zijde Jtem noch drie ghemeten en[de] dertich Roeden betzuud en[de] strect zuud en[de] noord an pasins van der haghe leen an de oost zijde catheline Rutsaerts leen an de west zijde de dreue ant noord hende Jtem noch vijf linen en[de] vierentachtentich Roeden en[de] strect zuud toter strate pasins van der haghe leen an de west zijde en[de] zijn erue an de oost zijde Jtem noch vijf linen en[de] viereneghentich Roeden onder land en[de] mersch en[de] strect zuud en[de] noord pasins vander haghe land an de west zijde Jan soenins kiinderen land an de oost zijde Jtem bet noord den houe ghenae[m]t de cleyackere groot zijnde drie ghemeiten littel min of meer de strate ouer een zijde ende wilen eerbelen van Jngheland leen de houdsten zone van Jan soenin ouer ander zijde Jtem den schilt boosten an den cleyacker streckende an de beike zesentachtentich Roeden die beike ouer een zijde en[de] theersceip van Dentrigheem ouer ander zijde scheidende vpt gapen van den dijcke en[de] vp eene wulghe ouer ander zijde Jtem noch [...?]ackerkin groot ziinde twe ghemeiten en[de] twintich Roeden streckende zuud en[de] noord Jan soenins houdste zone leen an de west zijde Jans schoneJans land an de oost zijde tnoord hende an de beike Jtem noch betwesten an thof drie ghemeiten die strate an de oost zijde die van siinte claren land an de west zijde tnoordheinde vp de beike Jtem bet zuud vier ghemeite[n] ende een alf bij tien Roeden ende strect oost en[de] west mentins blonden nu ziinder kinderen land an de noord zijde tcleene heedekin an de zuud zijde de strate an toostheinde Jtem den zunNaert groot ziinde twe ghemeite[n] zesentwintich Roeden en[de] strect van den cleenen heedekinne west tote dien van siinte claren land den distel beilc an de noord zijde Jtem den distel beilc groot ziinde zeuen linen en[de] veertich Roeden die van seinte claren land an de west zyde bij den zu[n]naert ant zuudhende Jtem onder theersceip van Dentrigheem een line lands lettel min of meer neffens pieter De blonde land an de west zijde Jans van der strate land an doostzijde Jan soenins leen was an de zuud zijde Jn allen deisen voornoemden p[ar]ceelen van eruen zo heb ic voor mij en[de] minen aeldinghen voors[eide] mine[n] he[er]e den abt en[de] zijn co[n]uent voors[eit] ghestelt in paisiuel possessie van dien bij ouergheiuene van den erfachtighen brieuen die Jc van dien hadde bij noch stelle bij deisen p[rese]nten Omme dat bij hem en[de] hueren naco[m]mers te bezittene en[de] te ghebrukene oft haer eghin en[de] p[ro]pre erue ware metgaders allen prouffiten afvallen en[de] bladinghen die daer of co[m]men ziin en[de] co[m]men zullen die te [...?] sceidene en[de] te legghene in haren oorbore en[de] te verwisselene ouer ander erue of veranderen in merschen in beilken in grachten of Jn viuers ten besten en[de] ten oorborleicsten van den cloostre hem daer toe gheiuende cause actie vulle mueghendtheide special en[de] general beuel en[de] consent Behouden dies dat ic en[de] mine voors[eide] aeldinghen deise drieendertich ghemeite[n] of ander erue daer enighe van deisen par- celen o[m]me verwisselt werden zullen mueghen lossen altoos en[de] wa[n]neer