Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-629

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-12-1691

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daten 2 Junij 1683" (02/06/1683); "in date 7 februari 1602" (07/02/1602); "in daten 20 Maerte 1605" (20/03/1605).

Type: Overeenkomst tussen de abt van Zonnebeke en het kapittel van de kathedraal van Ieper betreffende de vergoeding voor het verheffen van een leen in de heerlijkheid van Zonnebeke

Beschrijving: Er dreigde een geschil te ontstaan tussen de abt van Zonnebeke en het kapittel van de kathedraal van Ieper betreffende de vergoeding voor de leenverheffing van een leen in de heerlijkheid van Zonnebeke, toebehorend aan de kapel van de H. Drievuldigheid in de kathedraal van Ieper. Beide partijen ondersteunden hun claims met documenten. Om een proces te vermijden, is men tot een overeenkomst gekomen; van nu af aan zal de vergoeding voor de verheffing van het leen 10 pond parisis bedragen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsooder dispuit stondt te rijsen tusschen den seer Eerweerde heer Prelaet van Zonnebeke ende heere van aldaer etcetera ter eender syde ende deken ende Capittel der Cathedrale van Jpre ter anderen nopende het relief van seker leen groot neghen ghemeten ende lx roeden landts luttel min ofte meer ligghende onder den Houe ende Heerlichede vanden voornomden heer Prelaet toebehoorende de capelle tit[ulo] sancti Trinitatis ghefondeert door den heer Canoninck ende Scholaster Cauweel binnen de voornomde Cathedrale ende dies alsnu possesseur is Meestere Jan baptiste Loijseau naer t'overlyden van Meestere Jooris dresselaere het voornomde dispuijt daerin consisterende dat den heer Prelaet sustineerde t'voornomde leen te staen ten relifue vande beste vraeme hem fonderende namentlick in twee sijne ligghers ofte registers die hij exhibeerde ende in het laetste rapport ghedaen bij den voornomden heer dresselaere in daten 2 Junij 1683 waerjeghens het Capittel sustineerde ter contrarie het voornomde leen alleenelick te staen ten reliefue van drie ponden parisis sich fonderende in het registre van erfuenissen vanden voornomden Hove in date 7 februari 1602 ende seker br[ieven] van recepisse in daten 20 Maerte 1605 ofte vijterlick dat het selfue leen maer en stondt ten reliefue van thien ponden parisis in conformiteite van diuersche rapporten ende recepissen danof sijnde segghende ten voorderen dat de partie bij den heer Prelaet betoont inde ligghers ofte registers voornomt niet en was de selfue nochte de ghonne van dese neghen ghemeten in questie disputerende alsoo d'identiteit om welck dispuijt ende

test

ende apparent proces ten onder te doen blijven sijn den voornomden heer Prelaet ende deken ende Capitel voornomt als hebbende de regierijnghe ende surintendentie vande goederen vande voorseide Capelle gheaccordeert dat het selfue leen sal staen niet ten reliefue vande beste vraeme nochte ten reliefue van drie ponden parisis maer voor nu ende in het toecomende ten reliefue van thien ponden parisis t'elcker veranderijnghe boven Camerlinckgheldt ende alle andere rechten volghens ende vijtwijsens van het vermeughen der selfue die sullen blijven in hun oude ende volle vigeur sonder eenighe alteratie nopende alle ander pointen

Actum t'Jpre den 3 [decem]bre 1691

bij ordonnantie van Mijnheeren deken ende Capitel

M. De Cerf secret[aris]

test

Accoert van zeecker leen groot 9 ghemeten 60 roen competerende nu Jan baptiste Loiseau raekende t'relief der seluen 1692