Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-204

'''''''

  • ===Algemene gegevens=== Analytische datum: 14-10-1522

Opmerkingen analytische datum: De datering omvat drie dagen: 14/10/1522, 15/10/1522 en 16/10/1522. De eerste dag werd als datum gekozen. // Bijkomende datering in de bron: "den voorseiden xvjn dach van octobre ten drien hueren naer de noene" (16/10/1522); "up sdisendachs iiijen dach van novembre anno voorseit ... savens te vooren"

Type: Rapport van de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen aan de raadslieden betreffende een geschil te Passendale tussen de abdij van Zonnebeke en Jan Pauwels

Beschrijving: De deurwaarder van de Raad van Vlaanderen doet verslag aan de leden van de Raad betreffende zijn bezigheden te Passendale betreffende een geschil tussen de abdij van Zonnebeke, vertegenwoordigd door Mathys Eueraerd, en Jan Pauwels, de gedaagde. Hij las daar zijn commissiebrief voor, en Mathys Eueraerd werd in het bezit gesteld van een goed; Jan Pauwels moest hem daarvoor 46 schellingen parisis betalen. Jan Pauwels verzette zich tegen deze beslissing. De deurwaarder daagde beide partijen om te verschijnen voor de Raad op dinsdag 4 november, te Gent, om daar op gepaste wijze verder te procederen.

Opmerking: De opsteller van het stuk vermeldt dat zijn commissie door de Raad van Vlaanderen aan dit document gehecht werd (zie BRU-AGSB-Z-204*).

Tekst

test

An hooghe edele ende moghende heeren miin he[er]en vanden edelen Rade sghecooren Keysers vanden Roomschen Rijcke Coninc van germanien van spaengnen et[cetera] Graue van vlandren gheordonnert In vlandre Eere dienst ende weerdicheit hooghe edele ende moghende heeren Belieue v te wetene dat Ic Jan de Roy duerwardere bij vertute van uwer he[er]en opene l[ett]ren ande marge vand[e] welcke co[m]missie dese mijne Relacie ghehecht es vercreghen ende mij ghep[rese]ntert bij mijn he[er]e den prelaet vander kercke ende heerlichede van zijnnebeke Ende tsijne verzoucke naer dat mj de premissen begrepen In uwer heeren l[ett]ren bleken waren bij Informacie p[re]cedente die Jc thoue zende ghesloten ende gheteekent alsoot behoort de xiiij xv en[de] xvj daghen van Octobre xv.C xxij Bem ghetrocken binnen der prochie van passchendale Ten persone[n] van Jan pauwels den welcken Ic dachuaerde te compa[rer]en voor mj als executeur vp den voors[eiden] xvj.n dach van octobre ten drien hu[er]en naer de noene voor tkerckhof vand[e] kercke van passchendale Ten welcken daghs plaetse ende hu[er]e quam ende comparerde voor mj vut der name vand[en] voorn[omden] suppl[ia]nt mathijs eueraerd ouer een zijde ende den voorn[omden] Jan pauwels ghedachde ouer [...?] and[er]en Aldaer Ic las hooghe ende ouerluut de voors[eijde] uwer he[er]en l[ett]ren van co[m]missie en[de] naer dles[en] van dien bij consente vand[en] voorn[omden] ghedaechden hilt Ende maintenerde den voorn[omden] mathijs eueraerd vut der name vand[en] voorn[omden] prelaet Inde possessien ende saisine verclaert In uwer voorn[omden] he[er]en co[m]missie weerende ende afdoende alle beletten hem der Inne ghedaen ter contrarien Ende dede beuel van svoorse[ijts] C[onincklijcken] M[ajesteijts] weghen den voors[eijden] ghedaechden dat hij hem verdraghen zoude den voorn[omden] vercrijghere meer zulcke of ghelijcke beletten te doene ende dat hij den voorn[omden] v[er]crigh[er]e betalen zoude ouer zijn scade de so[m]me van zesse ende veertich scellinghen paris[is] behoudens Iuuste estimacie Ten welcke[n] beuelen den voorn[omden] Jan pauwels verclarsde dat hij hem apposerde ende Restablisserde bij teekene van eenen stroo belouende dat weerdich te makene ter ordonn[antie] van vlieden mijn he[er]en an twelcke den voorn[omden] mathijs vut der name vand[en] vercrigh[er]e handslouch bij protestaten[?] dat te blam[er]en[?] In tijden en[de] wijlen Midswelcken Ic weerde de nieuwichede verbaliter nam ende stelde de zake contencieulx In mijns gheduchs he[er]en skeysers handen Als vpperste O[m]me tghescil van partie ende dachuaerde den voorn[omden] ghedachden te compa[re]ren voor v mijn he[er]en vp sdisendachs iiij.n dag van Nouembre a[nn]o voors[eijt] binnen der stede van ghend sauens te vooren Inde herberghe O[m]me te tooghen de cause van zijnder opposicie den opposant ende procureur g[e]n[er]ael van vlandren teverandwoorden ter causen verclarst Inde voors[eijde] uwer heeren co[m]missie O[m]me te ziene en[de] hooren ordonn[er]en vande recreance ende voort te procederne alsoot behooren zoude Al tguent dies voors[eijt] es certiffi[er]e Ic warachtich zijnde Oorconden mijns hanteken hier onder ghestelt Ten daghen ende Jaere als bouen

Roy

Bij mijnen he[er]en vanden Raede gheordonneert In vlaendren

Boullin