Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-Doos13trisLos16

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-05-1541

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te baeusmesse vichtien hondert drie ende veertich" (01/10/1543); "te middewijntere xvC drie ende veertich" (21/12/1543 of 25/12/1543); "te S[in]t Jansmesse vier ende veertich daernaer volghende" (24/06/1543).

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van het goed en de tiende te Noordschote aan Lauwers van Prouijn en echtgenote, voor een periode van 9 jaar

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij aan Lauwers van Prouijn en diens echtgenote Nannekin het goed en de tiende van de abdij van Noordschote verhuurde, met uitzondering van het stuk te Poesele; dit goed werd tevoren gepacht door Maercx Dumaet, en is ongeveert 60 gemeten groot. De pachttermijn is 9 jaar, ingaand op bamis 1543, en de jaarlijkse pachtsom bedraagt 30 pond groten, en 400 pond boter [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Onderste deel van een chirograaf.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

A B C D E F

Wij Jan Calin bij den ghedooghe gods Abdt ende Heere vande kercke ende Heerlichede van zunnebeke ouer hem metsgaders den Prior ende tconuent ouer een zijde Ende Lauwers van prouijn metsgaders Nannekin zijn wijf ouer andere Kennen bij desen den voornomden Lauwers verhuert ende verpacht hebbende ons goedt ende thiende van Noordtschote poesele gheexcepteert In zulcker grootten van Landen en met de woonhuusen scueren ende stallen alst maercx dumaet tot nu toe In pachte ghehouden heeft tot .lx. ghemeten of daer ontrent ende emmers de vierhoucken ende middelwaert eenen termijn van neghen Jaren deen den anderen achteruolghende ende dat omme de somme van dertich ponden grooten tsiaers zuuer ghelts ende vier hondert ponden boters te Leueren in huerleder conuent thuerleder gheliefte dueghdelic vprecht ende ghetrauwich goedt zonder eenich paeijment ende ofslach vande voornomde xxx £ grooten Wanof het eerste betalende Jaer vallen zal te baeusmesse vichtien hondert drie ende veertich Te betalene de voorseijde somme van xxx £ grooten alle Jare ten tween paeijmenten te wetene te middewijntere ende S[in]t Jansmesse naer elcker gheuallen bamesse danof teerste paeijment ghemet te middewijntere xv.C drie ende veertich ende tandere te S[in]t Jansmesse vier ende veertich daernaer volghende ende alzoo voort van Jare te Jaere ende paeijment te paeijment totten expireren vande voornomde .ix. Jaren Wanof den voornomden huerdere mijnen voornomden heere als verhuerdere betaelt heeft den behoorlicken godspennijnc ende van Lijfcoope ter tafele vanden Conuente viij £ parisis Jtem den zeluen Lauwers es ghehouden mijnen voornomden heer ende kercke te Leenene Jn ghereede pennijnghen de somme van vichtich ponden grooten ende die Jaerlicx af te slane In minderijnghe van zijnen pachte bedraghende alle Jare tofslach lxvj £ xiij s iiij d parisis Jtem noch es den voornomden pachtere ons ghehouden te Leueren alle Jare zesse hondert ponden boters te ij s[?] parisis tpondt ende dat Jn minderijnghe van zijnen pachte ende paeijmente Jtem noch bouen dien zoo weert hij pachtere voornomt ghehouden Jndient mijn Heere gheliefde te plantene twee hondert olmen, die te bewarene ende tonderhoudene ten minsten grieue scade ende Jntereste van mijn voornomden Heere ende Pachtere Weluerstaende dewelcke ghepoot ende ghestelt wesende zullen voordan groeyen ende beteren ten prouffijte ende oorbore van mijn voornomden Heere ende zijnder kercke van zunne beke Jtem ooc ghehouden alle Jare Renten honijnen Landtsculden watrijnghen ende generalic alle costen ende Lasten diere vpcommen ofte commen mueghen te betalene ende wederstane ende quijtanchie ouer te brijnghene ter ontlastijnghe vande kercke zonder betalijnghe daermede te doene vp peyne Indien bij zijnder negligentie van betalijnghe, eenighe costen vpquamen, Die te betalene ende vereecken vp den voornomden huerdere ende zijnen boorghen Jtem den voornomden pachtere Kende ende verbandt hem alleenlic te brekene binnen desen zijnen pachte drie ghemeten gheerstlandt omme te zaeyene ende dat vp tversteken tzij ne vande pachte ende de drie ghemeten wederomme gheers te Latene drie Jaren oudt tzijnen afscheedene Jtem de huusijnghen vp tvoornomde geldt staende [in volgende regels aantal woorden doorstreept of niet ingevuld] heeft den pachtere tzijnen ancommens ouerghenomen In pachte Te wetene twoonhuus metter nieuwer camere voor --- De scuere voor - De west

