Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-447

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1653

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van een gevolmachtigde voor het verheffen van het leen van Zonnegem in het kasteel van Waasten

Beschrijving: Aanstelling door Hubertus, abt van Zonnebeke, van Clais Ghesquiere als gevolmachtigde om het leen van Zonnegem, dat door de abdij gehouden wordt van het kasteel van Waasten, te gaan verheffen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Damp hubertus Abt ende heere van Zunnebeke etcetera hebben gheconstitueert ghedenommeert ende machtich ghemaeckt Clais ghesquiere ende hemlieden ende elcken sonderlynghe toon- der deser gheuende vulle aucthoriteijt ende speciael beuel omme vuijt onsen name te ghaene en compa- reren voor myn heeren bailliu ende mannen vanden houe der stede Burch ende Casteel van Waesten ende aldaer vuijt onsen name verheffen onsen leene van Sonne- ghem ghehouden van het Casteel ende burgh der voornomde stede van waesten volghende de letteren vande rappoorte danof sijnde gheuende anden voorseyden Clais ghesquiere macht ende constitueren hem om te wesen bediende man vande voorseyde heerelicheijt van Sonneghem ende dat hij dienuolghende sal doen den behoorelicke Eedt van feuteijtschap gheneralijck ende specialijck al te doene dat wy in persoone selue synde souden connen ofte mogen doen, alwaert oock zoo dat de saecke ampelder last requiererde dan hieruooren ghexpresseert es belouende te houden voor goedt vast ende van weerden al het gone by de voornomde onse gheconstitueerde ende elck van hemlieden in tgone voorseyt ghedaen ende ghe- busoingniert sal worden, actum tot Zunnebeke desen derthiensten Januarij 1653 Toorconde onsen name hier onder gheschreuen ende gheseghelt met onsen Oordinaire seghelen