Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-Doos9Los1

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-09-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daeten 5 Junij 1728" (05/06/1728); "1728".

Type: Verkoop door Jan de Raedt van een rente te Langemark, aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Hubrecht Verenne, baljuw van Zonnebeke, verklaart dat hij, als procureur, een rente en rentebrief van 14 pond 9 schelling groten Vlaamse munt, met een opbrengst van de penning 20, overdraagt aan de abdij van Zonnebeke, ter acceptatie van Aquilinus Crommelijnck, dispensier van de abdij. De rente is afkomstig van jonker Jan de Raedt, licentiaat in de beide rechten en advocaat te Leuven, en is bezet op 2/3 van een stuk land te Langemark. De Raedt verklaart de volledige verkoopsom voor de rente ontvangen te hebben.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschr[euen] hubrecht verenne Bailliu van sonnebeke verclaert bij desen te cederen ende transporteren aen e[nde] in proff[ijtt]e van dabdije van tsel[ve] Sonnebeke ter accepta[ti]e van heer aquilinus crommelijnck dispensier eene rente e[nde] rentebrief van veerthien ponden neghen schellijn[ghen] gr[ooten] vl[aems] capitael croiserende p[ennin]c twintigh t'cedents proff[ijtt]e verkent bij Jo[ncke]r jan de raedt Licentiaet in beijde de rechten e[nde] aduocaet tot Loue[n] soo ouer hem als consoorten geassigneert opde twee derde deelen van eene p[ar]tije lants in langemarcq verpacht met tfonsier van clercxhoue volghens dacte tabellionaire in daeten 5 Junij 1728 onder[teecken]t f. godtschalck inhoudende procuratie tot doen de realisa[ti]e verclaerende hij cedent ontfanghen thebben tvolle capitael e[nde] de verschenen verloopen maecken[de] hem van dies onmachtigh e[nde] machtigh de sel[ve] abdije hun v[er]leenende cessie van actie naer behooren sonder garant sonnebecq x.e[n] [septem]bre 1728

H. verenne 1728