Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-n1515*

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-09-1472

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "feria sexta post festum assumptionis beate marie virginis mensis augusti die vicesima prima anno septuagesimo secundo predicto" (21/08/1472); "ad octauam sequentem feriam videlicet sextam ante festum beati egidij" (28/08/1472); "Actum … anno septuagesimo secundo et feria sexta post festum assumptionis beate marie virginis" (21/08/1472); "feria sexta ante festum beatj egidij mensis augusti die vicesimaoctaua anno septuagesimo secundo predicto" (28/08/1472); "ad octauam sequentem feriam videlicet sextam post festum beati egidij" (04/09/1472); "anno septuagesimo secundo feria sexta ante festum beati egidij et die vicesima octaua mensis augusti" (28/08/1472); "dicta feria sexta post festum beatj egidij mensis septembris die quarta anno septuagesimo secundo predicto" (04/09/1472); "ad quindecem sequentem feriam videlicet sextam ante festum beati mathej" (18/09/1472).

Type: Verslag van het proces voor de officiaal van Doornik, tussen Grisolius van Torhout en Monnandus van Roeselare, betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare (deel 2)

Beschrijving: Tweede deel van het verslag betreffende het proces voor de officiaal van Doornik, tussen Grisolius van Torhout en Monnandus van Roeselare, die elkaar het bezit betwisten van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van
test

Postea autem aduenien[te] feria sexta post festum assu[m]ptionis beate marie virginis mens[is] augusti Die vicesima prima anno septuage[si]mo s[e]c[un]do p[re]dicto Ac comparen[tibus] p[er]sonaliter et

Gedeelte van

test

constitutis coram nobis Jn Judicio Jn D[i]c[t]a curia torn[acensi] parcium predictar[um] hincinde p[ro]cur[ator]ibus quibussupra no[m]inibus Nos ad eorum Jnstanciam eandem n[ost]ram Jnt[er]loquutoriam p[ar]tibus p[re]d[i]c[t]is sup[er] p[re]miss[is] et Jn hac causa Diximus et p[ro]tulimus dicimusq[ue] et proferimus Jn scriptis hunc modum hincinde p[ro]posita ad [In de linkermarge: Jnt[er]loquutoria] proband[um] admittimus expen[sis] Jn Diffi[niti]ua Res[er]uatis Et Jndilate h[uius]mo[d]i n[ost]ra Jnt[er]loquutoria sic lata liteq[ue] a p[ar]tibus Jpsis hincinde l[egi]time contestata Prefati Jp[s]arum p[ar]tium hincinde p[ro]cur[ator]es concorditer acceptaru[n]t nosq[ue] eis prefiximus et assignauimus prefigimusq[ue] et assignamus Diem siue terminu[m] ad octauam sequen[tem] feriam videlicet sextam ante festum beati egidij Ad [In de linkermarge: Ad proband[um] p[rim]o hincinde] p[ro]band[um] et verificand[um] Jnten[tio]ne[m] suam sup[er] p[re]miss[is] et Jn hac causa sub sua prima Dila[tio]ne si Jp[s]e p[ar]tes hincinde h[uius]mo[d]i eorum vlt[er]iusq[ue] faciend[dum] et proceden[dum] ac fieri et procedj vidend[dum] et audiend[um] Jn D[i]c[t]a causa via Juris Actum Jn d[i]c[t]a curia torna[censi] anno septuage[si]mo s[e]c[un]do et feria sexta post festum assu[m]p[tio]nis beate marie virginis p[re]dict[a]

