Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-202

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-10-1519

Type: Bevelschrift door de Raadkamer van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder betreffende het dagvaarden van de partijen in een tiendengeschil waarin o.a. de abdij van Zonnebeke betrokken partij is

Beschrijving: Bevelschrift van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder van de Raadkamer, betreffende een tiendengeschil tussen de abt van Zonnebeke en Boudin van Roosebeke, Jan Priem en Danneel Dinghelsche. De schade die de abt geleden zou hebben wordt op 24 schellingen parisis geraamd. De deurwaarder wordt bevolen de drie genoemde personen te dagvaarden voor de Raad van Vlaanderen. Hij krijgt hiertoe volmacht.

Opmerking: De oorkonde werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-202*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden sconincx van Castillen van Leon van Grenade van Arragon van Nauarre etcetera Eertshertoghe van Oostrijck hertoghe van Bourgoingnen etcetera Graue van Vlaendren etcetera gheordonneert jn Vlaendren Den eersten duerwaerdere vander camere vanden Rade ons voorseits heeren jn Vlaendren hierup versocht saluut Wij hebben ontfaen de supplicacie vandern prelaet vander kercke van Zinnebeke claeghende ten fine van faisine[?] jnhoudende hoe dat ten goeden en justen [...?] te verclaersene jn tyden ende jn wilen vp dats noodt zy De suppliant heeft Recht ende es jn possessie ende saisine thebbene ende theffene de thienden vanden vruchten Diemen bezaeit ende wassen vp een stic lands groot een half bundere of daer ontrent twelck nu hout jn pachte Denys de Vacht toebehoorende Joes vander Poorte heere van Moorslede De zelue Joos vander Poorte noch ghelant zuut ende west an tvoornomde half bundere jn possessie ende saisine de [...?]er proffyten ende emolumenten daer ancleuende thebbene theffene ende die te bestedene jn zynen oorboir ende proffyt alleent ende ouer al hier of ende van meer andere Rechten pertinent heeft de voornomde suppliant ghe[...?]seirt ende ghepossesseert van zulcken ende dats ghenouch es ende zonderlinghe bijder lester jaerschare ende exploiten Desen nietjeghenstaende het heeft onlancx ende emmer binnen jare ende daghe haerwaerts ghelieft Boudin van Roosebeke ende Jan Priem tonthalene ene spolierne den suppliant de thiende vander coorne ende sghelycx den selver Jan Priem ende Danneel Dinghelsche de thiende vander euene ghewassen vp tvoornomde halfbundere lands Realic ende bij faite scade de[...?]nde ter somme van xxiiij s. parisis behouden jnusie[?] extimacie tzijnen grieue zo hij zeecht versouckende vuse prouisie Waeromme wy anghesien de saken voorscreuen v ontbieden ende beuelen van ons voorseits heeren weghen daertoe committerende bij desen onsen lettren eist noodt dat ghij vp dat v blijcke van dier voorseit es dachuaert de voorseide Boudin van Roosebeke Jan Priem ende Daneel Dinghelsche te compareerne voor v te zekeren daghe ende huere vp tvoornomde stic lands ouer alle andere plaetsen contencieulx Ende aldaer hout ende mainteneert van ons voorseits heeren qeghen den voorseiden supplicant of zynen procureur vuter name van hem jnde rechten possessie ende saisine voorscreuen metten vruchten buten proffijten ende emolumenten daer toebehoorende weerende ende afdoende alle beletten hem daer in ghedaen ter contrarien Beuel doende van ons voorseits heeren haluen den voorseiden perturbateurs andere eist noodt dat zij hemlieden verdraghen den suppliant neer zulck of ghelijck beletten te doene jn zijne voorscreuene Rechten possessie ende saisine [...?]ende hem vplegghen ende betalen v[...?]ds voorseide scade de voorseide somme van xxiiij s parisis [...?]onden juuste estimacie Ende jnt [cas?] van opposicien often delaye de nieuwichede gheweert de sake contencieulx ghenomen ende ghestelt jn ons voorseits heeren handen als opperste om tghescil van partien ende Restablissement ghedaen Realic ende by faite ofte anderssins duechdelic vooren ende alder nae... eerst Dachuaert dopposanten ofte delayanten te compareerne hier jnt hof teenen competenten daghe omme te tooghene de cause van diere Den suppliant ende procureur generael van Vlaendren te verandwoordene ter cause voorscreuen met datter ancleuen mach bet ende te vullen te verclaerne jn tyden ende wylen vp dats noodt zy te zien ende hooren ordonneren vander Recrean[...?] ende voort te procedeerne alsoot behooren sal Ons ouerscriuende[?] wies ghy hier toe ghedaen zult hebben ouerzendende uwe jnformacie ende blijcken bij goeden verclaerse jn ghescrifte want wy v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen van ons voorseits heeren weghen allen zijnen officiers ende ondersaten versouckende allen andren wient angaen mach dat zij te v dit doende neerstelic verstaen ende obedieren Ghegheuen te Ghendt onder den zeghele vanden voorseiden camere Den vj.en dach van octobre jnt jaer Duust vijfhondert ende neghentiene

Bi mijnen heeren vanden Raede gheordonneert jn Vlaendren

test

Passchendale thiende vp een half bunder landts Prelaet Zinnebeke [...?] anno 1519 Dinghelsche [...?]

BRU-AGSB-Z-202

Te Zunnebeke [...?; rest niet leesbaar, te licht]