Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-165

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-05-1498

Type: Bevelschrift door de Raadkamer van Vlaanderen betreffende het verloop van een proces tussen de abdij van Zonnebeke en een aantal verweerders

Beschrijving: De raadslieden van de aartshertog [Maximiliaan van Oostenrijk] laten weten dat er een proces hangende is in de Raadkamer van Vlaanderen tussen de abdij van Zonnebeke en een aantal anderen. De documenten door beide partijen voorgelegd worden voor advies naar meester Godevaert Hebbelin, en een eventuele adjunct, gestuurd, met de vraag dat deze hun bevindingen zo snel mogelijk aan de Raadkamer zouden doorgeven. Alle betrokken partijen dienen zich aan deze regeling te houden.

Tekst

test

de Raedslieden mijns He[er]en sertshertogh[en] van oostrijc Hertoghe van bourg[oign]en van loth[aringen] van brab[ant] van sti[er]e van carinte van carniole van limb[urg] van lucemb[urg] en[de] van gheldre graue van habsbourg van Vlaendr[en] van tirol van artois van bourgoingnen palsgraue van heneg[auwen] lantgraue van elsace Marcgraue van burgauw en[de] des helics Riicx graue van Hollant van Zeeland van ferette van Ki burch van namen en[de] van zuytphen he[er]e van vriesland vp de marche van slauonien van portinauw van salins en[de] van mechelen gheordonn[er]t jn vlaend[ren] onsen wel gheminden meester godeu[aer]t hebbelin [evt. 'hewelin'] Raed ons voors[eids] he[er]e saluut[?] vute dien dat zek[er]e ghedinghe voortijts voor ons ontghonnen heeft gheweist en[de] noch hanghen[de] es Jnde cam[er]e vanden Rade ons voors[eids] he[er]en Jn vlaend[ren] tusschen de Religieusen abt en[de] conuent van zinnebeke heesschers ou[er] een zijde En[de] Willem spijse de wede[w]e van a[n]thuenis van valmerbeke clais de gaend pauwels van hoyberghe sanders de vriend als ghetraut hebben[de] de wed[ew]e van Joos heldecop ghilein de bert clais de coninc Jan de pletst en[de] clais de coninc als voochden van [...?]an[...?] plets kind[er]en daneel Houaert en[de] piet[er] van West verwe[er]ers ou[er] and[er]e daerin zo verre gheprocedeirt[?] ghesijn heeft als dat elc van partien zine Renden en[de] vermeten ouerghegheuen heift [...?] Jn ghescrifte En[de] om dieswille dat tvoors[eide] ghedinghe twelk wij ghee[...?]lic ghe[...?] goedelicx ghesleten noch ghehent mach wesen zonder aluoren te wetene de naerhede[?] [...?] partien heml[ieden] vermeten hebben en[de] ouerghegheuen Jn hu[er]e scriftu[er]en So eist dat wij [...?] beuelen van ons voors[eids] he[er]en weghe daertoe committeren[de] bij des[en] ons[en] lettren eist noot dat [...?] met v nemen[de] eenen adioinct niet suspect partien vp tJnhouden vanden scr[if]tu[er]en vanden voors[eiden] h[...?] die wij v bezeghelt zenden onder tsignet vand[e] voors[eide] cam[er]e partien an beede zijden en[de] allen and[er]en wient angaen mach en[de] het behoort daerou[er] gheroupen de voors[eide] scriftu[er]en aluoren gheoffereert[?] en[de] daerup verandwoort bij eede alsoot behoort en[de] men Jn ghelijcken zalen ghecostum[eer]t es van doene v wel en[de] neerenstelic Jnformeert horen[de] en[de] examineren[de] alle dorconden en[de] ooc ontfaen alle de lettren acten en[de] and[er]e bewijsen daermet heml[ieden] de heesschers zullen willen ghehelpen om hu[er]e meeninghe te prouuene Jn dese zake Ende was ghij en[de] v adioint hiertoe ghedaen en[de] beuonden zult hebben ghestelt bij goeden verclaerse Jn ghescrifte zend of brinct ons oncot[?] bezeghelt alsoot behoort Jnde voors[eide] cam[er]e ten alre eersten dat ghij cont en[de] moecht om dat bij ons ontfaen wort daermede ghedaen te zine dat Redene bewijsen zal want wij v gheuen vuter macht en[de] spe[ci]al beuel ontbieden van ons voors[eids] he[er]en weghe allen zinen offici[er]s en[de] ondersaten versoucken[de] allen and[re]n wient angaen mach dat zij te v dit doen[de] ne[er]enstelic verstaen en[de] obedi[er]en Ghegheuen te ghend onder den zeghel vand[e] voors[eide] cam[er]e den xxvj.en van meye Jnt jaer xiiij.C acht en[de] neghentich

Bi minen heeren vanden Rade gheordeneert Jn vlaendren

[...?]y Vaernewijc