Aduenien[te] Jtaq[ue] feria sexta ante festum beatj egidij mens[is] augusti Die vicesimaoctaua anno septuage[si]mo s[e]c[un]do p[re]d[i]c[t]o Ac comparen[tibus] p[er]sonal[ite]r et constitutis coram nobis Jn Judicio Jn D[i]c[t]a curia torn[acensi] p[ar]cium p[re]dictar[um] hincinde p[ro]cur[ator]ib[us] quibussupra no[m]inibus Cum Dicte partes de p[ro]ban[do] et verifican[do] Jnten[tio]ne[m] suam sub sua prima Dilatione Jn hac causa nullam facerent Diligen[...] Nos easdem partes quolibet D[i]c[t]orum p[ro]cur[ator]um contra alt[er]utrum Jd Requirente de p[ro]ban[do] et verifican[do] eorum Jnten[tio]ne[m] subd[i]c[t]a sua prima Dilatione excludend[...] Duximus et excludimus p[re]figen[...] et assignan[...] eisdem p[ar]tibus Jn p[er]sonas D[i]c[t]orum suor[um] p[ro]cur[ator]um

[In de linkermarge: Con]cludent[ur] p[ar]tes de p[ro]bando p[ri]mo]

sponte acceptantium Diem siue terminu[m] ad octauam sequen[tem] feriam videlicet sextam post festum beati egidij ad p[ro]band[um] et verificand[um] Jnten[tio]ne[m] suam sub sua secunda Dilatione si Jpse partes hincinde h[uius]mo[d]i eorum Jnten[tio]ne[m] sub Dicta sua secunda Dilatione probare et verificare voluerint vlt[er]iusq[ue] faciend[um] et preceden[um] ac fieri et p[ro]cedj vidend[um] et audiendum Jn Dicta causa via Juris Dicto D[omi]no grisolio Jd hu[m]iliter supplicantj p[rese]nti cum Dicto Judoco de cottignies suo p[ro]cur[ator]e litteras n[ost]ras compulsoriales Jn forma debita Decernen[...] Actum Jn Dicta curia tornacen[si] anno septuage[si]mo secundo feria sexta ante festum beati egidij et Die vice[si]ma octaua mens[is] augusti p[re]dict[a]

[In de linkermarge: Ad p[ro]band[um] s[e]c[un]do hincinde]

[In de linkermarge: Procur[ator] act[oris] p[ro]ducit l[itte]ras coll[ati]o[n]is]

Occurren[te] Jtaq[ue] Dicta feria sexta post festum beatj egidij mensis septembris Die quarta a[n]no septuage[si]mo secundo predicto Ac comparen[tibus] p[er]sonal[ite]r et constitutis coram nobis Jn Judicio Jn dicta curia tornacen[si] p[ar]tium p[re]dictar[um] hincinde p[ro]cur[ator]ibus quibussupra no[m]inibus Prefatus Judocus de cottignies nomi[n]e p[ro]cur[ator]io Dicti actoris termino sibi assignato ad proband[um] et verificand[um] Jnten[tio]ne[m] suam subdicta sua secunda Dilatione coram nobis p[ro]duxit et exhibuit l[itte]ras collationis capellanie De qua est questio per Dictum D[omi]n[u]m grisoliu[m] suum mag[ist]rum a vene[rabili]bus et circu[m]spectis viris D[omi]nis vicarijs Reueren[dissi]mj Jn [Christ]o patris et D[omi]ni n[ost]ri D[omi]ni guill[ielm]i tornacen[sis] ep[iscop]i obtentas signo manuali hono[rabi]lis viri mag[ist]ri Johannis hermetis eorumdem D[omi]norum vicariorum secretarij ac sigillo vicariatus D[i]c[t]i Reuerendissimj p[at]ris signatas et

Gedeelte van

test

sigillatas sanas et Jntegras quarum tenor sequitur et est talis

(begin van BRU-AGSB-Z-n1515*(1))

[In de linkermarge: l[itte]re coll[ati]o[n]is per act[orem] p[ro]ducte]

