Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-497

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-09-1662

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vrydaghe eerstcommende wesende den xxijen 7bre 1662" (22/09/1662); "den 19en 7bre 1662" (19/09/1662).

Type: Verzoek door de schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke om Ghelein vanden Broucke te dagen voor de rechtbank te Zonnebeke in het proces betreffende de panding door de abt van Zonnebeke van een hofstede van de genoemde vanden Broucke

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke verzoeken alle bevoegde autoriteiten dat men Ghelein vanden Broucke, wonende buiten de jurisdictie van de genoemde schepenen, zou dagen te verschijnen op 22 september 1662 te Zonnebeke, op het proces tegen de abdij van Zonnebeke waarin hij de verweerder is, betreffende de panding van een hofstede hem toebehorend.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[In de rechterbovenhoek:] Fiat placet in forma actum in camere den 19.en [septem]bre 1662 Torconden ondertekent n grietens

Schepenen van mijn Eerweerde heere prelaet ende Temporeel heere van sonnebeke, saluyt doen te weten dat vvtte dien voor ons is hanghende seker proces onghedecideert, tusschen den voorschreuen Eerweerden heere prelaet heeschere bij pandijnghe op seker hofstede ende landen Competeerende S[ieu]r Ghelein vanden broucke met consorten verweerers, daerInne zoo verre gheprocedeert is dat de saecke staet omme bijde verweerers te dienen van duplicque, Ende soo den voorschreuen Eerweerden heere van sonnebeke ons te kennen heeft ghegheuen dat den voorschreuen vanden broucke is wonnende buyten de Limiten onser Jurisdictie ende bij dies dat hij tot het dienen van duplicque metgaders ten versoucke vanden bailliu, causa officij heeschere ten fyne den voornomden vanden broucke comme verclaren soe ende op wat maniere hij aende voorschreuen hofstede ghecommen is, hem niet en conde daghen sonder daertoe thebben onse lettren Requisitoire die sij daertoe waren versouckende, soo ist dat wij tselue versouck Redelick beuynden Bidden ende versoucken an alle Iusticieren ende officieren, die hierop gheemplo- reert werden In faueure van Iusticie te consenteeren daghynghe ofte Insinuatie ten Laste vanden voorschreuen vanden broucke hem daertoe dach beteeckende voor ons te Compareeren vrydaghe eerstcommende wesende den xxij.en [septem]bre 1662 ten huyse van Oulter de boutte bereet wesende ons in dierghelicke ofte ander saecken van Rechte Reciprocquelick t'acquit- teeren dies versocht synde, In kennesse

test

der waerheijt hebben wij dese ghedaen teeckenen bij onsen Greffier desen xviij.en [septem]bre 1662 Toorconde ende was onderteeckent J. Cardinael