dat mi en[de] mine[n] aeldinghen gheleeue[n] zal teweliken daghen vplegghende den voors[eiden] abt en[de] zine[n] naerco[m]mers de so[m]me van xxviij lib[ra] gro[ten] voorscreuen metgaders allen costen die daer vp ghedaen werden o[m]me de voors[eide] erue te beiterne te veranderne te verwisselne ooc also wel van wetteleiken costen als van [v/b...?] ende Jnstrumente[n] ende in betaelene de eruelecke Renten die de voors[eide] erue Jaerleicxs schuldich es den cloosters van zinnebeike siinte martins typre s[in]te claren buute[n] ypre der prochiekercke va[n] zinnebeike den ontfanghers van den bru[...?] van curtrike den heersceipe van dentrigheem en[de] andere lijfrenten van twe lib[ra] gro[ten] tsiaers daer Jc de voors[eide] erue meide belast hebbe ten liuen van [...?] van lichteruelde schiltcnape en[de] met Joncvrauwe ziinre ghezelneide en[de] den lancst leuende van hem beeden wel verstaende en[de] verclaersende dat [...?] he[er]e dabt en[de] ziin co[n]uente [...?] deisen middelen [...?]de zullen de voors[eide] erue noten en[de] ploten heffen bij ontfang[...?] [...?] baten bladinghen en[de] prouffiten die daer of co[m]men zijn en[de] co[m]men zullen [...?] Alnu[?] deruinghe en[de] afslach van den xxviii lib[ra] gro[ten] principale so[m]me en[de] costen voors[eit] de welke baten bladinghen en[de] prouffiten en[de] al dat zij beiter zullen [...?]den ghe[...?] mij en[de] miine voors[eide] aeldinghen gheheelecke en[de] al in ghiften zonder weiderrroupen en[de] Jn aelmoesene[n] den voors[eiden] cloostre van zinnebeike Jn Remedien en[de] Jn w[...?] baten van [...?] wille dat deise ghifte ghestadich en[de] van werden bliue als tusschen leiuenden ende Jn leiuenden liue ghedaen en[de] anders zo zij van Rechts weighe bet[...?] mach en[de] van werden bliue[n?] met al dat hier Jn begreipen es ghelijc of het ghepasseirt ware wetteleike Jn gheesteliken of in werleiken houen bij vonnessen of bij vierscaren die kennesse der of na wetten [...?] zoude mueghen hebben in enigher maniere en[de] vp dat bet steide houde en[de] van werden ware[?] zo verbindic mij en[de] mijn goed p[rese]nt en[de] toeco[m]mende begherende hier of te hebbene ghemaect [...?] een Jnstrume[n]t of meer bij v notaris als tabellioen en[de] ghezeighelt met mine[n] zeighele Que om[n]ia et singula dictus nicholaus Delfschat nolens q[uod] dictu[m] monasteriu[m] Jn aliquo def[...?] detur pro se et suis h[er]edibus et successoribus p[ro]dictis modo et forma Jn preJnserta cedula : descript[a] o[mn]i alia exceptione juris et facti cessante Recognouit ac Jnsolutione[m] dictar[um] viginti octo lib[rarum] gross[orum] Necnon Jn cu[n]ctum Redemptionis in dicta cedula Reseruate obmentiones prefatas et om[n]e plus valere p[er] modu[m] expressum et ob causam pretactam Jn dicta cedula dedit Remisit et Dicto D[omi]no abbati p[rese]ncj[?] pro se eiusq[ue] conuentu et eor[um] successoribus Recipien[...?] sollempnit[er] et stipulantj p[er]petuo donatione p[re]dicta donauit Eunde[m] d[omin]um Jacobu[m] de campen abbate[m] ibide[m] p[rese]ntem pro se et suis successoribus acceptantem Jn o[m]nibus Juribus causis et actionibus sibj d[...?] in dictis Rebus de