Vicar[ius] general[is] Jn sp[irit]ualibus et t[em]p[o]ralibus Reueren[di] Jn [Christ]o p[at]ris et D[omi]ni n[ost]ri D[omi]ni guill[iel]mi Dei et ap[osto]lice sedis gracia tornacen[sis] ep[iscop]i Dilecto nobis Jn [Christ]o Discreto viro D[omi]no grisolio van thorout p[res]b[yte]ro Salutem Jn D[omi]no capellaniam p[er]petuam sitam et fundatam ad altare sancti georgij de kerkemesse Jn p[ar]rochia Rolarij tornacen[sis] Diocesis ad dicti Reueren[di] p[at]ris Coll[ati]o[n]em et p[ro]uisionem spectan[...] liberam ad p[raese]ns et vacantem per obitum quondam Jacobi de busco du[m]vixit eiusdem capellanie nouissimj possessoris et capellanj ad p[raese]ntacionem abbatis monasterij beate marie virginis de zu[n]nebeke ordinis s[an]c[t]i augustinj morinen[sis] Diocesis vobis D[omi]no grisolio licet absenti vice et auc[torita]te Dicti Reuerendj p[at]ris contulimus et conferimus ac De eadem capellania cum suis Juribus et p[er]tinencijs vniu[er]sis prouidimus et prouidemus Jnuestien[...] vos nichil[omin]us de eisdem tenore p[rese]ncium Jure Jp[s]ius Reueren[di] p[at]ris et quolibet alieno Jn om[n]ibus semper saluo Mandan[...] Dilecto et fideli n[ost]ro Decano [christ]ianitatis Rolarien[sis] vel eius locuntenen[ti] quat[enu]s Recepto per eum et per vos vel p[ro]cur[ator]em v[est]r[u]m l[egi]timum nomi[n]e v[est]ri prestito p[ro]pter h[oc] solito et Debito Juramento vos vel eundem p[ro]cur[ator]em v[est]r[u]m Jn corporalem Realem et actualem Dicte capellanie Juriu[m]q[ue] et p[er]tinen[tium] suorum om[n]j predictorum possessionem ponat et Jnducat seu ponj faciat

et Jnduci adhibitis sole[m]nitatibus Debitis et Jn talibus adhiberj consuetis Nobis quid Jnde factum fuerit fidel[ite]r Rescriben[...] Datum tornacj sub sigillo vicariatus D[i]c[t]i D[omi]ni n[ost]ri tornacen[sis] ep[isco]pi anno D[omi]ni mill[es]i[m]o quadringen[tesi]mo lxxij° mensis maij die quarta Sic signat[um] hermetis

(einde van BRU-AGSB-Z-n1515*(1))

Et hijs sic actis Jpsi p[ro]cur[ator]es hincinde concorditer acceptarunt nosq[ue] eis prefiximus et assignauimus prefigimusq[ue] et assignamus Diem siue t[er]minu[m] ad qui[n]denam sequen[tem] feriam videlicet sextam ante festum beati mathej Ad proband[um] et verificand[um] Jnten[tio]ne[m] suam sub sua tercia [In de linkermarge: Ad p[ro]band[um] tertio et Repor[tan]d[um] et Reportand[um]] Dilatione si Jp[s]e p[ar]tes hincinde h[uius]mo[d]i eorum Jnten[tio]ne[m] sub D[i]c[t]a sua tercia Dilatione p[ro]bare et verificare voluerint necnon Reportandum nomi[n]a cognomina Dictaq[ue] et depo[sition]es om[n]j et singulor[um] testium et probationes alias pro qualibet Dictarum p[ar]tium contra alt[er]utram Jn partib[us] et extra D[i]c[t]am curiam tornacen[sem] super p[rae]missis Jnterim forsan p[ro]ducendorum ac Recipiendor[um] audiendorum et examinandor[um] ab altero [In de linkermarge: Decernu[n]t[u]r [com]missio et [com]missionis] co[m]missarior[um] eiusdem curie quem vnacum n[ost]ris co[m]missionis litteris eisdem p[ar]tibus Jd Requirentibus decreuimus co[m]misimus et Deputauimus Decernimusq[ue] co[m]mittimus et deputamus vlteriusq[ue] faciend[um] et p[ro]cedend[um] ac fieri et p[ro]cedj vidend[um] et audiend[um] Jn d[i]c[t]a causa via Juris Actum Jn D[i]c[t]a curia torn[acensi] anno septuage[si]mo s[e]c[un]do feria sexta post festum beatj egidij et Die quarta mens[is] septembris p[rae]dict[a]

Bauffremez