coestallen metter poorte ende zwijnstal voor --- Jtem ten desen prijse zal mijn voornomden heere alle de voorseijde huusijnghen ofte zulcke parcheelen van die alst hem belieuen zal wederomme hebben ende ontfanghen ende gheen bate gheuen vande ghemeene noodtzakelic refectien Te wetene van zillen, stijlen ende dat van Dake of sdies ghelijcke Maer Indien datter eenich grootweerck van stallen van huusen van scueren of een groot deel van dien nieuwe ghemaect w[...?] de den voorseijden pachtere zal betrijnghe hebben ten zegghene van goede mannen ende anders niet Jtem Indien de voorseijde huusijnghen of eenighe vandien bij wijnde bij brande of bij meschieue verbrandt worden ofte te nieuten ghijnghen den voornomden pachtere oft bij zijn ghebreke, zijn boorghen weerden ghe houden ander huusijnghen te stellene thuerleder costen ofte emmers den prijs vp te Legghene in ghelde Weluerstaende dat messchief ende Infortune van blixmens ende van oorloghe es weert ten Laste van mijn voornomden heere, Den voornomden Pachtere en mach desen pacht niemant voortverhueren noch mes vanden goede voeren noch Laten voeren zonder tconsent van mijn voornomden heere Jtem den voornomden huerdere heeft ouere in Laetprijse bouen den voornomden huusen de somme van lxv £ x s parisis [in volgende regels aantal woorden niet ingevuld] Sdies behout mijn voornomden heere te hemwaerts de steenweghen in thof Jtem den Pachtere heeft In bewaernesse hondert - vpgaende boomen - ghegreffe appellenten zeuen hondert - wulghebuucken ende hij pachtere en vermach gheen houdt te hauwene noch boomen te tronckene voordere den haecx ende haumes sculdich zijn van ghane Jtem dat al goedt vast ende van weerden wesen zonder al tghuent dies voorseijt es ende alle conditien wel ende dueghdelic te vulcommene zoo hebben den voornomden pachtere ende boorghen voor ons verkendt ende bij desen verkennen de voornomdehuere ende pacht goedt ende duech delic ende affectelic ghemaect Inder manieren bouen verclaerst Belouende die alzoo te houdene ende tonderhoudene ende In verzekertheden vandien Caerle van prouijn. Willem gheraerdt ende Me[ester]e Michiel heneman voor ons in persone comparerende, hebben huerleder verkent boorghe ende bij desen verkent de voortucht ouer den voornomden Lauwers van prouijn alle de conditien te vulcommene Indien hij pachtere in ghebreke ware daer Inne verbijndende elc zonder Lijnghe den voornomden Lauwers Caerle Willem ende M[eester]e Michiel huerleder persoons ende al huerleder goedt present ende toecommende Aldus ghehuert ende verhuert den v.en In Meij xv.C een ende veertich Pressent dher Joos Calin deken van S[in]te Maertins typer Caerle van prouijn vader vanden voornomden pachtere W.m gheraerdt Gheraerdt de Roy ende Iooris de turcq ende In breeder bewaernesse van elcken hebben zij dese cyrographie doen scrijuen ende teekenen met abcdef + souffijsantelic gherefectioneert van Dake van weghen staken placken ende van voetijnghen Te wetene twoenhuus met der nieuwer camere de kuekene de westbonnerie met de poorte tzwijnstal de schuere ende deestbonnerie an de strate ende es die alzoe sculdich tonderhoudene zijnen pacht gheduerende ende alzoo weder te Leuerene tzijnen afscheedene ontrest mijnen voornomden Heere JTem Indien de velen huusijnghen veranderen ofte nieuten ghijnghen bij negligentie vanden pachter weerdt ghehouden die weder te repareren tzijnen coste of ten laste van zijn boorghen Jndien zij pachter T ghebrecke beuonden waren

test

Den nieuwen Pacht van Noordtschote ghehuert bij Lauwers van Prouijn f[iliu]s Caerle