Ju[r]e facto vel consuetudine compete[n]tib[us] ver[um] p[ro]cur[ator]em tanq[uam] in Rem sua[m] p[ro]priam vt promissum est constituendo promittens medio suo Juramento in manibus meis notarij publicj jnfrascriptj p[er] eum prestito et sub obligatione p[re]missa pro se et suis predictis o[m]nia et singula Jn p[rese]nti publico Jnstru[men]to contenta tenore adimplere et Jnuiolabilit[er] obseruare Jlla nu[m]q[uam] Reuocare aut Retractare nec Reuocari aut Retractari facere p[er] se vel alia[m] p[er]sona[m] p[ro]pter aliqua[m] J[...?] gratitudinem aut al[...?]tor[um] defectu[m] seu qua[m]cumq[ue] alia[m] causam Et prefatus d[omi]n[u]s et mag[iste]r Jacobus de campen abbas pro se et suis supradictis Sub voto Religionis sue more p[re]lat[...?] manu[m] ad pectus ponendo dicto nicholao delfschat et suis p[ro]dictis Jn et super dictis trigintatribus mensuris terre Redemptione[m] p[er]petua[m] Reseruauit atq[ue] concessit illasq[ue] sibi et suis p[re]miss[is] s[...?] forma[m] et tenorem cedule p[ro][...?]erte reddere et Restitu[er]e p[ro]misit Realit[er] et defacto sine [con]tradictione quacu[m]q[ue] Renu[n]ciantes dote[m] p[ar]tes in hoc facto exceptio[n]e doli male vis metus f[...?]dis [...?] vel de- ceptionis Jn fac[...?] acti[...?] [...?]di[...?] Jnd[...?]re et sine causa et ob Jniustam causam vel Jnope[m] causam Rei no[n...?] facte non geste aut alit[er] fuisse scriptu[m] q[uod?] dictu[m] ac [sequentes] ac om[n]ibus alijs et singulis Juribus et beneficiis Jn corp[or]e Juris can[onicj] vel ciuilis exp[re]ssis et o[mn]i alij Jure et [con]suetudinj quibus deceptis in suis [...?]ti actibus subuenitur et Juri decentj gene[ra]le[m] Renu[n]ciatione[m] non valere nisi p[re]cesserit sp[eci]alis Super quibus o[m]nibus et singulis Dicte p[ar]tes petier[un?]t a me notario pu[bli]co Jnfrascripto fieri atq[ue] conficj vnu[m] vel plura pub[li]cu[m] vel pub[li]ca Jnstr[umentu]m vel Jnstr[ument]a Acta fuerunt hec ypris Jn eccl[esi]a sanctj martinj Anno et die p[re]missis p[rese]ntibus ibidem p[ro]uidis et honestis viris mag[ist]ro hellino van den hille mag[ist]ro in medicinis dicte ville ypren[sis] pensionario [christ]iano [...?]ween de meequeem[? en[de?] Johanne smaelRijs al[ia]s muelnare de zinnebeke dictj d[omi]ni abbatis [...?]li[...?] Traiecten[sis] et morinen[sis] dioc[esis] Testibus ad p[re]missa vocat[is] sp[eci]aliter et Rogatis

Et ego lambertus Tweschelle de ypris clericus morinen[sis] dioc[esis] ap[osto]lica auct[oritat]e notarius publicus Quia om[n]ibus et singulis sup[ra]script[is] du[m] sic est p[re][...?] forent[?] et ...rentur cum p[re]no[m]i[n]atis testibus p[rese]ns fui eaq[ue] sic fieri vidj et audiui et in notam Recepi Jndeq[ue] hoc p[rese]ns pu[bli]cu[m] Jnserunt extraxi manu mea p[ro]pria scrips[...] publicam et in hanc formam publicam Redegj signoq[ue] meo solito signaui Rogatus et Requisitus necnon appensione sigilli dictj nicholai de Delfschat co[m]muniuj fidelit[er] et tradidj in Robur et testimoniu[m] p[re]miss[orum]

test

Zunnebeke

Aenghande den Coop transport en[de] quijtscheldiinghen van t’Ghoet ter beke Jeghens Nicolais Delschat en[de] And[re] anno 1456

Nicolais Delschat Landen