Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-202*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1519

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "den xxijen dach vande seluer maend … ten xjen hueren voor de noene" (22/10/1519) en "vp sdisendachs den viijen dach van nouembre xvC xix sauens" (08/11/1519). // Het is niet helemaal duidelijk op welke datum "den dach ende jaer als bouen" nu precies slaat; het kan ook om één van de bijkomende dateringen gaan.

Type: Rapport van [de eerste deurwaarder van de Raad van Vlaanderen] betreffende zijn activiteiten in het tiendegeschil te Passendale, waarbij de abdij van Zonnebeke betrokken partij is

Beschrijving: Rapport van Jan le Roy, [eerste deurwaarder van de Raad van Vlaanderen], betreffende zijn activiteiten in het tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en Boudin van Roosebeke, Jan Priem en Denneel Dinghelsche. De tiende in kwestie wordt geïnd te Passendale.

Opmerking: Het document werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-202.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

An hooghe edele ende moghende heeren mijn heeren vanden edelen Rade sconincx van Castillen van Leons van Garnade etcetera Graue van Vlandren gheordonnert jn Vlandren eere dienst ende weerdicheit met alder onderdan[...?]heit tuwaerts hooghe ende moghende heeren belieue vlieden te wetene dat Ic Jan le Roy bij virtute vande lettren van commissien [...?] van nieuwicheden Ande marge vanden welck dese mijne Relacie ghehecht es vercreghen ende in mj ghepresentert van weghen [...?] prelaet vander kercke van Zunnebeke Ende sinen verzoucke naer dien dat mj duechdelick vanden premissen vande voorseide lettren bleken waren bijden informacie preceden[...?] die jc [...?] cheins zeide den xx.en jn octobre xv.C xix Bem ghetrocken binnen der prochie van Passchendale ten persone van Boudin van Roosebeke Jan Priem ende Denneel Dinghelsche de welcke jc dachuaerde te compareren voor mj den xxij.en dach vanden seluer maend [...?] een stick lands groot een half bunder dat jn pachte houdt Denijs de Vacht toebehoorende mijn heere van Morslede den seluen heere ghelandt ziinde [...?] west an tvoornomde half bundere ouer alle andere plaetsen contencieulx ten xjen hueren voor de noene Ten welcken daghe huere ende plaetse [...?] comparerde meester Joos de Wale als procureur ende Regementeur vanden voornomden prelaet ende goedinghen vander kercke van Zinnebeke ouer ende [...?] ende de voornomde ghedachde onuer andere Aldaer jc ter [...?] vanden voornomden ghedachde hilt ende maintenerde den voornomden meester Joos inde [...?] jnde Rechten possessien ende saisine verclarst jnne de selue lettren metten vruchten baten proffyten ende emolumenten der toe behoorende weerende ende [...?] beletten hemlieden daer jn ghed[...?] toe g[...?] Dede beuel van mijns gheduchs heeren sconincx weghe de voornomde ghedaechde dat zij hemlieden [...?] de voornomde jmpe[...?]aten meer zulcke of ghelycke beletten te doene jn huere voorscreuen Rechte possessien ende saisine ende hemlieden [...?] ande beta[...?]len voor de scade die somme van xxiiij s parisis behoudens juuste extimacie Item Noch[?] ten beuelen de voornomde Boudin van Roosebeke ende Jan Priem obed[...?]nden ende Restabliseren[...?] jnde handen vanden voornomden meester Joos jnde name als [...?] xx s parisis ende den voornomden Denneel Dinghelsche [...?] m[...?]ds[...?]belc ten [...?]erde die nieuwichede verbaliter N[...?] ende stelde de zake contentieulx jn svoorseids coninx handen als vpperst omme tghescil van [...?][...?] ghemect tRestablissement ghedaen als vooren zo dachuaerde ic den voornomden Denneel Dinghelsche te compareren voor vlieden mijn heeren vp sdisendachs den viij.en dach van nouembre xv.C xix sauens te [...?] jnne de herberghe Omme den impetrant ende procureur generael van Vlandren te ver[...?] [...?] ter causen verclaerst jnne de selue [...?] te zien ordonneren vanden secre[...?] ende ... te procedat[...?] alzoet behooren zal hooghe edele ende moghende heeren al thuent diet voorseit es [...?]tiffic[...?] jc warachtich zinde[?] O[...?] mijns [...?] hier [...?] ghestelt den dach ende jaer als bouen

[...?] Roy