Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-1034*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-06-1728

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1728".

Type: Verklaring door de magistraat van Leuven betreffende de betrouwbaarheid van notaris Rumoldus Davidts van Leuven

Beschrijving: De burgemeesters, schepenen en raad van de stad Leuven verklaren, dat meester Rumoldus Davidts notaris is te Leuven, op gezag van de Raad van Brabant, en dat aan alle notariƫle instrumenten van zijn hand geloof gehecht kan worden.

Opmerking: Op het document werd een moderne samenvatting van de inhoud gespeld. // BRU-AGSB-Z-1034* staat onder BRU-AGSB-Z-1034.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Wij Borgemeesteren Schepe- nen ende Raedt der Hooftstadt Loven certificeren bij desen dat meester Rumoldus Davidts is Notaris geadmitteert bijden Souverainen Raede

test

van Brabant dat aen alle acten ofte Instrumenten voor hem jn die qualiteijt gepasseert ende bij hem onderteeckent volle gelooft gegeven wort, soo binnen als buijten den recte In teecken der waerheijt hebben wij borge- meesteren schepenen ende raedt voorseijde dese doen depecheren ende laeten onderteeckenen door eenen van onse heeren secretarissen ende daer op doen drucken onsen ordinairen segele actum Desen xxviij.en Junij 1728

B. Claes secr[etar]is 1728