Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-202bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-07-1520

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "vpden derden dach van meye jnt jaer duust vierhondert ende vierenveertich" (03/05/1444); "jnt jaer duust vierhondert zeuenenveertich" (1447); "jnt jaer duust vierhondert drientsestich" (1463); "jnt jaer duust vijfhondert ende ellevene" (1511); "jnt jaer duust vijfhondert ende achtene" (1508); "jn dit jeghenwoordich jaer vichtienhondert ende twintich" (1520).

Type: Bevestiging door de magistraat van Brugge, op verzoek van de abt van Zonnebeke, betreffende de processievolgorde in de Heilig-Bloedprocessie te Brugge

Beschrijving: Op verzoek van de abt van Zonnebeke verklaart de magistraat van Brugge dat de gegevens die zij in wat volgt zullen weergeven, waarachtig afkomstig zijn uit een klein register, bewaard in de griffie van de stad, waarin men sinds lang de volgorde van de staties van de generale processie te Brugge optekent. Deze processie, ter ere van het Heilig Bloed, vindt jaarlijks op de derde dag van mei plaats. De uittreksels hebben voornamelijk betrekking op de rangorde van de abten van Zonnebeke en Eekhout, met vermelding van een aantal andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders (m.b.t. de jaren 1444, 1447, 1463, 1511, 1508 en 1520). Met 2 uitzonderingen liep de abt van Zonnebeke steeds in een eerdere statie dan de abt van Eekhout.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Allen den ghonen // Die dese Jeghenwoordeghe Lettren / Zullen Zien oft hooren lesen // Burchmeesters Scepenen ende Raed vander stede van brugghe / Saluut / vute dien dat Recht wille ende Redene begheert / dat men oorconde ende certiffiere zaken warachtich zynde zonderlynghe alsmen dies versocht es // so eist dat wy dies versocht zynde van weghen eerweerdichs heeren ende vaders In gode / mijn heere den abt ende prelaet van Zinnebeke / Doen te wetene certiffierende ende oorcondende by dese Jeghenwoordeghe Lettren voor de gherechteghe waerheyt // Dat wy alshedent date van desen ten vervolghe ende versoucke vanden voorn[omden] heere ende vader In gode / wel ende neerstelic ghezien ghelesen ende ghevisiteirt hebben / zeker Regysterkin / ende handboucxkin ghebonden In een franssynen couuerturie Rustende Inde greffe ciuile deser voorn[omder] stede / Daer Inne men ouer lanc ghecostumeirt heift ende noch doet te Regystrerene ende scriuene In ordene / de stacien / Also alle de bisscoppen abten prelaten proosten dekens canonicken ende andre gheestelicke persoonen / Die ter verchieringhe ende decoracie vander processie generale diemen Jaerlicx vpden derden dach van meye binnen deser voorn[omder] stede ter eere ende weerdicheyt vanden heleghen bloede [Ch]risti / hier binder zeluer stede co[m]men tvoors[eit] weerde helich bloet helpen o[m]me draghen / Ende beuinden byden zeluen Regysterkin / dat vpden derden dach van meye Int Jaer duust vierhondert ende vierenveertich Onder andre bisscoppen abten ende prelaten / mijn heeren de abten van sint hubrecht / met mijn heere van Zinnebeke tsamen / ende daer naer mijn heeren de abten van sinte bertelmeeus ten eechoute binnen deser voorn[omder] stede / met mijn heere van Zoetendale tsamen / tvoors[eit] weerde helich bloet hielpen o[m]me draghen Inde voors[eide] processie / Te wetene mijn voorn[omde] heeren van sint hubrecht ende Zinnebeke tsamen Inde zeste stacie ende mijn voorn[omde] heeren vanden eechoutte ende zoetendale tsaemen Inde zeuenste stacie // Voort Int Jaer duust vierhondert zeuenenveertich / Eerweerde heeren ende vaders In gode mijn heeren de abten van sinte niclaeus by vuerne met mijn heere van zinnebeke tsamen ooc Inde zeste stacie / ende daer naer mijn voorn[omde] heeren vanden eechoutte ende zoetendale tsamen Inde zeuenste stacie / Voort Int Jaer duust vierhondert drientsestich / mijn voorn[omde] heeren de abten van vuerne ende zinnebeke tsamen Inde zeste stacie / daer naer mijn heeren vanden eechoutte ende phalempin tsamen Inde zeuenste stacie Ende naer hemlieden mijn heeren den abt van zoetendale metten prouinciael vanden carmers Inde achtste stacie // Voort Int Jaer duust vyfhondert ende elleuene / Mijn heeren van Zinnebeke ende vanden eechoute tsamen Inde derde stacie / Ende naer hemlieden mijn heeren den abt van zoetendale ende de deken van sinte donaes deser voorn[omder] stede Inde vierde stacie // Voort Int Jaer duust vyfhondert ende achtiene / Mijn heeren vande eechoute ende van waestene tsamen Inde vierde stacie ende mijn heere van zoetendale daer naer met mijn voorn[omde] heere den deken van sinte donaes Inde vyfste stacie // Ende voort In dit Jeghenwoordich Jaer vichtienhondert ende twintich Mijn heeren vander doest ende zinnebeke tsamen Inde vierde stacie / Ende naer hemlieden mijn heeren vanden eechoute ende de voorn[omde] deken van sinte donaes Inde vijfste stacie Al zonder fraude In Oorcondscepen van welcken dinghen hebben wy dese Lettren ghedaen zeghelen metten zeghel van zaken vand[er] voors[eider] stede van brugghe / Ghemaect ende ghegheuen den laetsten dach van hoymaent Int Jaer duust vyf hondert ende twintich F[...?]

test

Brugghe

Dominus abbas de zunnebeke precedit dominem abbatem de Eeckhoutte In processionibus et vbi congreg[atur] Testimonium datum anno 1520

Préseance de l'abbé de Zonnebeke sur l'abbé d'Eeckhoutte 1520