Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-203bis(3)

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1522

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "Den xvijen jn hoymaent xvC tweeendetwintich" (17/07/1522).

Type: Kopie van een processtuk betreffende een geschil tussen de tiendenheffer van Passendale en de tiendenheffer van de abt van Zonnebeke te Passendale

Beschrijving: In het geschil tussen de tiendenheffer van de abt van Zonnebeke te Passendale, Passchier Marael, en de tiendenheffer van Passendale, Jan Pauwels, zegt Jan voor de vierschaar dat hij met hulp van de baljuw en de schepenen 'arrest' heeft laten leggen op een tiende van een stuk grond te Passendale. Nadat Jans claims driemaal omgeroepen werden, verklaarde de vierschaar dat hij de vruchttiende in zijn bezit kreeg.

Opmerking: Kopie. Deel van een document met kopies van drie verschillende documenten; zie ook BRU-AGSB-Z-203bis.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-203bis

Den xvij.en jn hoymaent xv.C tweeendetwintich dinghedach jnde fere [?] vierscare van Akets jn Passchendale [?] jn ghebannen vierscare Jan Pauwels toochde ende zeide dat hij sekere arrest ghedaen hadde met bailliu ende scepenen vp sekere vrucht thiende vp een sticke lands toebehorn eenen Pietre van Lau ligghende bewoosten an Nicasis van Hauerbeke land ende versochte dach ghedaen te hebben eenen vpsitten laet hem en al dandre die segghen of spreken wilde jeghen de aresteerde vrucht jeghen dem eersten dinghedach twecke hem al soo ghewyst was

Jtem ten dinghedaghe omme commende de zake gheroert ten toere [?] vanden ferie zo heeft den voorseiden Jan Pauwels als tiendenare vercreghen vp der laet ende vp al ander die opposeren wilde jeghen tvorseide arrest den eersten anderden ende derden vortheesch ende daer naer de contumacie [?] ende de vrucht tiende naer tverzouck van Jan Pauwels ghewyst jn synen handen jn al zoo verre alst scepenen kennesse behoort jn kennessen van desen soo hebbe jc dese acte ghetekent als clerc vander voorseider vierscaere den xxx.en in hoymaent xv.C xxij

[in de marge:]

Dit landt licht wel onder de vierscare nemaer es gheschiet naer eenen kercghebode ende de drie voortheesschen al vp eenen dach absent partie vp Jan Pauwels twelk den prelaet niet an een gaet die dus [?] directus [?] es vanden derden schooue jn de acte spreect jn also verre als ter kennesse staet van scepenen Jtem tberecht van thienden staet niet ter kennesse van scepenen [...?] [...?] jn petitor(e)