Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-559

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-12-1673

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "tot Bamesse Laest leden van desen Iaere xvj.C drientzeuentich" (01/10/1673).

Type: Overeenkomst tussen de stad Wervik en de pastoor van Zonnebeke ten voordele van de armen van Zonnebeke

Beschrijving: Overeenkomst tussen de burgemeester en schepenen van Wervik, en Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke: de stad doet afstand van zekere stedelijke lasten op de helft van een bos, ten voordele van de armen van Zonnebeke.

Opmerking: Het oorspronkelijke document dateert van 1673 (BRU-AGSB-Z-559), de kopie van 1674 (BRU-AGSB-Z-559*), en de bijgeschreven kwitantie eveneens van 1674 (BRU-AGSB-Z-559**).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Compareerden in persoone Burghmeestere ende schepenen der Stede van Weruick ter eender zyde ende heer ende meester alipius verhaeghe Pastor in Sunnebeke ter andere te kennen gheuende zy eerste Comparanten dat zy anden armen van sunnebeke voorseyt ghoet vonden diuersche Iaeren Poinctijnghen ende zettijnghe Contributien ende ander Prochie Lasten vp zes hondert Busch d'helft van twaelf hondert ghemeene Ligghende mette wedewe Pieter Berten toebehoorende den armen van zonnebeke voorseit de selue partie In Weruick gheleghen ende omme van alle tselue vuldoenijnghe te ghecrighen debuoiren van Iusticie ende groote costen hadde moeten gheschieden ende omme al het tzelue te ontgaen zijn partien Int vriendelicke ouer commen ende veraccordeert vuer alle de voorschreuen verachterde poinctijnghen zettijnghen ende alle ander Lasten gheene ghesondert nochte ghereserueert die vpde voorseyde zes hondert busch zouden moghen ghepoinct zijn ghewist tot Bamesse Laest leden van desen Iaere xvj.C drientzeuen tich voor de somme van tzestich ponden parisis eens wechdraghens te betaelen de voorseyde Somme ghereedt Belouende zy beede partien contractanten ende naementlick d'eerste den tweeden comparrant

test

vuer den voorseyden armen mits de zelue somme te garranderen ende indempneren ende den tweeden Comparant ouer den voorseyden armen deuchdelick ende ghetrauwelick te betaelen vp het verbant van elck hemlieden persoonen ende goederen present ende toecommende Renunchierende an alle zaecken desen eenichsins Contrarierende, aldus ghedaen ende ghepasseert ter vergaederijnghe vanden tweentwintichsten Decembre 1673. Toorconde // accordeert met [...?] origineel My Torconde Greffer der Stede van Weruick

P. Claeis 1674

test

Dit raeckt het busch vanden Disch van Sonnebeke gheleeghen onder Werueke

opghedreeghen an onsen disch In tiaere 1627 den 24 maerte by de kynders ende hoirs van marijn de smet waeromme den disch belast is iaerlicks op het iaerghetyde een messe te doen synghen