Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-205

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-05-1524

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "bamesse xvC ende viue en twijntich" (01/10/1525), "midwijntere xvC ende xxv" (21/12/1525) en "Sinte Jansmesse xvC ende xxvj" (24/06/1526).

Type: Bevestiging door de mannen van de vorst van een pachtovereenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en Maercx Dumaet betreffende grond te Noordschote

Beschrijving: De mannen van de vorst laten weten dat een pachtcontract gesloten werd tussen Willem van Steelandt, abt en heer van Zonnebeke (verpachter), en Maercx Dumaet (pachter), bijgestaan door twee borgen. Voor een termijn van 9 jaren neemt Maercx het abdijgoed te Noordschote in pacht voor de som van 15 pond 10 schellingen groten Vlaamse munt per jaar (+ bijkomende pachtcondities).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Colaerdt van Rooden ende Jan le Roij Mannen ons gheduchs heeren Chaerles ghecooren Keijsere altijdts vermeerdere sRijcx Coninck van Castillen van Leon van Arragon van Nauarre etcetera Eerdshertoghe van Oosterijcke Hertoghe van Bourgoingnen etcetera Graue van Vlaenderen etcetera Doen te weetene allen lieden, dat voor ons commen zijn Mijn heere Willem van Steelandt abdt ende heere vander kercke ende heerlichede van Zunnebeke ouer een zijde ende Maercx Dumaet ouer andere zyde metgaders Claeis vande Walle ende [?] Dierijx Heinderijcx als borghen vanden voorseiden Maercx Aldaer de zelue Maercx zeide ende kende dat hij ghehuert ende jn pachte ghenomen hadde van mijnen voornomden heere ende zijnen conuente van Zunnebeke huerliedere goedt jn Noordschoote een termijn van neghen jaren wanof de eerste jaerschare vallen zal te bamesse xv.C ende viue en twijntich tsiaers omme de somme van vichtien ponden thien scellinghen grooten vlaemscher munte te betalene alle jare te tween payementen midwijnter ende sinte Jansmesse wanof teerste paymente vallen zal te midwijntere xv.C ende xxv ende tdandere te Sinte Jansmesse xv.C ende xxvj ende alzo voort van jare te jare ende van paymente te paymente Jtem kende de voorseide maercx pachtere dat hij ghehouden es jaerlijcx te gherssent [?] een vool omme de somme van thien scellinghen grooten jndien mijnen voornomden heere belieft een te zendene ghehouden ooc alle Renten ouinen [?] wateringhen landsculden ende generalic alle costen ende lasten diere vp commen of commen mueghen te betalene ende te wederstane zonder betalinghe of paymente daermede te doene ende jndien bij faulte vanden voorseiden Renten of lasten wel ende duechdelic te betalene of te wederstane eenighe costen ghedaen woorden Mijn voornomden heere zal dit costen halen ende verrecken vp de voorseide pachtere of vp zijn borghen Jtem de voorseide pachtere kende ooc verbonden zijnde alleenlic te brekene drie ghemeten gherslanden omme te saeijene ende dat vp versteken te zijne vanden pachte ende die drie ghemeten wederomme ghers te latene tende van den eersten zessen jaren Jtem de huusinghen vp tvoorseide goedt staende heeft hij ouerghenomen jn prijse te weetene twuenhuus metter nieuwe camere voor zeuen ende veertich ponden grooten de scuerre voor zesse ponden grooten de westcoestallen metter poorte ende tzwijnstal voor twaelue ponden grooten ende tpaerdstal ande strate voor vijf ponden grooten Jtem ende te dese prijse zal mijn voornomde heere alle de voorseide huusinghen of zulcke perceelen van dien alst hem belieuen zal wederomme hebben ende ontfanghen ende ghene bate gheuen vande ghemeene noodzatelicke refectie te weetene van zullen van stijlen van dake of dies ghelijc waer jndien datter eenich groot nieuwerck van stallen van huusen van scuerren of een groot deel van dien nieuwe ghemaect woorde de pachtere zal beteringhe hebben ten zegghene van goede mannen ende anders niet Jtem jndien de voorseide huusinghen of eenighe van dien bij wijnde bij brande of bij meeschieue verbrant woorden of te nieute ghijnghen de voorseide pachtere of zijn borghen voornomt zullen ghehouden zijn andere huusinghen te stellene thuerliedere costen of emmere den prijs van dien vp te legghene in ghelde Wel verstaende dat meschief ende jnfortune van blixime ende van oorloghe es ten laste van mijnen voornomden heere Jtem de voorseide Maercx en mach desen pacht niement verhueren noch niet vanden goede voeren of laten voeren zonder consent van mijnen voornomden heere Jtem hij heeft jn laetprijse bouen de voorseide huusinghen de somme van viue ende zestich ponden thien scellinghen parisis dies behoudt mijn heere te hemwaert de steenweghen jn thof Jtem de pachtere heeft jn bewaernesse hondert ende viue en twijntich vpgaende boomen onder cleene ende groot achtiene ghegreffijt appelenten zeuen hondert ende zestiene wulghebuucken Jtem en zal ook gheen hout hauwen voordert dan haecx ende haumes ghecostumeert zijn van gane Jtem omme de conditien bouen verhaelt wel ende duechdelic te onderhoudene ende Dierijc Heindrijcx bouen ghenoomt hebben voor ons Mannen verkendt de bortuch [?] ende voor de voorseide Maercx Dumaet te vulcommene de conditien voorscreuen jndien hij jn ghebreke ware. Verbinnende vp tverbant ende constraincte vanden vijfsten penninc al huerliedere goedt present ende toecommende Jn Kennessen der welcken hebben wij mannen bouen ghenoomt onsen zeghelen hier an doen hanghen jn tjaer ons heeren duust vijfhondert ende vier en twijntich Den xxj.en dach van meye.

test

Noordtschooten. Pacht brief van Maercx Dumaet pachter van ons goet tot Noortschoote.