Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-201

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1520

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is gedateerd op 21 (21/01/1520) en 22 januari (22/01/1520); de eerste datum werd onder 'datum' opgenomen. Het jaartal werd aangepast volgens de paasstijl. // Bijkomende datering in de bron: "vp sdisendachs lesten dach vande voornoemde maendt van lauwe sauens." 31/01/1520 viel inderdaad op dinsdag.

Type: Rapport van de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen aan de raadsleden betreffende een proces tussen de abdij van Zonnebeke en Denneel Dinghelsche

Beschrijving: Rapport van Jan le Roy, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, aan de heren van de Raad. Jan had van de Raad bevel en volmacht gekregen om Denneel Dinghelsche (verweerder), op verzoek van de abt van Zonnebeke (eiser), te dagvaarden. Daartoe trok Jan zelf naar Ieper. De abdij van Zonnebeke eist van Denneel zekere proceskosten terug.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-201 werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-201*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

An hooghe edele ende moghende heeren mijn heeren vanden edelen Rade sconincx van Castillen etcetera graue van Vlandren gheordonnert jn Vlandren / Eere dienst ende weerdicheit / Hooghe edele ende moghende heeren belieue vlieden te wetene dat Ic Jan le Roy[?] duer wardere bij virtute van uwer heeren opene lettren van commissien ande marge vande welcke dese mijne Relacie ghehecht es vercreghen ende mj ghepresentert van weghen des prelaets van Zunnebeke heesschere den xxj.en ende xxij.en daghen van lauwe xv.C xix Bem ghetrocken binnen der stede van Ypere ten persone van Denneel dinghelsche verweerere den welcken Jc dachuaerde te compareren voor vlieden mijn heeren vp sdisendachs lesten dach vande voornoemde maendt van lauwe sauens te vooren inde herberghe Omme bijden voornomden heesschere oft zijnen procureur ouer te zien gheuen thone warts zekere costen ende teeringhen metten hoeren acten ende andere[?] bet[...?] dienende ter verificacie van dien die hij maintenert ghehadt ende ghesustinert hebbende int voorseide proces jeghens den voornomden verweerere d[...?]ten daer jeghens te ghemene ofte [...?] verdraghene ende voorts te procederen alsoot behooren zal Jnt j[...?] jc gaf hem te kennen dt weder hij comt ter voorseider dachuaert ofte en doet ghijlieden mijn heeren zult voort procederen niet jeghenstaende zijn absentie ende contumacie als Redene bewijsen zal hoogh edele ende moghende heeren [...?]ent dies voorseit es certiffiere ic warachtich zijnde Oorconde[?] mijne hantekin hier onder ghestelt ten daghe ende jare als bouen

[onleesbare handtekening]

BRU-AGSB-Z-201

De Raedslieden van sconincx van Castillen van Leon van Grenade van Arragon etcetera Eertshertoghe van Oostrijcke etcetera Graue van Vlaendren etcetera gheordonnert jn Vlaendren den eersten duerwaerdere vander camere vanden Rade ons voorseits heeren jn Vlaendren hierup versocht Saluut Wij ontbieden v ende beuelen van ons voorseits heeren weghen daer toe committerende by desen onsen lettren eyst [...?]ot dat ghy ten versoucke vanden prelaet van Zinnebeke heesschere dachuaert Danneel Dinghelsche verweerere te comparerene hier jnt hof teenen competenten daghe omme bijden voorseiden heesschere oft zijnen procureur ouer te zien gheuen thone waerts zekere costen ende teeringhen metten lettren acten ende andere bewysen die eenen[?] ter verifficacie van dien die[...?] hij mainteneert ghehadt ende ghesustineert hebbende jnt voorseit proces jeghens den voornomden verwerere danof hij te vallen es ende midts dien ghecondempn[eert] inde costen. Ende Diminutien daer jeghens te gheuene ofte dies te verdaghene ende voorts te procederene alsoot behooren zal [...?] jnthimatie hem te kennen gheuende dat weder hij comt ter voorseider dachuaert ofte en doet wij zullen voort procederen niet jeghenstaende zijne absencie ende contumacie alzo Redene bewijsen zal Ons vuerschreuenden wies ghy hier toeghedaen zult hebben want wij v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen van ons voorseiden heeren weghen allen zijnen officiers ende ondersaten versouckende allen andren wient angaen mach dat zij te v dit doende neerstelic verstaen ende obedieren Ghegheuen Jaer Duust vijfhondert ende neghentiene.

Bij mijnen heeren vander Raede gheordonn[eert] in Vlaendren

Boullin[?]

BRU-AGSB-Z-201

Paschendael. Prelaet Zinnebeke versus Dinghelsche. St Lesen ten Laumaent[?] Anno xv.C xix Dachte[?]

An Jan vander Gucht procureur etcetera[?]